Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľským úverom je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom (napr. banka alebo nebanková spoločnosť) spotrebiteľovi (ktorým podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania). Práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru sú stanovené v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V závislosti od účelu rozlišujeme:

 • bezúčelový spotrebiteľský úver, kde nemusíte dokladovať účel použitia finančných prostriedkov, záleží na klientovi na čo poskytnutí úver použije,
 • účelový spotrebiteľský úver, kde dokladujete použitie prostriedkov, sú poskytnuté na konkrétny vopred stanovený účel, (úvery na auto, úvery na rekonštrukciu),

 

V závislosti od typu výplaty rozlišujeme:

 • hotovostné úvery – finančné prostriedky sú poskytnuté v hotovosti,
 • bezhotovostné úvery – finančné prostriedky sú klientovi zaslané na jeho bankový účet,

 

V závislosti podľa zaistenia rozlišujeme:

 • zaistené úverybanka vyžaduje istenie,
 • nezaistené úvery – finančné inštitúcie ich veľmi málo poskytujú, skôr ich neposkytujú ak tak iba vybraným klientom,

 

V závislosti od doby splatnosti:

 • krátkodobé úvery – splatné do jedného roka,
 • strednodobé úvery – splatné od 2 do 5 rokov,
 • dlhodobé úvery – splatné 5 a viac rokov.

Ďalej sa spotrebiteľské úvery môžu deliť aj podľa iných hľadísk ako napr. podľa spôsobu čerpania (jednorazové, postupné), podľa frekvencie splácania (mesačné, štvrťročné ...) a pod.

Náklady na spotrebiteľské bankové úvery

Úroky

 • výška úrokovej sadzby závisí od výšky ručenia alebo zabezpečenia, pričom platí - čím vyššie zabezpečenie, tým nižšia úroková sadzba,
 • zvýhodnené sadzby sú poskytované aj pri účelových úveroch na kúpu automobilu a pod.

Poplatky

 • poskytnutie spotrebiteľského úveru - jednorázový poplatok alebo určité percento z požičanej sumy,
 • zmena zmluvných podmienok - zmena splátok, doby splatnosti a pod.,
 • predčasné splatenie úveru – na základe zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, veriteľ nesmie účtovať klientovi za predčasné splatenie viac ako 1% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška náhrady nesmie presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.

Veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak

a) k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru,
b) ide o povolené prečerpanie,
c) takéto splatenie sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná,
d) suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo
e) splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.

Pre detail konkrétnych poplatkov viď. odplaty klientov bankám - NBS.

Pre viac viď 


Dátum aktualizácie: 12. 2. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta