Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Ako porovnať výnosnosť sporiacich produktov?

Formy sporiacich produktov, s ktorými sa najčastejšie môžete stretnúť na finančnom trhu, sú sporiaci účet, termínovaný vklad alebo stavebné sporenie. Aby ste boli schopný porovnávať tieto produkty, musíte si zadefinovať:

  • na akú dlhú dobu ste ochotný svoje prostriedky viazať (čiže nemať k nim prístup)
  • či chcete vkladať jednorazovo alebo pravidelne
  • akú sumu chcete nasporiť
  • aký je účel sporenia

Následne si vo finančnej inštitúcii zistite, aký ročný výnos je spojený z investíciou, aké poplatky budete ročne platiť za vedenie sporiaceho produktu a ako budete obmedzovaný pri viazanosti vášho vkladu. Spíšte si všetky tieto údaje do tabuľky a na základe toho sa rozhodnite, akú formu sporenia preferujete. Nezabudnite vždy výnos upraviť o 19% zrážkovú daň (výnos x 0,81).

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Sporiť alebo investovať?

Pri sporení sa jedná o pravidelné odkladanie finančných čiastok za účelom dosiahnutia určitej cieľovej sumy. Tieto prostriedky sú častokrát viazané na určite obdobie a zhodnocujú sa minimálne na úrovni inflácie. Úspory predstavujú zdroj okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov. Čím dlhšie obdobie viazanosti si vyberiete, tým väčší výnos ročne sú vám ochotné finančné inštitúcie ponúknuť. So sporením je spojené menšie riziko straty financií v porovnaní s investovaním.

Druhou z možností, ako zhodnocovať svoje financie, je investovanie. Jedná sa o činnosť, zameranú na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia. V porovnaní so sporením, finančný spotrebiteľ pri investovaní podstupuje väčšie riziko straty finančných prostriedkov. Pri investovaní sa rozhodnite, či chcete investovať kolektívne (podielové fondy) alebo individuálne (cenné papiere). Individuálne investovať odporúčame skúsenejším finančným spotrebiteľom, keďže touto formou podstupujete vyššie riziká straty svojich peňazí.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Chcem mať väčší výnos, musím podstúpiť väčšie riziko?

Základné pravidlo investovania hovorí, že výnos je priamo úmerný riziku - t.j. čím vyššie riziko, tým by mal byť potenciálny výnos vyšší a naopak. Aby ste dosahovali väčšie výnosy, musíte investovať do rizikovejších finančných nástrojov (akcie, komodity, cenné papiere okrem štátnych). S cieľom neprísť o celú vašu investíciu je dôležité nájsť optimálny pomer medzí týmito dvoma faktormi (riziko a výnos). Pri rozhodovaní medzi dvomi aktívami s rovnakým výnosom si vyberte to aktívum, ktorého riziko je menšie. V prípade, že vám nefinančné inštitúcie sľubujú vysoké výnosy s nízkym rizikom, je možné, že vás zavádzajú a môžete sa stať obeťou podvodu. Preto si danú ponuku dobre preverte a v prípade pochybností si nechajte si poradiť, najlepšie od renomovaného finančného poradcu s licenciou NBS.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 3

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta