Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Záložné právo na nehnuteľný a hnuteľný majetok

 • záložným právom vzniká, mení alebo zaniká vaše neobmedzené vlastnícke právo k nehnuteľnosti a neobmedzené právo ako finančného spotrebiteľa k hnuteľnej veci,
 • záložné právo k nehnuteľnosti vzniká vkladom do katastra nehnuteľností a záložné právo na hnuteľný majetok vzniká úkonom vkladu do Registra záložných práv, ktorý je vedený u Notárskej komory SR v Bratislave (k danému registru má prístup každý notár),
 • nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, je to napr. rodinný dom, byt, pozemok, nebytový priestor, hala, hospodárska budova alebo garáž,
 • pod hnuteľným majetkom sa myslí hnuteľná vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou, teda nie je spojená so zemou alebo s ňou nie je spojená pevným základom (napr. auto, zariadenie bytu, pohľadávky, iné),
 • záložné právo  sa zriaďuje písomnou zmluvou (každá finančná inštitúcia má svoje vzory, ktoré používa),
 • na vznik záložného práva nepotrebujete znalecký posudok s výnimkou zápisu rozostavanej stavby,
 • subjekty vstupujúce do vzťahu:

- záložca => ten, ktorý zakladá nehnuteľný majetok alebo hnuteľnú vec,

- záložný veriteľ => ten, ktorý poskytuje dlh, resp. v prospech ktorého sa zakladá,
- na jednu nehnuteľnú a hnuteľnú vec môže byť naviazaných viacej záložných práv, ktoré sa zapisujú vždy podľa poradia v akom vznikali.

Prečo sa využíva?

 • hlavným cieľom využívania záložného práva je zabezpečenie , ktorú voči vám eviduje veriteľ (banka, lízingová spoločnosť, nebanková inštitúcia, súkromná osoba, štát ,atď. ...), teda ten subjekt, ktorý vám požičal peniaze, resp. ktorý získal od iného veriteľa (napr. niekto predal voči vám tretej strane) a má všetky práva voči Vám ako pôvodný veriteľ,

 • každá finančná inštitúcia či nebanková spoločnosť má svoju vlastnú metodiku ako ohodnocuje nehnuteľnosti a hnuteľné veci a koľko z ich hodnoty je ochotná akceptovať dlžníkovi,

Aké riziká sú spojené so založením?

 • dochádza k obmedzeniu vlastníckeho práva majiteľa nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, tzn. v prípade predaja nehnuteľnosti si musíte vyžiadať súhlas veriteľa (záložný veriteľ),
 • v prípade nesplácania dlhu, dôjde k odňatiu nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku a k jej speňaženiu,
 • ak je suma dlhu nižšia ako predajná cena nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, majiteľ nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku obdrží zvyšnú sumu, ktorá zostane po úhrade všetkých záväzkov súvisiacich s týmto dlhom,
 • ak je suma dlhu vyššia ako predajná cena nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, veriteľ bude zvyčajne chcieť splatiť zvyšok dlhu z iného vášho majetku (podá súdnu žalobu na možnosť exekúcie vášho majetku),
 • v prípade dedičstva alebo darovania nehnuteľnosti alebo založenej hnuteľnej veci prechádza na nového majiteľa aj záložné právo.

Dokumenty k zriadeniu záložného práva zo strany finančných inštitúcií

Pri nehnuteľnom majetku:

 • úverová zmluva,
 • záložná zmluva,
 • znalecký posudok (iba pri rozostavaných stavbách).

Danú dokumentáciu vyhotovuje zvyčajne finančná inštitúcia. Znalecký posudok si dá vypracovať finančný spotrebiteľ.

Pri hnuteľnom majetku:

 • osobné údaje záložcu a záložného veriteľa,
 • opis založených vecí (auto, zariadenie bytu...),
 • opis zabezpečenej (typ úveru, výška úveru, splatnosť...).

Danú dokumentáciu vyhotovuje zvyčajne poskytovateľ finančnej služby.

Záložné právo zaniká

 • zánikom zabezpečenej ,
 • zánikom všetkých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, na ktoré sa záložné právo vzťahuje,
 • ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva,
 • uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
 • vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
 • ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu zálohu nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný, že nadobúda záloh nezaťažený záložným právom,
 • ak záložca previedol záloh a zmluva o zriadení záložného práva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
 • iným spôsobom  dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu,
 • ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.

Pre viac viď


Dátum aktualizácie: 12. 2. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta