Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Bezplatný presun účtu do inej banky má jasné pravidlá

Dnešným dňom nadobúda platnosť vyhláška Ministerstva financií  č. 120/2016,  ktorá nadväzuje na novelu zákona o platobných službách a ktorá bola schválená NR SR koncom roka 2015. Vyhláška umožní jednoduchým spôsobom prostredníctvom vzorov tlačív (tvoria prílohy vyhlášky) bezplatne presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet nakoľko doteraz neexistovali záväzné pravidlá pre presun platobných účtov.

Na základe žiadosti spotrebiteľa bude môcť nová banka bez ďalších úkonov spotrebiteľa vykonať celkový presun platobného účtu. Žiadosť o presun platobného účtu sa podáva v novej banke, ku ktorej chce spotrebiteľ presunúť platobný účet. Žiadosť o presun platobného účtu umožní spotrebiteľovi jednoduchšie informovať príjemcov inkás z platobného účtu spotrebiteľa (napr. telekomunikační operátori, dodávatelia plynu, elektriny), alebo platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa (napr. zamestnávateľ). Rovnako sa to týka aj ďalších údajov nového platobného účtu spotrebiteľa ako napr. dátumov, od ktorých si majú začať plniť svoje povinnosti v súvislosti s novým platobným účtom. Podaním žiadosti vzniká novej banke povinnosť zaslať žiadosť o presun platobného účtu starej banke, ktorá je následne povinná doložiť zákonom požadovanú dokumentáciu viažucu sa na presun platobného účtu a vykonať zákonom uložené úkony smerujúce k presunu platobného účtu.
 
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednodušenie a sprehľadnenie postupu pre bezplatný presun platobného účtu, odstránenie administratívneho aj finančného zaťaženia a zvýšená mobilita spotrebiteľov. Rýchly, bezpečný a bezplatný presun platobného účtu umožní spotrebiteľom využívať najvýhodnejšie ponuky na trhu a jednoducho vymeniť svoj existujúci platobný účet za nový – poskytujúci pre neho najväčšie výhody. Presun platobného účtu je možné vykonať aj pri štandardom účte a základnom bankovom produkte. Toto opatrenie prispeje k transparentnosti a efektivite presunu účtu a najmä ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu.

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta