Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Cenné papiere

Na finančnom trhu sa stretávame z rôznymi formami investovania. Jednou z foriem investovania, do ktorého by sa mali púšťať skôr skúsenejší investori, sú investície do cenných papierov.

Cenný papier (ďalej len "CP") je peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t. j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane predstavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera.

 • Cenné papiere možno rozdeliť nasledovne:
  • prevoditeľné (prevoditeľný CP je možné previesť na inú osobu /predať)
  • neprevoditeľné (nie je možné ich previesť na inú osobu/predať)
 • Prevoditeľné CP sú cenné papiere, ktorými sa štandardne obchoduje na kapitálovom trhu. Ich základné delenie sa dá urobiť nasledovným spôsobom:
 • majetkové CP – najznámejšie sú akcie
 • dlhové CP – najznámejšie sú dlhopisy
 • iné cenné papiere

Bežne obchodované prevoditeľné CP

Existuje relatívne veľké množstvo cenných papierov, ale medzi najpoužívanejšie cenné papiere patria:

 • Akcia - dáva majiteľovi právo na majetkový podiel v spoločnosti a takisto podiel na zisku v podobe dividend, ak ich firma vypláca
  • dividenda je výnos z akcie a štandardne sa uvádza v nominálnej hodnote na jednu akciu (napríklad 20 centov na jeden kus akcie)
  • dividenda môže byť vyplácaná aj niekoľkokrát do roka
  • dividendy nepodliehajú zdaneniu
  • akcia je vo všeobecnosti vysoko riziková investícia, ktorej hodnota sa môže v priebehu jedného dňa zmeniť o niekoľko percent (nahor aj nadol)
  • dosiahnutý výnos na akcii predstavuje rozdiel medzi cenou, za ktorú sme akciu kúpili (podlieha dani z príjmov vo výške 19%) a cenou, za ktorú sme ju predali plus vyplatené dividendy (nezdaňuje sa)
 • Podielový list - dáva majiteľovi podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose v podielovom fonde
  • výnos na podielovom liste predstavuje rozdiel medzi cenou, za ktorú sme tento podielový list kúpili a cenou, za ktorú sme ho predali
  • výnosy z podielových fondov podliehajú dani z príjmov, pri vyberaní peňazí z fondu vám správcovská spoločnosť strhne túto daň
  • rizikovosť investície do podielového fondu, ako i výnosy z podielového listu závisia od typu aktív, do ktorých podielový fond investuje. Vo všeobecnosti investície do podielových fondov sú menej rizikové ako investície do akcií (a to aj v prípade, že sa jedná o podielový fond, ktorý investuje do akcií, nakoľko sú investície vo fonde rozložené (hovoríme, že sú diverzifikované, t.j. má nižší stupeň rizikovosti ako akcia)
 • Dlhopis - je forma pôžičky, ktorú investor poskytuje firme (alebo inému subjektu – napr. štátu, finančnej inštitúcii,…), ktorá sa zaväzuje ho splatiť vo vopred dohodnutom termíne (rozdiel voči úveru je aj v tom, že úver sa zväčša platí v pravidelných splátkach, zatiaľ čo emitent CP platí pravidelne iba úrok a istinu zaplatí na konci splatnosti dlhopisu)
  • dlhopisy väčšinou vyplácajú kupóny (okrem bezkupónových dlhopisov)
  • riziko ale aj výnos pri dlhopisoch je spravidla nižšie ako u akcií
  • v porovnaní s termínovanými vkladmi prinášajú dlhopisy zaujímavejšie výnosy, ale na investovanie je potrebných viac finančných prostriedkov (zvyčajne v tisícoch eur)
  • základné delenie dlhopisov podľa typu kupónu:
   • s fixným kupónom - výška výplat je vopred dohodnutá, v percentuálnom tvare z nominálu (napríklad 5% kupón). Štandardne sa fixný kupón vypláca raz ročne
   • s pohyblivým kupónom - výška splátok sa časom mení, je naviazaná na medzibankové sadzby typu EURIBOR. Uvádza sa v tvare EURIBOR plus dohodnutá marža (napríklad 3 mesačný EURIBOR + 0,9%). Pohyblivý kupón sa vypláca štvrťročne, polročne alebo ročne
  • ďalšie členenie dlhopisov je možné podľa typu emitenta, teda subjektu, ktorý dlhopis vydáva:
   • štátne - vydávané štátmi, považované spravidla za bezpečnejšie dlhopisy ako napr. komunálne, bankové či korporátne
   • komunálne - dlhopisy vydávané VÚC a mestami, stupeň rizika sa blíži k štátnym dlhopisom
   • bankové - vydávané bankami
   • korporátne - vydávané podnikmi
 • Hypotekárny záložný list - HZL
  • typ bankového dlhopisu, ktorý je krytý hypotekárnymi úvermi zabezpečenými záložným právom k nehnuteľnostiam. V prípade bankrotu banky prechádzajú tieto hypotéky k inej banke a sú použité na vyplatenie úrokov a nominálu HZL. Preto sú menej rizikové ako obyčajné bankové dlhopisy. Platná právna úprava v § 67 a nasledujúcich zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov umožňuje od 1.1.2018 vydávať len kryté dlhopisy.
 • Krytý dlhopis
  • je zabezpečený dlhopis podľa osobitného predpisu, ktorého menovitá hodnota a alikvotné úrokové výnosy sú v plnom rozsahu kryté aktívami alebo inými majetkovými hodnotami v krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a zodpovedajú hodnote aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti krytého dlhopisu sú prednostne určené na uspokojenie nárokov vyplývajúcich z tohto krytého dlhopisu a tieto aktíva pri neschopnosti banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, uhrádzať záväzky riadne a včas z nich vzniknuté, sa prednostne použijú na splatenie menovitej hodnoty krytého dlhopisu a alikvotných úrokových výnosov. Krytý dlhopis môže vydať len banka podľa ustanovení zákona o bankách a v názve musí mať označenie „krytý dlhopis".
 • Pokladničná poukážka
  • má podobné charakteristiky ako dlhopis, ale kratšiu splatnosť
  • väčšinou nevyplácajú kupóny, vyplatia len nominál na konci obdobia
  • investor nakupuje pokladničné poukážky s istým diskontom voči nominálnej hodnote a jeho výnos predstavuje rozdiel medzi touto kúpnou cenou a nominálom, ktorý dostane pri splatnosti poukážky. Ak je nominál 1 000 eur a nákupná cena je 98,5% z nominálu, tak diskont je 1000 - 985 = 15 eur
  • väčšinou pokladničné poukážky vydávajú len štáty. Zo spomínaných CP má štátna pokladničná poukážka najnižší stupeň rizika, lebo je garantovaná štátom

