Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Na finančnom trhu existuje veľký počet rôznorodých finančných produktov a nástrojov. Ide najmä o rôzne druhy úverovpoistení, cenných papierov, komodít,  derivátov a pod.

Pokiaľ máte pocit, že sa neviete zorientovať v množstve finančných nástrojov a ponúk, ktoré jednotlivé finančné inštitúcie poskytujú, je možné obrátiť sa priamo na finančnú inštitúciu alebo na finančného poradcu, resp. finančného agenta.

Poslaním finančných poradcov a finančných agentov je :

 • pomôcť vám s analýzou vašej aktuálnej finančnej situácie,
 • pomôcť vám vo výbere vhodných finančných nástrojov, ktorými dosiahnete svoje finančné ciele.

Donedávna neexistoval rozdiel medzi finančným poradcom a finančným agentom.
Odkedy nadobudol účinnosť zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rozlišuje oblasť finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, možno určiť rozdiel medzi finančným poradcom a finančným agentom:

 • finanční agenti budú poskytovať predaj finančných produktov výhradne za províziu, zatiaľ čo finanční poradcovia budú môcť poskytovať rady klientom výlučne za honorár inkasovaný priamo od klienta,
 • finančný agent nebude môcť vykonávať finančné poradenstvo a naopak finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. Zákon teda zakazuje, aby jeden subjekt vykonával aj finančné poradenstvo aj finančné sprostredkovanie,
 • finančný agent alebo finančný poradca musí spĺňať zákonné požiadavky ako dôveryhodnosť, bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť a technickú a organizačnú pripravenosť. V prípade, že spĺňa všetky podmienky, NBS mu pridelí licenciu na výkon činnosti. Platnosť licencie ako aj kvalifikáciu si môžete overiť v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý Národná banka Slovenska vedie na internete (http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvom/register-fa-fp),
 • finanční agenti a finanční poradcovia musia rešpektovať vaše práva a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona.

Finančné sprostredkovanie

Finančné sprostredkovanie je činnosť súvisiaca s uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančných služieb a s poskytnutím odbornej pomoci.Finančný agent vykonáva pre klienta najmä nasledovné činnosti:

 • predkladá ponuky produktov finančných inštitúcií, s ktorými spolupracuje na základe zmluvy (máte právo už na prvom stretnutí požiadať o preukázanie spolupráce s danými finančnými inštitúciami) a vykonáva ďalšie činnosti smerujúce k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
 • poskytuje odbornú pomoc a odporúčania týkajúce sa finančných produktov v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
 • ponúka svoje služby na základe písomnej zmluvy s iným agentom alebo s finančnou inštitúciou.

Odmena

Za poskytnutie služieb prináleží finančnému agentovi provízia. Túto províziu platí finančnému agentovi zmluvná finančná inštitúcia, teda nie priamo klient.
Finančný agent je povinný Vás informovať o výške jeho provízie.
S cieľom zabezpečiť férovosť a transparentnosť v poskytovaní poradenských služieb je Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve stanovené, že finančný agent nemôže byť zároveň finančným poradcom.

Finančných agentov zákon definuje s ohľadom na hore uvedeným cieľom ako:

 • samostatný finančný agent – vykonávajú činnosť na základe zmluvy s finančnou inštitúciou, pričom môžu spolupracovať s viacerými inštitúciami (vždy sa pýtajte na konkrétne finančné inštitúcie, s ktorými má finančný agent uzavretú zmluvu) . Na výkon svojej činnosti potrebujú povolenie NBS.
 • viazaný finančný agent – vykonávajú činnosť na základe zmluvy iba s jednou finančnou inštitúciou v danom sektore. Výnimkou je sektor poisťovníctva, kde môže mať finančný agent uzavretú jednu zmluvu s poisťovňou pre životné poistenie a jednu zmluvu s poisťovňou poskytujúcou neživotné poistenie
 • viazaný investičný agent – vykonávajú sprostredkovateľskú činnosť v sektore kapitálového trhu pre najviac jedného obchodníka s cennými papiermi, banky alebo zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte na základe zmluvy. Nie sú oprávnení nakladať s  peňažnými prostriedkami ani finančnými nástrojmi klienta a konajú na plnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi
 • podriadený finančný agent – vykonávajú svoju činnosť na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom  v tom istom čase môžu mať uzatvorenú zmluvu najviac  s jedným samostatným finančným agentom.
 • finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia - vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia v takom rozsahu ako v domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb.

Finančný agent je povinný vás informovať o tom, že je finančný agentom (a teda nie finančným poradcom) a navyše aj o skutočnosti, či je samostatný, viazaný, podriadený, viazaný investičný alebo vykonáva činnosť ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu. Tieto informácie si môžete overiť v registri finančných agentov a finančných poradcov, ktorý vedie Národná banka Slovenska na základe zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na internetovej stránke http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvom/register-fa-fp.

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo je poskytovanie:

 • odborných finančných odporúčaní,
 • navrhovanie osobných finančných plánov,
 • uzatváranie alebo zmena zmlúv o poskytnutí finančných služieb na žiadosť klienta v mene klienta, a na jeho účet.

Finančný poradca - je osoba, ktorá vykonáva finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom:

 • finančný poradca účtuje odmenu za svoje služby priamo klientovi. Jej výšku určí na základe rozsahu poskytovaných služieb.
 • na výkon svojej činnosti potrebuje povolenie NBS, ktoré je vám povinný na požiadanie predložiť
 • platí, že finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. V prípade porušenia tohto zákazu môže finančný poradca stratiť povolenie na vykonávanie činnosti.

Hlavný rozdiel medzi finančným agentom a finančným poradcom je teda v tom, že finančný poradca uzatvára zmluvu priamo s klientom a ten mu za odborné služby platí, zatiaľ čo finančný agent uzatvára zmluvu s finančnou inštitúciou a tá mu platí za sprostredkovanie služby klientovi.


Dátum aktualizácie: 10. 1. 2018

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta