Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Kedy si brať úver a za akých podmienok?

Dôležité je zhodnotiť svoju finančnú situáciu, pričom nezabúdajte aj na možné budúce riziká. Úverové splátky by nemali priveľmi zaťažiť váš rodinný rozpočet. V ideálnom prípade by vám mali zostať prostriedky aj na tvorbu finančnej rezervy.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké informácie je finančná inštitúcia povinná poskytnúť, keď si beriete spotrebiteľský úver?

Pri spotrebiteľských úveroch zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje podmienky, za akých je možné ich ponúkať:

 • veriteľ (napríklad banka) je povinný na miestach, na ktorých ponúka spotrebiteľský úver, uverejniť aj základné informácie, najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) vyjadrenú v %, napr. 12,5% p.a. alebo 25% p.a.
 • ešte pred uzavretím zmluvy musí byť spotrebiteľ písomne oboznámený so zmluvnými podmienkami, pričom na požiadanie mu musí inštitúcia, ktorá mu poskytuje úver, doplniť žiadané informácie
 • pri povolenom prečerpaní alebo v iných prípadoch, ak nie je možné stanoviť RPMN, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy informovaný o
  • úverovom limite (suma napríklad 1 000 eur, to znamená, že nemôžete ísť do väčšieho „mínusu“)
  • ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch (napr. pri povolenom prečerpaní je úroková sadzba zvyčajne okolo 20% p.a.)
  • o podmienkach, za ktorých môže byť zmluva zmenená (kedy a akým spôsobom sa môže meniť zmluva, aké poplatky s tým súvisia a pod.)
  • spôsob a postup ukončenia zmluvy
 • ak povolené prečerpanie trvá viac ako 3 mesiace, spotrebiteľ musí byť opätovne písomne informovaný o ročnej úrokovej sadzbe, poplatkoch a ďalších dôsledkoch trvania povoleného prečerpania
 • ak veriteľ ponúka spotrebiteľovi úvery za rôznych podmienok (rôzne varianty), musí byť RPMN uvedená aj vo forme názorného príkladu
 • veriteľ je povinný vás ako dlžníka informovať o každej zmene úrokovej sadzby alebo poplatkov počas trvania úverového vzťahu, a to 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny
 • odplata za poskytnutie úveru nesmie prekročiť výšku ustanovenú nariadením vlády1

Príklad:
RPMN spotrebiteľského úveru so zabezpečením vo výške 1500 eur so splatnosťou do 12 mesiacov nesmie prekročiť dvojnásobok priemernej hodnoty RPMN pre príslušný typ spotrebiteľského úveru (aktuálne 42,40%, čiže dvojnásobok sa rovná 84,80%) a zároveň štvornásobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov na trhu (aktuálne 77,76%). To znamená, že RPMN pre daný úver nesmie byť vyššia ako 77,76% (pozrite vysvetlenie 1).

 • výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti môže byť najviac 4 % z predčasne splatenej čiastky spotrebiteľského úveru. Zároveň ešte platí, že tento poplatok nesmie prekročiť polovicu nároku spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov spojených so spotrebiteľským úverom, to znamená, že ak napríklad skorším splatením úveru ušetrím na úrokoch 1 000 eur, tak tento poplatok nesmie prekročiť sumu 500 eur
 • ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere v rozpore s niektorým z vyššie uvedených ustanovení, je v tom bode neplatná. Inak povedané, ak chýbajú také náležitosti ako napríklad úroková sadzba alebo RPMN, úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, odporúčame obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk).

1 Nesmie prevýšiť sumu dvojnásobku priemernej hodnoty RPMN pre príslušný typ spotrebiteľského úveru na trhu a súčasne nesmie prevýšiť štvornásobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov na trhu. Aktuálnu a prehľadnú tabuľku môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Pre aký typ úročenia sa rozhodnúť?

Môžete rozhodnúť pre pohyblivú, tzv. variabilnú úrokovú sadzbu alebo fixnú:

 • fixná úroková sadzba – počas doby fixácie (zvyčajne 1 až 20 rokov) sa úroková sadzba nemení. Spravidla platí, že čím dlhšia doba fixácie, tým vyššia je úroková sadzba.(napríklad fixácia na 1 rok má úrokovú sadzbu od 4,4% p.a., fixácia na 10 rokov od 4,9% p.a.). Fixácia úrokových sadzieb vám umožňuje eliminovať riziko nárastu vašich mesačných splátok v prípade, že úrokové sadzby na finančných trhoch narastú. Cenou za to je mierne vyššia úroková sadzba ako pri variabilnej sadzbe. Na druhej strane môže byť fixná úroková sadzba aj nevýhodná, a to v prípade, ak si zafixujete úrokovú sadzbu v dobe, keď sú sadzby vysoké a je možné očakávať ich pokles.
 • variabilná úroková sadzba - môže sa meniť počas doby trvania úverového vzťahu. Spravidla sa mení vo vopred definovaných časových intervaloch. Je zvyčajne o niečo nižšia ako fixná úroková sadzba, no môže sa významne zvýšiť alebo znížiť počas doby splácania. Rozlišujeme sadzby:
  • viazané na určitú referenčnú úrokovú sadzbu (ak je úroková sadzba viazaná napríklad na EURIBOR, tak potom počas trvania úverového vzťahu kopíruje jeho vývoj) alebo
  • sadzby určované bankou, ktoré je banka oprávnená jednostranne meniť v závislosti od jej úverovej politiky, zmeny rizikovosti úverového vzťahu či v dôsledku vývoja na peňažných a kapitálových trhoch. Samozrejme v takom prípade má banka povinnosť dlžníka o tejto zmene informovať. Úvery s administrovanou úrokovou sadzbou je zväčša možné kedykoľvek splatiť.

V súčasnosti sú variabilné sadzby nižšie o cca 0,25% oproti jednoročným fixovaným sadzbám. Ak očakávate pokles úrokových sadzieb, riešením je zvoliť si úrokovú sadzbu variabilnú a prípadne ju zafixovať až v tej dobe, kedy už nepredpokladáte jej ďalší pokles.

Na otázku, na akú dlhú dobu zafixovať úrokovú sadzbu, neexistuje jedna správna odpoveď. Vo všeobecnosti platí, že ak sú sadzby na finančných trhoch extrémne nízke, oplatí sa zafixovať svoju úrokovú sadzbu na dlhšie obdobie. Pri krátkodobej fixácií (napr. 1 rok) musíte počítať s tým, že počas doby splácania zažijete obdobia rastu a poklesu sadzieb, a tým pádom aj vašich splátok.

Variabilná úroková sadzba alebo fixácia úrokovej sadzby na kratšie obdobie dáva spotrebiteľovi väčšiu flexibilitu v možnosti predčasného splatenia úveru. Úvery, kde úrokovú sadzbu možno zmeniť kedykoľvek, je spravidla možné kedykoľvek aj splatiť bez poplatku. Úvery, kde je variabilná úroková sadzba viazaná na referenčnú úrokovú mieru, je možné zmeniť v období fixácie tejto referenčnej sadzby na nové obdobie, podobne ako je tomu v prípade úverov, kde sa sadzba fixuje na vopred dohodnuté obdobie.

Príklad:
Máte úver na 30 rokov, istina je vo výške 100 000 eur, úroková sadzba je fixovaná na 1 rok vo výške 5% p.a. Výška vašej mesačnej splátky počas prvého roku je 536.82 eur. Po 1. roku dôjde k silnému rastu úrokových sadzieb a vám zároveň skončí fixácia úrokovej sadzby. Banka vám dá úrokovú sadzbu 8% p.a. a výška vašej mesačnej splátky môže byť až 733 eur => nárast o 36%.

Odporúčania a rady

 • spýtajte sa na názor pracovníkov v banke, spravidla majú väčší prehľad o stave a možnom budúcom vývoji úrokových sadzieb. Pamätajte, že aj oni sa môžu mýliť, pretože z dlhodobého hľadiska sú úrokové sadzby veľmi premenlivé a nikto nedokáže spoľahlivo predvídať ich výšku v budúcnosti
 • pri anuitnom spôsobe splácania má na začiatku (prvé roky) vysoký podiel úrok v splátke, na konci splátku tvorí hlavne istina. To znamená, že prvé roky je výška vašich splátok vysoko citlivá od úrokovej sadzby, a preto používajte radšej fixáciu úrokovej sadzby, ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam
 • po skončení fixácie úrokovej sadzby máte spravidla priestor na vyjednávanie výhodnejšej sadzby, prípadne ak to banka umožňuje, predčasne splatiť úver bez sankcií. Podmienky bánk sa však veľmi líšia.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké poplatky si banka účtuje, ako tieto poplatky minimalizovať?

Banky účtujú klientom široké spektrum poplatkov. Pri úveroch sa jedná hlavne o nasledovné:

 • poplatok za poskytnutie úveru - spravidla od 0,4% z celkovej požičanej sumy peňazí
 • poplatok za správu úveru - poplatok na mesačnej báze (1 až 3 eur)
 • poplatky za predčasné splatenie úveru - v závislosti od úverovej zmluvy, mimo povolené obdobie býva tento poplatok vysoký - až do 4% z predčasne splatenej sumy istiny úveru
 • poplatky za zmenu zmluvných podmienok - napr. preklad záložného práva na inú nehnuteľnosť, zmena ručiteľa, navýšenie úveru (ich výška je rôzna a nájdete ich v sadzobníku poplatkov banky)
 • poplatok za vydanie kreditnej karty - ročné poplatky sa pohybujú od 10 eur do 30 eur v závislosti od typu karty
 • upomienky pri nezaplatení dlžnej sumy a upovedomenie ručiteľa

Štandardné poplatky, ako poplatok za správu úveru alebo za jeho poskytnutie, sú spravidla fixne dané a nie je možnosť ich minimalizovať. Klient sa môže vyvarovať ostatných sankčných úrokov a poplatkov.

Odporúčania a rady

 • ak je to možné, žiadajte o mimoriadne splatenie úveru iba v období, kedy vám banka nebude účtovať sankčné poplatky. V prípade kreditnej karty, zvážte jej potrebu a využívajte ju iba na platby, ku ktorým sa vzťahuje bezúročné obdobie - (teda napr. nevyberajte hotovosť z bankomatov)
 • ak máte viac úverov, pouvažujte nad ich tzv. konsolidáciou (splatenie viacerých existujúcich úverov jedným úverom alebo pôžičkou). Spravidla platí, že úroková sadzba jedného väčšieho úveru je nižšia ako úrokové sadzby viacerých menších úverov či pôžičiek a navyše máte možnosť ušetriť na pravidelných poplatkoch. Avšak konsolidácia úverov nemá veľký zmysel, ak sú s ňou spojené vysoké poplatky (predčasné splatenie ostatných úverov, poplatok za poskytnutie nového úveru či zmenu zmluvných podmienok) - preto sa najskôr poraďte vo svojej finančnej inštitúcii
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Aké sú možnosti zabezpečenia úveru?

V prípade, že žiadate banku o vyššiu sumu (10 000 eur - 15 000 eur v závislosti od vášho príjmu), môžete byť vyzvaný k tomu, aby ste úver, ktorý požadujete, zabezpečili (zabezpečenie úveru v slovniku pojmov). Najčastejšie sa jedná o nasledovné zabezpečenie:

 • založenie nehnuteľnosti
 • založenie automobilu a vinkulácia havarijného poistenia v prospech banky
 • založenie iného hnuteľného majetku (zariadenie domácnosti, pohľadávky, iné...)
 • vinkulácia poistenia úveru v prospech banky
 • založenie cenných papierov
 • ručiteľ / pristúpenie k dlhu
 • zmenka
 • vinkulácia poistnej sumy z rizikového alebo kapitálového životného poistenia klienta
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako si vybrať správny druh úveru?

Dôležité je vybrať si úver, ktorý ste schopný načas po celu dobu splácať a je pre vás finančne najvýhodnejší. S výberom najvhodnejšieho úveru vám môže pomôcť finančný poradca alebo prípadne, ak sa cítite dostatočne zorientovaný v problematike úverov, postačia vám aj osobné návštevy v danej finančnej inštitúcií. Pri nebankových subjektoch je obzvlášť dôležitá aj dôveryhodnosť spoločnosti, ktorá by vám úver poskytla.

