Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Vklady a sporenie

Vklady a sporenie predstavuje pre ľudí formu vyčlenenia časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory predstavujú zdroj finančnej hotovosti v prípade núdze a sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a potrieb ľudí.

Svoje peniaze ľudia môžu vkladať na bežné účty ako aj na sporiace účty:

1. Bežný účet,

 

Sporenie možno rozdeliť na predlehotné a polehotné:

Pri predlehotnom sa čiastka ukladá na začiatku obdobia, ktorá je úročená úrokovou mierou a pri polehotnom sa čiastka ukladá na konci každého obdobia sporenia.

Existujú rôzne druhy sporenia, ktoré ponúkajú banky. Môžu to byť napr.:

1. Sporenie na vkladných knižkách,
2. Sporenie na sporiacich účtoch,
3. Sporenie na termínovaných vkladoch,
4. Sporenie formou stavebného sporenia.

Pre viac viď

 


Dátum aktualizácie: 10. 1. 2018

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta