Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Spotrebiteľský úver už iba od licencovanej spoločnosti

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) vypracovalo novelu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“).  Účinnosť zákona je  od 1. apríla 2015.

Cieľom schváleného zákona  je úprava podmienok podnikania pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ako aj zavedenie licencie pre poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ktorí nie sú bankami (ďalej len „veriteľ“).

Jednou zo zmien, je zavedenie povinnosti veriteľov a poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch do registra. Veritelia budú povinní poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch aspoň do jedného elektronického registra údajov o spotrebiteľských úverov a taktiež získavať a využívať údaje z registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. To znamená, že zodpovednosť, aby sa spotrebiteľ nepreúveroval, teda nezobral si viac pôžičiek ako je schopný splácať, sa prenáša z klienta na veriteľa.

Ďalšou zmenou je zavedenie nového povoľovacieho konania Národnou bankou Slovenska. Povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bude obmedzené alebo neobmedzené. Pri obmedzenom povolení žiadateľ nesmie za rok poskytnúť spotrebiteľské úvery klientom za viac ako 10-tisíc eur. Pre udelenie povolenia bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov musí byť veriteľ zriadený ako spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, pričom je povinný zriadiť si dozornú radu. Takýto subjekt bude musieť mať základné imanie minimálne 500-tisíc eur a bude povinný preukázať pôvod tohto imania a finančných zdrojov, z ktorých sa budú poskytovať spotrebiteľské úvery. Veriteľ tiež musí zachovať výšku základného imania po celú dobu, ako bude poskytovať spotrebiteľské úvery. Zjednodušene možno povedať, že „nebankovky“ budú musieť prejsť licencovaním podobne ako banky. Okrem iného žiadatelia budú musieť preukázať odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb (fyzických osôb navrhovaných za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vedúceho organizačnej zložky, obchodnú a technickú pripravenosť a iné.

Ministerstvo financií SR je presvedčené o tom, že tieto zmeny budú mať pozitívny vplyv na zvýšenie ochrany spotrebiteľov na trhu spotrebiteľských úverov, prispejú k zlepšeniu výkonu dohľadu nad jednotlivými poskytovateľmi a že navrhované opatrenia povedú k vyššej ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu, k posilneniu prevencie pred takým konaním účastníkov finančného trhu, ktoré by mohlo viesť ku škodám na majetku  spotrebiteľov na finančnom trhu.

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta