Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Hypotéky

Hypotéka je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, financovaný prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou, ktoré poskytuje hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Aké sú vstupné parametre, o ktoré by ste sa mali zaujímať?

Ako sa určuje/popis Napríklad (ilustratívne údaje pre lepšie pochopenie textu)
Banka
 • názov banky, ktorá daný úver poskytuje
NB Banka
Splatnosť
 • najmenej štyri roky a najviac 30 rokov
15 rokov
Minimálny objem úveru  (euro)
 • minimálna úroveň peňažných prostriedkov, ktoré banka poskytne finančnému spotrebiteľovi (konkrétna minimálna výška sa vzťahuje na určenie hranice, kedy sa ešte jedná o hypotekárny úver a nie napr. o spotrebiteľský úver)
10 000 eur
Maximálny objem úveru  (euro)
 • v súčasnosti môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
100 000 eur
Aktuálne úročenie
 • úver môže byť úročený pohyblivou, tzv. variabilnou úrokovou sadzbou alebo fixnou:
  •  variabilná - môže sa meniť počas doby trvania úverového vzťahu, spravidla sa mení vo vopred definovaných časových intervaloch
  •  fixná -  počas doby fixácie sa úroková sadzba nemení. Spravidla sa určuje na obdobie 5 rokov alebo 10 rokov
  Fixná 5,6% p.a. na 5 rokov
Potreba zabezpečenia úveru Poskytnutie vhodného zabezpečenia úveru:
 • záložné právo k nehnuteľnosti
 • vinkulácia poistnej sumy z poistenia nehnuteľnosti v prospech banky
 • vinkulácia poistnej sumy z rizikového alebo kapitálového životného poistenia
 • ďalší spoludlžník či ručiteľ pre prípad, že by klient nebol schopný úver splácať
 • zmenka dlžníka či notárska zápisnica
Záložné právo k nehnuteľnosti
Vinkulácia poistnej sumy z kapitálového životného poistenia
Poplatok za poskytnutie úveru
 • spravidla jednorazový vo výške od 0,4% z požadovanej sumy
0,4% z 100 000 eur => 400 eur
Poplatok za vedenie účtu
 • poplatok sa hradí mesačne za vedenie úverového účtu
2.0 eur
Poplatky za predčasné splatenie
 • v závislosti od úverovej zmluvy, mimo povolené obdobie býva pomerne vysoký - legislatívne je obmedzený na max. 4% z predčasne splatenej sumy istiny úveru
 • poplatok sa môže meniť aj vzhľadom od obdobia fixácie, akú ste si určili
 3%, každý rok však máte možnosť splatiť istinu úveru mimo povolené obdobie, minimálne však do výšky 20% z nesplatenej časti úveru
Poplatky za zmenu zmluvných podmienok
 • napr. zmena výšky splátky, zmena splatnosti atď.
zmena podmienok (splatnosť) 100 eur
zmena zabezpečenia 70 eur
Poplatok za znalecký posudok
 • orientačne 50 eur až 200 eur, niektoré banky preplácajú tento poplatok do určitej výšky
75 eur
Poplatok za vklad do katastra
 • v závislosti od toho, či ide o štandardné (30 dňová lehota) alebo zrýchlené konanie (15 dňová lehota) od 33 eur až po 265.50 eur
zrýchlený vklad do katastra 50 eur

Závery pre žiadateľa

 • pri porovnávaní ponúk je dôležité mať vybrané vstupné parametre v každej ponuke rovnaké, teda rovnakú splatnosť, výšku úveru a typ úrokovej sadzby.
 • pri porovnávaní ponúk sa zameriavajte najmä:
  • aktuálne úročenie (výška úrokovej sadzby). Čím je nižšia, tým je to pre vás výhodnejšie
  • formy zabezpečenia. V každom prípade budete musieť založiť nehnuteľnosť a v mnohých prípadoch aj zmenku. Je lepšie ručiť iba nehnuteľnosťou (nepodpisovať zmenky, ručenia, pristúpenia k dlhu atdˇ...)
  • ak vám dve banky ponúkajú úver pri rovnakej úrokovej sadzbe, pričom jedna od vás požaduje zabezpečenie iba nehnuteľnosťou a druhá od vás požaduje navyše ďalšie zabezpečenie (ručiteľ, pristúpenie k dlhu, zmenku), je lepšie sa rozhodnúť pre prvú banku. Čím menej zabezpečovacích nástrojov podpíšete, tým je to pre vás lepšie.
  • možnosť predčasného splatenia úveru (zistite si výšky poplatkov za predčasné splatenie úveru, ideálne je bez poplatkov). Predčasné splatenie vám ušetrí budúce úroky, ktoré by ste museli platiť, ak by ste úver splácali do splatnosti
  • vo všeobecnosti však platí, že klient môže očakávať vysoké sankcie, ak sa rozhodne pre mimoriadne splatenie úveru mimo obdobia, kedy mu to banka povolí bez poplatku alebo nad povolený rámec (napr. banka poskytuje možnosť splatiť ročne maximálne 20% istiny bez sankčného poplatku). Uvedené sankcie za predčasné splatenie by však nemali prekročiť 4% z nesplatenej sumy istiny úveru (legislatívne obmedzenie)
 • pri výbere spôsobu financovania teda zohľadnite úrokovú sadzbu (výšku a typ úrokovej sadzby), ale aj vstupné poplatky, pravidelné poplatky spojené s úverom a možnosť predčasného splatenia
 • nezabudnite, že je potrebné porovnávať výšku mesačnej splátky vrátane všetkých poplatkov, nielen úrokovú sadzbu
 • variabilná úroková sadzba alebo fixácia úrokovej sadzby na kratšie obdobie dáva spotrebiteľovi väčšiu flexibilitu v možnosti predčasného splatenia úveru
 • úvery, kde je variabilná úroková sadzba viazaná na referenčnú úrokovú mieru je možné zmeniť v období fixácie tejto referenčnej sadzby na nové obdobie. Podobne ako je tomu v prípade úverov, kde sa sadzba fixuje na vopred dohodnuté obdobie. (Referenčná úroková miera je úroková sadzba banky, ktorú banka ponúka ako základnú a podlieha zmenám vzhľadom na vývoj na finančných trhoch a rozhodnutiach Národnej banka Slovenska. Zvyčajne býva odvodená od základnej úrokovej sadzby pre euro, ktorá sa nazýva EURIBOR)

Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.