Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Oznamy, články, mediálne analýzy

Zmeniť banku, bude od budúceho roka jednoduchšie

Ministerstvo financií vypracovalo v spolupráci s Národnou bankou Slovenska návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2016 mení a dopĺňa zákon o platobných službách a zákon o bankách.

Návrh zákona predkladá Ministerstvo financií do legislatívneho procesu v súlade s Plánom legislatívnych úlohy vlády na rok 2015. Týmto návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami. Samotná smernica je reakciou na neustály rozvoj finančného trhu a potreby pre dobudovanie vnútorného trhu Európskej únie.

Ďalšími dôvodmi sú nedostatočná informovanosť spotrebiteľov ako aj transparentnosť na finančnom trhu, absentujúca porovnateľnosť ponúkaných služieb a poplatkov, neprehľadnosť v ponuke, čo má vplyv na nízku mobilitu spotrebiteľov v oblasti retailových služieb, či aj ťažkosti súvisiace s presunom platobných účtov.

Zavedením záväzných pravidiel pre presun platobného účtu sa tento proces pre spotrebiteľov zjednoduší, podporí sa mobilita spotrebiteľov a zvýši ich záujem o informácie k jednotlivým platobným účtom. Jedným z dôvodov, prečo klienti nemenia svoju banku je komplikovanosť a nejasnosť jednotlivých krokov presunu platobného účtu, čo návrh zákona v plnom rozsahu odstráni.

Návrh zákona rozlišuje základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami. 

  • Základný bankový produkt - navrhovaná úprava dovoľuje spotrebiteľovi dosahovať čistý mesačný príjem do 400 eur. Pre získanie základného bankového produktu spotrebiteľ preukazuje čestným vyhlásením, že nemá žiaden ďalší platobný účet. Zákon však dovoľuje, aby mal spotrebiteľ súčasne aj sporiaci účet, vkladový účet a aj peňažný vklad potvrdený vkladnou knižkou. Obsah základného bankového produktu určí vyhláška Ministerstva financií SR spolu s predpokladaným poplatkom za daný účet 0 eur.
  • Súčasťou návrhu zákona je aj platobný účet so základnými funkciami ako platobný účet prístupný pre všetkých bez ohľadu na výšku príjmu. Predpokladom pre otvorenie tohto účtu je podanie žiadosti a preukázanie prostredníctvom čestného vyhlásenia, že spotrebiteľ nemá žiaden ďalší platobný účet s výnimkou sporiaceho účtu, vkladového účtu alebo peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou. Obsah platobného účtu so základnými funkciami bude určený vyhláškou Ministerstva financií SR s predpokladanou výškou poplatku v maximálnej výške 3 eur.
FOTO

O autorovi článku

sekcia finančného trhu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, organizačný útvar - SFT
Počet príspevkov: 25
Posledný príspevok: 31. 7. 2019 8:46:44

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta