Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Časté otázky

Ako vplýva rýchlosť získania finančného produktu na jeho cenu?

Vo finančnom svete rýchle rozhodnutia bývajú častokrát tie najnákladnejšie. Ak sa rozhodujete financovať svoju okamžitú spotrebu úverom, neponáhľajte sa. V prípade, že chcete rýchlo získať úver, môžete navštíviť nielen banku, ale i nebankovú finančnú inštitúciu, ktorá vám poskytne úver rýchlo, ale bude to spojené s vysokým úrokom, častokrát od 16% p.a. a vyššie. Dôvod: menší rozsah preverovania vašej osoby znamená pre poskytovateľa dlhu vyššie riziko nesplácania.

Nezabudnite, že RPMN musia uvádzať aj nebankové inštitúcie poskytujúce pôžičky.

Ak sa však rozhodnete podstúpiť časovo náročnejší proces schvaľovania v bankovej inštitúcii alebo v lízingovej spoločnosti, náklady na daný úver budú oveľa menšie, od 10% p.a.. Väčší rozsah preverovania vašej osoby znamená pre poskytovateľa dlhu nižšie riziko nesplácania. Okrem toho úroky z omeškania sú v bankovej inštitúcii alebo v lízingovej spoločnosti spravidla oveľa nižšie ako u nebankovej inštitúcie.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako si banky zabezpečujú úver proti nesplácaniu?

V prípade, že ste si ako finančný spotrebiteľ v banke, v lízingovej spoločnosti alebo inej finančnej inštitúcii zobrali úver a prestali ste ho splácať, finančná inštitúcia má zákonné právo od vás tento úver vymáhať. Aby sa finančné alebo nebankové inštitúcie zabezpečili proti nesplácaniu úverov, využívajú niekoľko nástrojov na zabezpečenie návratnosti dlhu.

V prípade nesplácania dôjde k aktivácii týchto nástrojov a finančná inštitúcia vám môže odňať založenú vec, speňažiť ju a takto vymôcť svoju pohľadávku. V prípade, ak veriteľ má záujem uplatniť jednu z foriem zabezpečenia, je povinný vám písomne oznámiť uplatnenie tohto zabezpečenia => vždy vás musí veriteľ informovať vopred a musí mať na to súdne rozhodnutie.

Prečítajte si aj zabezpečovacie nástroje k úverovým produktom.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Na čo si mám dať pozor pri podpise úverovej/lízingovej zmluvy?

Pred podpisom zmluvy sa oboznámte s celým znením zmluvy. Nezabúdajte, že keď niečo podpisujete, zaväzujete sa to aj plniť. Dávajte si pozor aj na to, k čomu vás zmluva zaväzuje v prípade, že svoj záväzok nebudete schopný splácať.

Dbajte na nasledovné:

 • na presne definovaný predmet zmluvy
 • na účel použitia peňažných prostriedkov
 • na dĺžku trvania zmluvy
 • na možnosť predčasného ukončenia zmluvy
 • na práva a povinnosti strán, ktoré musia byť jasne definované
 • na výšku vašej mesačnej splátky
 • na výšku poplatkov, ktoré budete platiť
 • na výšku úrokovej sadzby ako aj na to, ako finančná inštitúcia stanovuje úrokovú sadzbu, za akých podmienok ju môže zmeniť, v akej výške budete platiť úroky, aké sú možnosti zafixovania úrokovej sadzby (informujte sa o výhodách a nevýhodách jednotlivých možností)
 • všimnite si, či zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru obsahuje aj také zákonné náležitosti ako ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), celkové náklady spojené s úverom či priemerná hodnota RPMN
 • aké zabezpečenie poskytujete inštitúcii, od ktorej si beriete úver a s tým súvisiace náležitosti (napríklad možnosti manipulácie so založeným majetkom, na čo všetko potrebujete súhlas banky)
 • aké sú možnosti mimoriadneho predčasného splatenia úveru
 • čo robiť v prípade straty príjmu, aké sú možnosti poistenia sa proti insolventnosti hypelink na poistenie neschopnosti splácania úveru
 • overte, či dohodnuté podmienky v ponuke financovania zo strany finančnej inštitúcie sú presne rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve (či všetko, na čom ste sa dohodli, bolo prenesené aj do zmluvy)
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Kedy končí výmena slovenských bankoviek a mincí za euro?

Podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike s o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná banka Slovenska a banky sú povinné uskutočňovať výmenu slovenských bankoviek a slovenských mincí odo dňa zavedenia eura počas týchto období výmeny:

 1. výmenu slovenských mincí
  1. uskutočňujú banky počas obdobia šiestich mesiacov odo dňa zavedenia eura,
  2. uskutočňuje Národná banka Slovenska
   2.1. počas obdobia piatich rokov odo dňa zavedenia eura, ak ide o iné slovenské mince ako pamätné slovenské mince,
   2.2. bez časového obmedzenia, ak ide o pamätné slovenské mince,
 2. výmenu slovenských bankoviek
  1. uskutočňujú banky počas obdobia jedného roka odo dňa zavedenia eura,
  2. uskutočňuje Národná banka Slovenska bez časového obmedzenia.
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako mám postupovať ak si chcem dať vyplatiť vklad na doručiteľa, ktorý bol zrušený zákonom a ktorý prešiel na štát v roku 2006 ?

 1. V prípade, ak ide o vkladnú knižku na doručiteľa:

  Na základe § 879i Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) právo na výplatu zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa, ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené osoby neuplatnili a nepreukázali najneskôr do 31. decembra 2006, prešli 31. decembra 2006 na štát vrátane práva na vydanie bezdôvodného obohatenia z nevyplatených zostatkov zrušených vkladov, ako aj práva na úroky a iné majetkové výhody patriace k týmto vkladom a zostatkom vrátane majetkového prospechu, ktorý získala banka alebo pobočka zahraničnej banky v prípade využívania týchto zostatkov bez poskytovania primeraných úrokov; za primerané úroky sa na tento účel považujú priemerné úroky z vkladov na vkladných knižkách. Všetky takéto aktíva bola banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná previesť k 31. decembru 2006 podľa pokynov Ministerstva financií Slovenskej republiky na ním určený účet štátnych finančných aktív.

  Vyplácanie zostatkov zrušených vkladov je zabezpečené na základe Zmluvy medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štátnou pokladnicou a bankami, resp. pobočkami zahraničných bánk, ktoré evidovali k 31. decembru 2006 zostatky zrušených vkladov na doručiteľa (ďalej len „Vyplácajúce banky“). Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností jej zmluvných strán pri zabezpečení vyplácania náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. V Zmluve Ministerstvo financií Slovenskej republiky poveruje výplatou náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa Štátnu pokladnicu a Vyplácajúce banky.

  Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky nemá pri uvoľňovaní finančných prostriedkov z účtu štátnych finančných aktív na účty Vyplácajúcich bánk, za účelom vyplatenia náhrad zostatkov zrušených vkladov oprávneným osobám vedomosť o týchto osobách a túto skutočnosť pozná len Vyplácajúca banka, Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvoľňuje Vyplácajúcim bankám iba požadovanú finančnú sumu a fyzicky zostatky z vkladov na doručiteľa nevypláca.

  Na výplatu vkladu na doručiteľa má v súlade s § 879d OZ právo ten vkladateľ, ktorý predloží vkladnú knižku na doručiteľa alebo iný cenný papier na doručiteľa potvrdzujúci uloženie tohto vkladu, ak preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti a splní podmienky uvedené v § 780 ods. 2 a 3. Podľa § 780 ods. 2 a 3 OZ vkladateľ môže po dohode s peňažným ústavom viazať (vinkulovať) výplatu vkladu na oznámenie hesla alebo na splnenie inej podmienky. Ak vkladateľ nepozná heslo, musí preukázať, že mu vklad patrí. Toto platí aj v prípade zdedenej vkladnej knižke na doručiteľa, ak ju dedič nemá k dispozícii.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky fyzicky nevypláca zostatky z vkladov na doručiteľa. Je preto potrebné, aby ste o výplatu zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa požiadali banku alebo pobočku zahraničnej banky (vo Vašom prípade banku Slovenská sporiteľňa, a.s.) v ktorej boli tieto zostatky uložené, a to prostredníctvom Žiadosti o výplatu zostatku zrušeného vkladu. Po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok Vám finančná inštitúcia vklady vyplatí.

 2. V prípade, ak ide o vkladnú knižku na meno:

  Vyplácanie vkladu z vkladnej knižky na meno zabezpečuje ten finančný ústav, ktorý vkladnú knižku vydal a kde boli zostatky vkladu uložené, pričom podľa § 783 ods. 2 OZ s vkladom na vkladnej knižke na meno je oprávnený nakladať ten, na koho meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, adresu sídla a pridelené identifikačné číslo právnickej osoby je vkladná knižka vystavená, ak tento zákon neustanovuje inak.

 3. V prípade, ak ide o zdedenú vkladnú knižku na meno:

  Vyplácanie zostatkov vkladov z vkladnej knižky na meno, je možné tieto vyplatiť až na základe predloženia rozhodnutia o dedičskom konaní, ktoré Vás oprávňuje s predmetným vkladom nakladať.

 4. V prípade, ak ide o vkladnú knižku znejúcu na cudziu menu:

  V prípade uplatnenia si nároku na výplatu zostatku vkladov v cudzej mene, budú tieto vyplatené (spolu s príslušenstvom) v tých menách, v ktorých boli na vkladnej knižke vedené, a to bez ohľadu na vývoj ich kurzov k mene SKK resp. EUR v uvedenom časovom horizonte.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Kto vykonáva dohľad nad subjektami kapitálového trhu?

Podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva dohľad nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia Národná banka Slovenska, ktorá v rámci tejto činnosti vykonáva dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi, pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, sprostredkovateľmi investičných služieb, burzami cenných papierov, centrálnymi depozitármi cenných papierov, správcovskými spoločnosťami, pobočkami zahraničných správcovských spoločností, podielovými fondmi, zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničných poisťovní, pobočkami zahraničných zaisťovní, sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, dôchodkovými fondmi, sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia, doplnkovými dôchodkovými poisťovňami, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, doplnkovými dôchodkovými fondmi, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, Fondom ochrany vkladov, Garančným fondom investícií, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, prevádzkovateľmi platobných systémov, nad platobnými inštitúciami a ďalšími subjektmi, ktorým osobitné zákony v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva alebo dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013

Ako mám postupovať v prípade, že nechcem byť vlastníkom „bezcenných“ cenných papierov?

Pokiaľ ste vlastníkom cenných papierov, ktoré pre Vás ako ich majiteľa nemajú žiadnu hodnotu (môže ísť o akcie z kupónovej privatizácie, ale napríklad aj o družstevné podielnické listy), môžete sa takýchto cenných papierov zbaviť tým, že ich prevediete na Fond národného majetku SR. Cenné papiere môžu byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. alebo u niektorého z jeho členov. Fond národného majetku SR môže nadobúdať cenné papiere od ich majiteľov, ak sa tak majitelia dotknutých cenných papierov rozhodnú. Musíte si však uvedomiť, že prevodom majetkových cenných papierov sa zbavíte vlastníctva majetku. Zároveň s prevodom týchto cenných papierov môže Fond národného majetku SR na seba prevziať a vysporiadať záväzky spojené s evidenciou týchto cenných papierov. O prevod cenných papierov možno požiadať na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty alebo spoločnosti RM-S Market, ktorých zoznam možno nájsť na internetovej stránke Fondu národného majetku SR, kde sú uverejnené aj bližšie informácie o činnostiach, ktoré je potrebné vykonať pri tomto prevode cenných papierov. Na Fond národného majetku SR sa môžete obrátiť písomne na adrese: Fond národného majetku SR, Drieňová 27, 821 01 Bratislava, tel.: 02 / 48 27 11 11, fax: 02 / 48 27 12 89 alebo prostredníctvom e-mailu: fnm[at]natfund.gov.sk.

Dátum aktualizácie: 11. 4. 2013
Počet záznamov: 7

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta