Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo najvyššiu prípustnú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru za 4. štvrťrok 2020. Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru je platná pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené od 21. februára 2021 do 20. mája 2021.

Najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru

za 4. štvrťrok 2020

Platná pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené od 21. februára 2021 do 20. mája 2021.

(najvyššia prípustná výška odplaty v %)

 Odplata

Pre kreditné karty je najvyššia prípustná výška odplaty:  42,88 %

Pozn.: najvyššia prípustná výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru vypočítaná zo súhrnných informácií o údajoch o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch bankami a pobočkami zahraničných bánk ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov, ktoré je možné nájsť na webovom sídle MF SR: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-trh/bankovnictvo/spotrebitelske-uvery/suhrnne-informacie-udajoch-novoposkytnutych-spotrebitelskych-uveroch-veritelmi/ 

                                                                            

                                                                                                      JUDr. Peter Mikloš
                                                                                                    riaditeľ odboru ochrany 
                                                                                                   finančných spotrebiteľov

 

 

 

 

 

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 33
Posledný príspevok: 28. 1. 2021 14:33:25

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta