Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Termínované vklady

Je produktom bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Vklad je úročený pevne dohodnutou úrokovou sadzbou, platnou počas celej doby viazanosti termínovaného vkladu. Úroková sadzba sa vyjadruje v percentách p.a. (per annum), čo predstavuje ročnú výšku úroku v percentách z vloženej čiastky.

Aké sú vstupné parametre, o ktoré by ste sa mali zaujímať?

 Ako sa určuje/popis Napríklad (ilustratívne údaje pre lepšie pochopenie textu)
Banka
 • názov finančnej inštitúcie umožňujúcej ukladanie peňazí formou termínovaných vkladov
 • tieto produkty zväčša ponúkajú banky 
NB Banka
Splatnosť termínovaného vkladu
 • môžete si vybrať obdobie viazanosti, ktoré je určené v mesiacoch, t.j.  dobu viazanosti 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 mesiacov
24 mesiacov
Minimálna výška vkladu
 • minimálny objem peňazí potrebný na otvorenie termínovaného účtu danej banky
300 eur
Mena
 • mena, v ktorej je daný termínovaný vklad vedený - EUR, USD, CHF, GBP, CZK,...
EUR
úroková sadzba
 • výška úrokových sadzieb závisí od doby viazanosti, meny, v ktorej je daný vklad vedený a aktuálnej situácie na finančných trhoch
2.4% p.a.
Báza úročenia
 • predstavuje počet dní roka, tzn. dĺžku roka (360 alebo 365 dní) pre výpočet vkladových úrokov banky  
 • z pohľadu získania vyšších úrokov na vklade je najvýhodnejšie pre vás, ak pri vkladových produktoch v čitateli vzorca vychádza banka zo základu 365 dní a v menovateli je 360 dní. Opačná kombinácia je najmenej výhodná. Vzorec: [úrok p.a.] * [počet dní] / [dĺžka roka 360 alebo 365 dní] 
360 dní
Pripisovanie úrokov
 • pri termínovaných vkladoch na 24 či 36 mesiacov sa môžu úroky pripisovať alebo vyplácať buď ročne alebo až na konci lehoty ich viazania. Je to určené bankou, ktorá daný produkt ponúka (zavisí na vás, či chcete mať úroky vyplatené pravidelne alebo jednorazovo)
vyplácaný úrok v dohodnutom intervale raz ročne
Reinvestícia úrokov
 • banky ponúkajú svojim klientom možnosť, aby sa aj z úrokov vyplácali úroky, t.j. možnosť kapitalizácie úrokov
úroky pripísané k istine po roku a sú v ďalšom roku úročené
Možnosť predčasného výberu a podmienky predčasnej výpovede
 • v prípade, že si chce sporiteľ vybrať peniaze pred dňom splatnosti termínovaného vkladu, banka ho penalizuje tým spôsobom, že mu zoberie časť z výnosu, ktorý by mal dostať za obdobie, počas ktorého mal svoje prostriedky na termínovanom vklade
 • pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy, maximálne však do výšky akumulovaných úrokov (výšku poplatku sa dozviete v obchodných podmienkach a v sadzobníku poplatkov banky)
zníženie úrokov z vyberanej sumy o 100 dní, maximálne však do výšky kumulovaných úrokov 
Banka v systéme ochrany vkladov
 • pokiaľ je banka, ktorá poskytla termínovaný vklad, účastníkom systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, je za tento vklad garantovaná náhrada v plnej výške 
banka je v systéme ochrany vkladov v SR. Pre viac viď www.fovsr.sk
Poplatky
 • otvorenie, vedenie a zrušenie termínovaného vkladu je spravidla bezplatné
 • rôzne poplatky za dodatočné služby (mimoriadny výpis z účtu, blokácia prostriedkov, zmena podpisového vzoru atď.)
Dane
 • výnosy z termínovaných vkladov podliehajú 19% dani z príjmov
 • banka svojmu klientovi automaticky pri pripisovaní úrokov odpočíta daň z úrokov vo výške 19%

Závery pre žiadateľa

 • vyberte si takú banku, v ktorej sa vám pripisujú úroky ročne a nie až na konci celej doby viazanosti
 • pri klesajúcich úrokových sadzbách strácajú termínované vklady svoju atraktivitu
 • v obchodných podmienkach banky sa oboznámte z bázou úročenia, t.j. akým násobkom je upravený úrok p.a. na vašom vklade [úrok p.a.] * [počet dní] / [dĺžka roka 360 alebo 365 dní] . Najvýhodnejšie je pre vás, ak pri vkladových produktoch v čitateli vzorca vychádza banka zo základu 365 dní a v menovateli je 360 dní. Opačná kombinácia je najmenej výhodná
 • vo všeobecnosti platí, že čím je úroková sadzba vyššia, tým je vklad výhodnejší
 • zistite si vopred výšku poplatku, ktorý vám banka zúčtuje pri predčasnom ukončení termínovaného vkladu
 • vypočítajte si úrok po zdanení podľa vzorca: úrok pred zdanením x 0,81 (nakoľko zrážková daň je 19%)
 • všetky prostriedky do výšky 100% sú chránené Fondom ochrany vkladov (http://www.fovsr.sk/)

Dátum aktualizácie: 17. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.