Nezabudnite, že výška mesačnej splátky nie je automaticky indikáciou toho, že je úver výhodnejší - vždy si musíte zistiť, koľko celkom preplatíte.

Voľba druhu úveru závisí od toho, na čo potrebujete peňažné prostriedky, aké aktívum môžete ponúknuť ako zabezpečenie úveru, ako dlho chcete splácať a aké splátky sú pre vás ešte únosné.
Základom pre správny výber druhu úveru je znalosť ponúkaných finančných produktov a výber zo širšej ponuky.

Čo si všímať pri úverovej zmluve

 • na akú dobu si beriete úver a jeho celková výška
 • na aký účel môžete použiť peňažné prostriedky (napríklad kúpa bytu, domu, rekonštrukcia)
 • aká bude výška vašej mesačnej splátky

Príklad:
Pri 10 000 eur na 4 roky a úrokovej sadzbe 12% p.a. bude výška vašej mesačnej splátky 263 eur.

 • poplatky spojené s úverom a ich presná výška
 • úroková sadzba – ako banka stanovuje úrokovú sadzbu, za akých podmienok ju môže zmeniť, v akej výške budete platiť úroky, aké sú možnosti zafixovania úrokovej sadzby
 • v prípade spotrebiteľského úveru si všimnite, či zmluva obsahuje aj také zákonné náležitosti ako ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), celkové náklady spojené s úverom (úroky a poplatky) či priemerná hodnota RPMN, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere (vymedzuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, menovite § 4)
 • aké zabezpečenie úveru (hyperlink na zabezpečenie úverov) poskytnete (napr. založenie nehnuteľnosti) a s tým súvisiace náležitosti (napríklad vaše možnosti nakladania so založeným majetkom a na čo všetko potrebujete súhlas banky)
 • aké sú možnosti mimoriadneho (predčasného) splatenia úveru a aké sa viažu k tomu poplatky

Príklad:
Rozhodnete sa predčasne splatiť svoju hypotéku. Nesplatená výška istiny je 70 000 eur. Okrem tejto sumy vám banka vyúčtuje aj poplatok za predčasné splatenie, ktorý bude vo výške 2 800 eur (max. 4% z predčasne splatenej sumy istiny úveru.

 • aké sú možnosti poistenia sa proti insolventnosti (napr. pri strate príjmu) hypelink na poistenie neschopnosti splácania úveru

Príklad:
Pri uzatváraní úverovej zmluvy sa klient rozhodol, že sa nechá poistiť proti prípadnej insolventnosti (neschopnosti splácať úver). V prípade úmrtia alebo invalidity poisťovňa jednorázovo splatí zostatok dlhu. Musí však očakávať, že k jeho pravidelným úverovým splátkam pribudne ďalšia suma, a to poistenie vo výške napr. 0,035% zo sumy istiny mesačne.

 • overte, či dohodnuté podmienky sú totožné s podmienkami uvedenými v úverovej zmluve. Všimnite si predovšetkým úroky z omeškania a poplatky za upomienky
 • po podpísaní úverovej zmluvy na seba preberáte záväzok, že zaplatíte nielen požičanú sumu (istinu úveru), ale aj úroky a poplatky. V prípade, že nedodržíte dohodnuté náležitosti zmluvy, finančná inštitúcia vám môže vyúčtovať úrok z omeškania, či iné náklady uvedené v zmluve.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Úrok z omeškania, prečo ho v zmluvách finančné inštitúcie uvádzajú?

V prípade, že sa omeškáte s platbou, finančná inštitúcia vám môže na základe zmluvy vyrubiť sankčný úrok z omeškania a poplatky za upomienky (zvyčajne 15 až 30 eur).Výška sankčného úroku sa pohybuje spravidla od 16% p.a. (vždy je to určitý násobok štandardnej úrokovej miery). Cieľom uvádzania sankčného úroku je teda informovať dlžníka, resp. finančného spotrebiteľa, aké úročenie finančná inštitúcia začne počítať, keď sa omeškáte so splácaním dlhu.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 7

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta