Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Stavebné sporenia

Je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, kedy klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky a zároveň sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po fáze sporenia a splnení podmienok môže klient získať stavebný úver.

Aké sú vstupné parametre, o ktoré by ste sa mali zaujímať?

 Ako sa určuje/popis Napríklad (ilustratívne údaje pre lepšie pochopenie textu)
Stavebná sporiteľňa
 • názov stavebnej sporiteľne, ktorá ponúka stavebné sporenie
NB Stavebná sporiteľňa
Tarifa
 • názov produktu konkrétnej stavebnej sporiteľne, ktorým si určujete individuálne podmienky (dobu sporenia, úrokovú sadzbu sporenia, mesačný vklad sporenia, dobu splácania úveru, úrokovú sadzbu úveru), o ktorých sa informujte detailne v príslušnej stavebnej sporiteľni
TARIF štandard
1. Fáza sporenie
Minimálna cieľová suma
 • minimálna suma peňazí, ktorú si musíte určiť predtým, ako sa rozhodnete pre stavebné sporenie
 • je tvorená:
  • vkladmi
  • štátnou prémiou
  • úrokmi
  • stavebným úverom
 • výšku konkrétnej cieľovej sumy si určujete pri uzatvorení zmluvy
minimálna cieľová suma 1 900 eur
konkrétna cieľová suma 5 500 eur
úroková sadzba  sporenia
 • vkladané finančné prostriedky (vklady aj štátna prémia) sa úročia dohodnutou sadzbou, ktorej výška je závislá od obchodných podmienok príslušnej stavebnej sporiteľne
2% p.a.
Minimálny mesačný vklad
 • závisí od vybraného tarifu danej stavebnej sporiteľne, určuje sa percentom z cieľovej sumy
0,5 % z cieľovej sumy (v tomto konkrétnom príklade predstavuje 27.5 eur)
Minimálna doba sporenia
 • závisí od vybraného tarifu danej stavebnej sporiteľne
2,5 roka
Hodnotiace číslo
Minimálne hodnotiace číslo
 • každá sporiteľňa má vlastný algoritmus jeho výpočtu. Vo všeobecnosti sa do jeho hodnoty premietajú už nasporené sumy vzhľadom k cieľovej sume, pripísané úroky, dĺžka sporenia a vybraná tarifa
 • hodnotiace číslo predstavuje súhrn výšky a pravidelnosti vkladov sporiteľa, dobu jeho sporenia a aj mimoriadne vklady
 • spýtajte sa u rôznych stavebných sporiteľní, aké hodnotiace číslo získate, keď budete sporiť podľa predpokladaného harmonogramu platieb
 • ak realizujete vklad na účet sporenia pravidelne, napr. mesačne, získavate vyššie hodnotiace číslo a rýchlejší nárok na stavebný úver ako sporiteľ, ktorý si vkladá financie na účet, napr. na konci roka v decembri jednorazovo s cieľom získania štátnej prémie
20,5
Frekvencia výpočtu hodnotiaceho čísla
 • mesačne, štvrťročne alebo ročne
mesačne
2. fáza stavebný úver
Min. nasporená čiastka pre bežný úver
 • stavebná sporiteľňa poskytuje úver po ukončení sporiacej fázy (po nasporení 40% až 60% z cieľovej sumy) a splnení dohodnutých podmienok (najmä preukázanie príjmu žiadateľa a účelu úveru, dosiahnutie minimálnej doby sporenia)
50% z cieľovej sumy
úročenie stavebného úveru
 • úver vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a úsporami v stavebnom sporení sa úročí úrokovou sadzbou obvykle okolo 4% až 5 % p.a. 
4.2% p.a.
Minimálna mesačná splátka
 • jej výška, ako aj doba splácania závisia od zvolenej tarify
1,45% z rozdielu medzi úsporami a cieľovou sumou
Minimálna doba splácania úveru
 • závisí od zvolenej tarify
6,6 roka
Medziúver
úročenie medziúveru
 • úroková sadzba medziúveru sa pohybuje od 5.5% do 6.5% p.a. (podmienky stanovuje individuálne každá stavebná sporiteľňa)
 • úroky sa platia z celej cieľovej sumy pokiaľ nedosiahnete podmienky získania stavebného úveru
5.8% p.a.
Poplatky
Poplatok za uzavretie zmluvy
 • určuje sa percentom z cieľovej sumy alebo fixnou sumou
1% z cieľovej sumy
Poplatok za zvýšenie, resp. zníženie cieľovej sumy
 • pri zvýšení alebo znížení cieľovej sumy sa účtuje poplatok percentom z rozdielu starej a novej cieľovej sumy 
1% z rozdielu cieľových súm
Poplatok za vedenie účtu
 • poplatok za vedenie úverového účtu sa strháva raz ročne z nasporenej časti prostriedkov
24 eur
Poplatok za zmenu zabezpečenia
 • v prípade ručenia nehnuteľnosťou pri zmene zabezpečenia úveru sa účtuje poplatok
35 eur

Závery pre žiadateľa

 • spôsobov pre výber najvýhodnejšieho stavebného sporenia je mnoho, rozhodujúce však je, či stavebné sporenie je pre vás nástroj na uloženie peňazí alebo slúži ako nástroj na rýchlejšie získanie lacnejších úverov na bývanie
 • pri porovnávaní ponúk sa zameriavajte najmä na:
  • úročenie vo fáze sporenia
  • podmienky získania úveru
  • úročenie úveru, prípadne medziúveru
  • poplatky
 • v prípade, že chcete iba sporiť, rozhodujúcim faktorom pre vás by mala byť výška úročenia vo fáze sporenia
 • v prípade, ak je vaším cieľom získanie úveru, vyberte si takú stavebnú sporiteľňu, v ktorej sú najnižšie poplatky za poskytnutie úveru a najnižšie úročenie úveru
 • nechajte si vypracovať konkrétne písomné ponuky stavebného sporenia u viacerých stavebných sporiteľní. Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa priamo pracovníkov stavebnej sporiteľne
 • výška štátnej prémie sa určuje podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona o stavebnom sporení, a to minimálne 5% z ročného vkladu a maximálne 12.5% z ročného vkladu, najviac však v sume 66.39 eur za príslušný kalendárny rok. Maximálna výška štátnej prémie sa určuje na jeden rok, preto nemusí byť počas celého obdobia stavebného sporenia rovnaká
 • pre maximalizáciu výšky štátnej prémie, (napr. na rok 2010 budete musieť vložiť na účet stavebného sporenia 531.12 eur ročne. Ak aj vložíte na účet stavebného sporenia vyššiu sumu, vyššiu prémiu ako 66.39 eur nedostanete.
 • nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od 2 do 6 rokov od jej uzatvorenia a prostriedky, získané stavebným sporením preukázateľne použije na stavebné účely uvedené v úvode textu

Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.