Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Ministerstvo financií SR informuje

V dôsledku viacerých faktorov, napr. rozvíjajúcich sa finančných trhov, finančnej krízy či   nezamestnanosti, využívajú ľudia čo raz viac financovanie vlastných potrieb prostredníctvom úverových inštitúcií. Preto sa aj častejšie vyskytnú situácie, že spotrebitelia neodhadnú svoje možnosti so splácaním záväzkov nielen u bánk, ale aj rôznych nebankových spoločností.

V prípade, že sa dostanete do uvedenej situácie je potrebné tieto problémy riešiť a neodkladať. Odporúčame Vám preto v prvom rade komunikovať s finančnou inštitúciou od ktorej máte požičané finančné prostriedky a hľadať riešenie.

V prípade, že sa rozhodnete hľadať pomoc u iných rôznych spoločností, ktoré sľubujú zbavenie sa dlhov, tzv. oddlžovacie agentúry, je potrebné si dať pozor s akou inštitúciou vstupujete do zmluvného vzťahu. Pred podpísaním zmluvy je dobré, ak si uvedenú spoločnosť preveríte a zistíte si aké má referencie. Vy, ako spotrebiteľ, máte právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy bez udania dôvodu.

Pred podpisom zmluvy sa oboznámte s celým znením zmluvy. Dávajte si pozor na to, k čomu Vás a aj druhú stranu zmluva zaväzuje a to aj v prípade, že nebudete schopný splniť podmienky stanovené v zmluve. Je dobré si preštudovať Obchodné podmienky, lebo práve tie môžu obsahovať ustanovenia, ktoré vedia prekvapiť.

Pred podpisom zmluvy s oddlžovacou agentúrou, by ste si mali dávať pozor hlavne na nasledovné veci, ktoré by mali byť v zmluve definované:

  • presne definovaný predmet zmluvy,
  • účel použitia peňažných prostriedkov, ak ich zverujete spoločnosti,
  • dĺžku trvania zmluvy,
  • práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré musia byť jasne definované,
  • výška poplatkov, ktoré budete platiť a iné.

Dôležité pri podpise zmluvy je aj vedieť ako možno predčasne vypovedať zmluvu. Predčasné vypovedanie zmluvy môže zabrať veľa času a aj finančných prostriedkov. Pri predčasnom vypovedaní zmluvy môžu niektoré spoločností uplatňovať aj tzv. zmluvnú pokutu. Tá musí byť uvedená vo vašej zmluve, inak si ju spoločnosť nesmie vypýtať. Výška zmluvnej pokuty závisí od dohody zmluvných strán.

Nakoniec je potrebné si overiť, či dohodnuté podmienky s predmetnou spoločnosťou boli prenesené aj do zmluvy a akékoľvek nejasnosti si treba ozrejmiť ešte pred podpisom zmluvy.

 

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta