Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Aké výhody ponúka platobná karta jej držiteľom?

Debetná karta a v poslednej dobe aj kreditná karta sa stala moderným platobným prostriedkom, ktorý využíva väčšina ľudí. Jedná sa o pohodlný a bezpečný nástroj na bezhotovostné prevody peňažných prostriedkov. Platobná karta v sebe skrýva mnoho výhod:

 • peniaze máte vždy po ruke bez toho, aby ste pri sebe nosili veľké množstvo hotovosti
 • zväčša medzinárodná akceptácia (použitie) platobných kariet
 • úspora pri platbách v zahraničí, t.j. pokiaľ budete platiť kartou v zahraničí, budú sa vám platby prepočítavať zvyčajne výhodnejším kurzom (devízovým kurzom a nie valutovým kurzom)
 • ponúkaná doplnková služba ku kreditným kartám (napríklad cestovné alebo úrazové poistenie)
 • pri kreditných kartách možno nakupovať alebo vyberať hotovosť na úver, a tak možno bez problémov prekonať krátkodobý nedostatok hotovosti
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Kedy použiť platobnú kartu?

Platobné karty umožňujú jej držiteľom jednoducho a rýchlo platiť za tovar v obchodoch, reštauráciách, hoteloch, na čerpacích staniciach, ale aj cez internet. Ďalšou funkciou platobnej karty je možnosť vyberať hotovosť z bankomatov a to nepretržite 24 hodín denne, v banke alebo vo vybraných zmenárňach a iných finančných inštitúciách.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké úročenie sa skrýva pri prečerpaní na platobnej karte?

Finančný spotrebiteľ formou povoleného prečerpania prekonáva krátkodobý nedostatok hotovosti a čerpá úver od banky. Platí tak úrok len za peniaze, ktoré čerpal a len za obdobie, počas ktorého ich čerpal. Výška tohto úroku sa pohybuje od 17% p.a. do 20 % p.a.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké poplatky znáša držiteľ platobných kariet?

Vydávanie debetných platobných kariet je v súčasnosti zväčša bez poplatkov iba v tom prípade, ak vám bola karta vydaná ako doplnková služba k bankovým účtom, ktoré používa väčšina z vás a mesačne za ne platí poplatky. Pri platbách u obchodníka neplatíte nič a tiež pri výberoch zo siete bankomatov vlastnených vašou bankou neplatíte nič, prípadne veľmi nízke poplatky. Pri výbere hotovosti z iných bankomatov platíte poplatok od 0.7 eur, pričom poplatky za výber z bankomatu v zahraničí sú oveľa vyššie. Tieto poplatky môžu dosahovať od 2 eur až po 2% z vyberanej sumy v závislosti od toho, či využijete v zahraničí bankomat, ktorý je v jednej bankovej skupine ako banka, ktorá kartu vydala, t.j. materskej alebo sesterskej banky. Pri platbách v zahraničí platobnou kartou neplatíte žiaden poplatok.

U kreditných kariet je poplatkov viac:

 • ročný poplatok za vedenie účtu k vašej kreditnej karte, ktorý sa pohybuje od 10 eur do 30 eur v závislosti od typu karty
 • platby platobnou kartou u obchodníka - štandardne nie sú spoplatňované
 • pri výberoch z bankomatov si banky účtujú poplatok - o výške tohoto poplatku sa informujte vo svojej banke
 • poplatok za vydanie dodatočných kariet k tomu istému účtu
 • poplatky za zasielanie výpisov s transakciami uskutočnenými vašou platobnou kartou
 • poplatok za meškanie splátky úveru čerpaného kreditnou kartou
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aká je ochrana platobných kariet?

Bezpečnosť platobných kariet a ich ochrana je dôležitý faktor, s ktorým by ste sa mali oboznámiť pred prvým použitím platobnej karty. Vymenujme si preto bezpečnostné prvky platobnej karty:

 • podpisový prúžok (mal by obsahovať váš podpis, ktorý by sa mal zhodovať s podpisom, ktorý si od vás vyžiada obchodník)
 • číslo platobnej karty - najdôležitejší identifikátor vašej platobnej karty. V prípade straty bude od vás banka požadovať toto číslo, preto si ho zapíšte a uložte na bezpečné miesto)
 • PIN kód platobnej karty (štvormiestny kód pridelený vašej karte, ktorý väčšinou zadávate pri platbách alebo výberoch. Nikdy ho nemajte uložený v peňaženke a už vôbec nie na platobnej karte)

V prípade straty alebo odcudzenia platobnej karty ju môžete jednoducho zablokovať a tým chrániť svoje finančné prostriedky. Ak nastane takýto prípad, zavolajte ihneď na info linku vašej banky, ktorej číslo si pamätajte alebo zapíšte (nájdete ho na web stránke banky, opýtajte sa v ktorejkoľvek pobočke banky, ktorá vydala kartu).

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aký je rozdiel medzi debetnou, kreditnou a charge platobnou kartou?

Z hľadiska funkčnosti je možné rozlíšiť tri základné verzie platobných kariet - debetné, kreditné a charge platobné karty:

Debetná karta je druh platobnej karty, ktorá je pevne naviazaná na bankový bežný účet, ktorou možno čerpať prostriedky do výšky zostatku na bankovom účte. Platby či výbery touto kartou sú strhávané priamo z bežného účtu, na ktorý bola táto karta vydaná.

Kreditná karta je druh platobnej karty, ktorá má pridelený úverový limit poskytnutý bankou alebo nebankovou inštitúciou. Tento limit závisí od bonity klienta, ktorému bola daná karta poskytnutá. Na kreditnú kartu sa viaže väčšinou samostatný účet (nie bežný účet).

Charge karta je druh platobnej karty, ktorá má pridelený úverový limit poskytnutý bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou. Držiteľ takejto karty tak ako pri kreditnej karte, zvyčajne na obdobie 1 mesiaca, vykonáva transakcie maximálne do výšky schváleného úverového limitu. Rozdiel oproti kreditnej karte je v splátkach dlhu na tejto karte. Na konci účtovného obdobia vašej karty musíte uhradiť celý dlh a nemáte možnosť splatiť dlh splátkami v neskorších obdobiach ako na kreditnej karte.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aká je akceptovateľnosť platobných kariet v zahraničí?

V súčasnosti väčšina platobných kariet vydaných slovenskými finančnými inštitúciami a nesúce logá globálnych spoločností ako MasterCard, VISA, American Expres, Diners Club je medzinárodne akceptovateľných. Inak povedané, ak vlastníte takúto kartu, môžete ňou platiť v zahraničí. Vo všeobecnosti platí, že MasterCard (americká spoločnosť) je akceptovateľná takmer všade v Európe, karty značky VISA a American Expres (taktiež americké spoločnosti) sú používané viac v Amerike a v Ázii.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aká je dĺžka bezúročného obdobia?

Pri kreditných kartách získavate bezúročné obdobie od 30 do 50 dní v závislosti od podmienok banky, ktorá vám kartu vydala. Prakticky to znamená, že počas tejto doby čerpáte zadarmo úver. Platby a výbery kreditnou kartou sa začínajú úročiť až od dátumu splatnosti, t.j. dátumu, odkedy sa výbery začínajú úročiť v prípade, že ste danú čiastku nesplatili. Dátum splatnosti si určuje banková inštitúcia samostatne.

To znamená, že bezúročné obdobie sa začína počítať odo dňa uskutočnenia transakcie až po deň splatnosti, t. j. ak je bezúročné obdobie 45 dní, tak maximálne 45 dní máte peniaze úplne zadarmo.

Napríklad:
V priebehu mesiaca uskutočníte nasledujúce platby, pričom na karte je nastavené obdobie od 1. v mesiaci do dňa splatnosti do 15. nasledujúceho mesiaca, t. j. 45 dní:

 • na platbu z 1. 3. sa vzťahuje bezúročné obdobie od 1. 3. do 15. 4. (t. j. 45 dní)
 • na platbu z 11. 3. sa vzťahuje bezúročné obdobie od 11. 3. do 15. 4. (t. j. 35 dní)
 • na platbu z 30. 3. sa vzťahuje bezúročné obdobie od 30. 3. do 15. 4. (t. j. 15 dní)
 • na platbu z 5.4. sa vzťahuje nové bezúročné obdobie od 5. 4. do 15. 5. (t. j. 40 dní)

Dĺžka bezúročného obdobia závisí od dátumu platby alebo výberu a počíta sa od tohto dátumu po dátum splatnosti.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Čo znamená nakupovanie cez internet platobnou kartou?

Jedná sa o platbu pomocou platobnej karty cez internet priamo prostredníctvom obchodníka (internetové portály). Jedná sa o najriskantnejší spôsob platby, pričom pri zadávaní informácií si obchodník môže uložiť všetky údaje o vašej karte a prakticky robiť s ňou, čo chce. Pri používaní karty na platenie za nákupy cez internet používajte iba bezpečné, overené stránky a plaťte iba vtedy, pokiaľ ste si úplne istý, že obchodník je naozaj seriózny. Odporúčame vám nastaviť si nízky limit platby kartou cez internet, aby v prípade zneužitia banka nedovolila vyššie platby (zvýšenie limitu je možné požiadať vo vašej banke či cez internet banking).

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako vykonať prevody cez bankomat?

Okrem výberu hotovosti možno využívať aj iné funkcionality bankomatov, ako napríklad realizáciu platobného príkazu na úhradu, t.j. možnosť spracovania vnútroštátneho prevodného príkazu. Po správnom zadaní PIN kódu si na termináli vyberiete možnosť "platobný príkaz", zadáte číslo účtu, na ktorý chcete uhradiť platbu, zadáte sumu a potvrdíte jej realizáciu. Po ukončení nezabudnite platobnú kartu v bankomate.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako vykonať výber hotovosti z bankomatu?

Jednou z hlavných funkcionalít platobných kariet je výber hotovosti z bankomatu. Okrem funkcie bankomatu vydávať hotovosť možno využívať aj iné funkcionality spojené s bankomatom:

 • zvýšenie kreditu predplatených kariet mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku
 • realizácia platobného príkazu na úhradu - umožňuje spracovanie vnútroštátneho prevodného príkazu na bankomate
 • zmena PIN – kódu
 • overenie stavu finančných prostriedkov na bežnom účte

Ako postupovať pri výbere hotovosti v bankomatoch?

 • vždy sa riaďte pokynmi, ktoré sú zobrazené na obrazovke bankomatu
 • po vložení platobnej karty si vyberte jazyk, v ktorom bude prebiehať komunikácia s vami
 • zadajte PIN kód, t.j. kód, ktorý by ste mali dostať spolu s platobnou kartou v nepriehľadnej obálke a mali by ste ho poznať iba vy
 • následne sa vám zobrazia preddefinované sumy hotovosti, ktoré si môžete vybrať, pričom máte aj možnosť zadať požadovanú výšku hotovosti, ktorú vám bankomat vydá
 • následne sa vám zobrazí možnosť, či chcete potvrdenie o danej transakcií. Zvyčajne po obdržaní potvrdenía sa najskôr vysunie platobná karta a až potom hotovosť, ktorú ste požadovali.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 11

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta