Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Kedy sa poistiť?

Každý človek sa stretáva s množstvom rizík a s neočakávaných situácií, ktoré spôsobujú škodu nielen na jeho zdraví či živote a majetku, ale aj na majetku iného. Niektorým rizikám dokážeme čeliť sami, iné sa dajú preniesť na poisťovňu.

Najlepšími dôvodmi, kedy si uzatvoriť poistenie sú:

  • kúpa, rekonštrukcia alebo stavba domu, bytu alebo chaty
  • zariadenie domácnosti
  • narodenie dieťaťa
  • ochrana svojho zdravia a života
  • cesta do zahraničia
  • kúpa motorového vozidla
  • keď si berieme úver, pôžičku alebo kupujeme hnuteľné a nehnuteľné veci na leasing alebo pôžičku
Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Aké poplatky sú spojené s poistením?

S poistením v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy nie sú spojené ďalšie poplatky. Klient je povinný zaplatiť poistné, ktorého výška je dojednaná v poistnej zmluve.

Klient platí poplatky za niektoré zmeny v poistení, predovšetkým v investičnom životnom poistení. Sú to poplatky hlavne za mimoriadne výbery a vklady poistného, odkup poistenia, prerušenie alebo obnovenie platenia poistného, poplatok za predčasné ukončenie poistnej zmluvy, ďalej za prevod podielových jednotiek, za zmenu alokačného pomeru, za preddavok na poistné plnenie, poplatok za správu fondu, prípadne ďalšie poplatky stanovené poisťovňou. Na ich existenciu a výšku je vhodné sa vždy informovať u svojho finančného agenta/ finančného poradcu.

Aj niektoré iné spoločnosti (napr. lízingová spoločnosť) majú sadzobníky poplatkov, ktoré súvisia s poistením, napr. pri kúpe motorového vozidla na splátky. Ide predovšetkým o poplatky za zmeny súvisiace s poistením alebo poplatky za zrušenie poistenia.

Poisťovňa si môže účtovať poplatok aj za vydanie druhopisu poistky v prípade, ak klient stratí poistnú zmluvu a požiada poisťovňu o vydanie jej druhopisu.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako porovnať poistné produkty?

Pri hodnotení produktov jednotlivých poisťovní je dôležité porovnať cenu poistenia v závislosti od vybranej spoluúčasti a rizík krytých v základnom rozsahu poistenia. Možnosť výberu voliteľného doplnkového poistenia znamená schopnosť splniť vaše individuálne požiadavky. Ďalším kritériom pre výber môže byť tiež bezplatnosť prípadných asistenčných služieb a ich územný rozsah, poskytovanie bonusu v prípade bez škodového priebehu poistenia, rozsah a kvalita služieb vybranej poisťovne, obchodné meno, referencie, technická úroveň a spôsob poskytovania služieb spojených s nahlasovaním a likvidáciou poistnej udalosti.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Kedy a ako vypovedať poistnú zmluvu?

Poistnú zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia doručenou druhej zmluvnej strane najmenej šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistenie zanikne uplynutím tohto poistného obdobia.

Ak je to uvedené v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach, je možné poistenie ukončiť písomnou výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka doručenou druhej zmluvnej strane v lehote dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdňová, jej uplynutím poistenie zanikne. Ak poistník vypovie poistenie do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, má poisťovateľ nárok na poistné do zániku poistenia, ktoré sa vypočíta pomernou časťou z ročného poistného.

Príklad:
Poistník uzatvorí poistnú zmluvu od 1.1., vypovie ju k 1.2.2008. Poistné sa vypočíta za 1 mesiac z predpísaného ročného poistného a túto časť na základe výpočtu poisťovne je povinný uhradiť, keďže poisťovňa kryla dojednané riziko 1 mesiac.

Poistenie v prípade poistenia osôb (s výnimkou poistenia pre prípad úrazu) môže zaniknúť aj vtedy, ak poistník do 30 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpi.

Poistenie môže zaniknúť aj písomnou výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka doručenou druhej zmluvnej strane do troch mesiacov odo dňa písomného oznámenia vzniku poistnej udalosti; výpovedná lehota je jeden mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.

Poistenie zaniká aj predajom predmetu poistenia, jeho totálnym poškodením alebo zničením a krádežou.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako sa orientovať pri výbere finančného agenta / finančného poradcu?

Finančný poradca by mal byť pre vás partnerom, ktorý vám pomôže orientovať sa na trhu a zabezpečí pre vás spoľahlivú poistnú ochranu. Má vám poskytnúť nezávislé, objektívne a odborné poradenstvo, zabezpečiť pre vás vypracovanie poistnej zmluvy, ale aj ochranu vašich záujmov, komplexný servis pri poistení, správe poistných zmlúv a riešení poistných udalostí.

Môžete si vybrať buď zástupcu konkrétnej poisťovne alebo sa môžete obrátiť na finančného agenta, ktorý zastupuje viacero poisťovní na poistnom trhu a ktorý vám pomôže zabezpečiť ponuky viacerých poisťovní a zároveň vám pomôže pri výbere najvhodnejšieho poistenia.

Od finančného agenta / finančného poradcu si vždy nechajte predložiť osvedčenie o zápise do registra finančných agentov / finančných poradcov, vedenom Národnou bankou Slovenska. Jeho registráciu je možne si overiť aj na stránke NBS – www.nbs.sk.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké poistenie si môžem uzatvoriť cez internet?

Ponuka poistenia cez internet sa týka predovšetkým jednoduchých poistných produktov, ktoré vyhľadávame často (napríklad povinné zmluvné poistenie, cestovné poistenie, poistenie domu, bytu, domácnosti a pod.). Je to časovo nenáročné uzatvorenie poistnej zmluvy, ale bez odporúčaní a rád fin. agenta /poradcu.

Ponuka poistenia cez internet je pomerne široká, predovšetkým čo sa týka množstva spoločností, ktoré realizujú internetový predaj poistenia (poisťovne, sprostredkovatelia poistenia). Nevýhodou je, že poisťovne alebo sprostredkovatelia pri predaji cez internet ponúkajú iba vybrané produkty.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako si zvoliť optimálne poistenie vzhľadom na svoje potreby?

V prípade optimalizácie svojho poistenia je vhodné využiť služby finančného agenta/ finančného poradcu. Finančný agent by mal na základe výsledkov odbornej analýzy a odborných skúseností a znalostí zistiť poistné potreby svojho klienta, resp. záujemcu o poistenie. V zmysle jeho požiadaviek odporučí zodpovedajúcu poistnú ochranu, na základe znalosti poistného trhu, tak aby zabezpečil maximálnu poistnú ochranu zodpovedajúcu súčasným poistným trendom s prihliadnutím na finančnú efektívnosť a individuálne potreby a požiadavky klienta.

Finančný poradca by sa mal pri prvom stretnutí s potenciálnym klientom preukázať osvedčením o zápise do registra vedenom Národnou bankou Slovenska. Mal by vypočuť klienta, zistiť jeho poistné potreby, v prípade poistenia majetku by mal urobiť obhliadku, od klienta by mal vyžiadať potrebné podklady k poisteniu, následne by mal pripraviť návrhy riešení. Ďalej osloviť poisťovne so žiadosťou o vypracovanie ponúk, tieto potom spracovať pre klienta a navrhnúť mu riešenia z predložených ponúk, zabezpečiť vypracovanie poistnej zmluvy.

Finančný agent/ finančný poradca dáva klientovi na výber, nenúti ho k poisteniu, netlačí na neho a nesmie mu ponúkať výhody finančného ani nefinančného charakteru. Potenciálny klient sa ho môže spýtať na referencie a následne si ich overiť.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 7

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta