Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Úver na bývanie po novom

Ministerstvo financií pripravilo spolu s  Národnou bankou Slovenska zákon o úveroch na bývanie, ktorý by mal platiť od 21. marca 2016.  Ide o úplne nový zákon, ktorým sa implementuje smernica Európskeho parlamentu

Hlavným cieľom zákona je vytvorenie právneho rámca pre racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu úverov na bývanie a zabezpečenie ochrany spotrebiteľov. Zákon stanovuje podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy, náležitosti zmluvy, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie, či spresnenie informácií, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy.

Okrem toho sa určujú podmienky predčasného splatenia úveru a zjednocujú sa kritéria pre posúdenie bonity klienta.

Najvýznamnejšie zmeny sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

  • Podmienky, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie – spresňujú sa informácie, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy. Ide o údaje, ktoré je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodovať o uzavretí zmluvy o úvere na bývanie na základe dostatočnej znalosti úverového produktu. Spotrebiteľovi sa tak umožňuje posúdiť, či navrhovaná úverová zmluva a navrhovaný úver na bývanie zodpovedá jeho potrebám a jeho finančnej situácii.
  • Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie – stanovujú sa podmienky posúdenia schopnosti splácať úver na bývanie. Inak povedané stanovujú sa kritériá pre posúdenie bonity klienta, teda či bude klient schopný splácať úver.
  • Úver na bývanie v cudzej mene - Novinkou zákona je možnosť poskytnutia úveru na bývanie v cudzej mene a kedykoľvek počas trvania zmluvy o úvere na bývanie bezodplatne zmeniť menu poskytnutého úveru. 
  • Premyslieť si uzatvorenie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ si bude môcť vybrať z možnosti premyslieť si uzavretie zmluvy o úvere na bývanie alebo odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní. Chceme tak spotrebiteľovi umožniť plne si uvedomiť svoje práva a povinnosti plynúce zo zmluvy a poskytnúť dostatok času na porozumenie, zváženie a overenie všetkých informácií.
  • Predčasné splatenie úveru na bývanie – Spotrebiteľ bude mať právo úplne alebo čiastočne vyrovnať svoje záväzky kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere na bývanie pred dohodnutou lehotou splatnosti. Povinný bude uhradiť úrok len za časové obdobie od poskytnutia úveru na bývanie do jeho splatenia a skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie.
  • Povinnosti finančných agentov a finančných poradcov – zavádza sa povinnosť finančného agenta poskytnúť informácie, ak si spotrebiteľ o ne písomne požiada. Ide o informácie o rozdieloch vo výškach peňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent pri poskytovaní finančného sprostredkovania a povinnosť finančného poradcu poskytnúť informácie o výške poplatku, ktorý musí byť uhradený spotrebiteľom za vykonávanie finančného poradenstva v oblasti úverov na bývanie, ak takýto poplatok bol určený.

Po schválení zákona o úveroch na bývanie, budú môcť veritelia poskytovať úvery na bývanie na základe nových stanovených podmienok.

 

FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta