Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Zabezpečovacie nástroje zmluvného záväzku

V prípade, že ste sa ako finančný spotrebiteľ rozhodli pre úver či lízing u bankovej, resp. nebankovej inštitúcie, veľmi častým prvkom v rámci zmluvnej dokumentácie býva zabezpečenie vášho záväzku veriteľom.

Existuje niekoľko základných nástrojov, ako si veriteľ zabezpečí návratnosť dlhu v prípade, že máte problémy s jeho splatením.

Občiansky zákonník upravuje nasledovné zabezpečovacie nástroje:

1. Záložné práva na nehnuteľný a hnuteľný majetok,
2. Postúpenie pohľadávky,
3. Prevzatie dlhu,
4. Pristúpenie k záväzku,
5. Zmenky,
6. Zmluvná pokuta,
7. Ručenie,
8. Zabezpečovací prevod práva,
9. Zábezpeka. 

Ak si nieste istý právnymi záležitosťami zmlúv, využite právne služby advokátov, právnikov, notárov, finančných sprostredkovateľov či bankového ombudsmana.

Pre viac viď:

 


Dátum aktualizácie: 12. 2. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta