Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Podielové fondy

Podielové fondy sú tvorené spoločným majetkom podielnikov, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť vydáva podielové listy a investuje tento majetok s cieľom priniesť podielnikom výnos (zhodnotenie vložených peňazí).

Aké sú vstupné parametre, o ktoré by ste sa mali zaujímať?

 Ako sa určuje/popis Napríklad (ilustratívne údaje pre lepšie pochopenie textu)
Názov fondu
 • určuje správca fondu a jeho názov je uvedený v štatúte fondu
Európsky energetický fond
Správca fondu
 • spoločnosť, ktorá spravuje daný fond
Správcovská spoločnosť XY a.s.
Denominačná mena
 • mena, v ktorej sú peňažné prostriedky vo fonde vedené
 • ak nakupujete v inej mene ako v euro, musíte počítať s kurzovým rizikom, ktoré vplýva na hodnotu daného podielového listu
EUR
Výkonnosť podielového listu v % *
 • výkonnosť sa počíta ako [hodnota podielu na začiatku obdobia mínus hodnota podielu na konci obdobia  mínus poplatky ] lomeno [ hodnota podielu na začiatku obdobia]
 • určuje sa spravidla na týždennej, mesačnej,
6 mesačnej a ročnej báze
 • vo výkonnosti je zahrnutý poplatok za správu a poplatok depozitárovi
1 týždeň - 1.10% 1 mesiac - 8.48% 6 mesiacov - 10.28% 1 rok - 13.30%
Hodnota podielového listu v denominačnej mene
 • hodnota podielového listu je cena, za ktorú si môžete daný podielový list kúpiť v deň, kedy bola táto cena určená
1 055.600 eur
Čistá hodnota aktív fondu
 • údaj určujúci celkovú hodnotu fondu, ktorá sa vypočíta ako súčin hodnoty podielového listu a počtu vydaných podielových listov 
3 210 254 eur 
Čisté predaje za 12 mesiacov
 • tento údaj určuje rozdiel medzi hodnotou všetkých nákupov daného fondu a predajov daného fondu
 • ak je to záporné číslo, tak za posledný rok bolo viac predajov ako nákupov v danom fonde
- 325 000 eur, to znamená, že podielnici za posledných 12 mesiacov vybrali z fondu o 325 000 eur viac, ako do neho vložili
Vstupný poplatok (%) **
 • poplatok väčšinou určený percentom z hodnoty nákupu podielových listov
 • maximálny limit je 5 percent
 • poplatok sa platí na začiatku (t.j. nie je zahrnutý v cene podielového listu)
 • 5% z 1 055.600 eur = 52.78 eur
5%
52.78 eur
Poplatok za správu depozitára (%)**
 • ročný poplatok za vedenie a správu vášho účtu a podielových listov, väčšinou určený percentom z aktuálnej hodnoty podielových listov
1,8% z celkovej investovanej sumy do podielových listov

* pozrite si vývoj hodnoty daného podielového listu v minulosti (pre dlhodobejšie investovanie porovnajte ročnú výkonnosť fondu). Dajte si ale pozor - historická výkonnosť vám nepovie ako sa bude vyvíjať cena podielového listu v budúcnosti

** v prípade, ak máte dva fondy, ktoré investujú do rovnakých cenných papierov a ostatné atribúty (historická výkonnosť) sa zhodujú, na základe poplatkov viete porovnať jednotlivé fondy. Spravidla si vyberajte fond, ktorý má nízke vstupné poplatky

Závery pre žiadateľa

 • historická výkonnosť vám nepovie nič o tom, ako sa budú podielové listy vyvíjať v budúcnosti, avšak pozrite si historickú výkonnosť. Porovnanie dvoch rovnakých typov fondov dvoch rôznych spoločností vám povie, aká bola úspešnosť investičných rozhodnutí manažérov, ktorí ich spravujú (treba však brať ohľad aj na poplatky za správu, ktoré sú v tejto výkonnosti zahrnuté)
 • každý fond má zo zákona definovaný štatút fondu, predajný prospekt, investičnú stratégiu. Všetky tieto informácie je možné nájsť na internetovej stránke správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje
 • vysoké výnosy fondu v minulosti ešte nehovoria nič o budúcich výnosoch - preto sa nedajte zlákať ku kúpe podielových listov argumentom ich doterajších vysokých výnosov.

Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.