Ako obchodovať s CP?

 • obchodovať s CP je možné:
  • prostredníctvom burzy (na Slovensku prostredníctvo burzy cenných papierov v Bratislave http://www.bsse.sk/default.aspx). Burza umožňuje sprostredkovanie obchodu medzi dvomi stranami, je to miesto, kde sa stretnú kupujúci a predávajúci so svojimi požiadavkami
  • mimo burzu (tiež nazývané OTC - over the counter), obchodovanie mimo burzu znamená, že obchod prebehneme priamo medzi majiteľom CP a inštitúciou, ktorá chce CP kúpiť
 • burza podlieha určitým pravidlám a štandardom a obchodovať na nej môžu len obchodníci s cennými papiermi. Ak teda chcete nakupovať cenné papiere, je potrebné nájsť obchodníka s CP, ktorý na to má licenciu. Zoznam obchodníkov s CP je možné nájsť na www.nbs.sk alebo www.aocp.sk

Čo musíte urobiť predtým, ako začnete obchodovať s cennými papiermi:

 • musíte mať otvorený majetkový účet u člena centrálneho depozitára cenných papierov
 • vybrať si vyhovujúceho obchodníka s cennými papiermi
 • zistiť si všetky podmienky a aké typy CP je možné prostredníctvom vybraného obchodníka s CP nakupovať
 • zistiť výšku poplatkov súvisiacich s obchodovaním - väčšinou tieto poplatky bývajú fixné za každý zrealizovaný obchod alebo vyjadrené v percentách z objemu peňazí použitých na nákup/predaj
 • podpísať zmluvu a poskytnúť všetky potrebné údaje obchodníkovi
 • previesť finančné prostriedky na účet u obchodníka (obchodník musí viesť finančné prostriedky a investičné nástroje na oddelených účtoch od účtov, na ktorých vedie vlastné prostriedky a investičné nástroje)

Zmluvy používané pri obchodovaní s cennými papiermi:

 • zmluva o kúpe alebo darovaní CP
 • komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja CP
 • mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja CP
 • zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja CP
 • zmluva o pôžičke CP
 • zmluva o úschove listinných CP
 • zmluva o správe CP
 • zmluva o uložení CP
 • zmluva o riadení portfólia

Podrobnejšie informácie o jednotlivých zmluvách nájdete v zákone č. 566/2001 Z.z. - zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku.

Najčastejšie zmluvy s obchodníkmi s CP sú:

 • Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja CP - kde sa obchodník zaväzuje, že vo vlastnom mene zariadi kúpu alebo predaj CP pre klienta na jeho účet a klient sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
 • Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja CP - kde sa obchodník zaväzuje, že v mene klienta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov klienta a klient sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu

Na stránke Asociácie obchodníkov s cennými papiermi www.aocp.sk sa nachádzajú podrobnejšie informácie o tom, aké podmienky musia spĺňať komisionárske a mandátne zmluvy nad rámec zákona v prípade, že obchodník je členom AOCP.

Údaje, ktoré štandardne treba poskytnúť Obchodníkovi s CP:

 • meno a priezvisko
 • trvalé bydlisko
 • rodné číslo
 • číslo občianskeho preukazu

Ochrana investovaných prostriedkov u obchodníka s CP

Každý obchodník s CP sa musí príspevkami podieľať na tvorbe garančného fondu investícií. 

Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 eur.

Služby obchodníkov s CP

 • úplný servis - investičné analýzy, sprostredkovanie obchodu, správa aktív, riadenie portfólia, daňová optimalizácia
 • čiastočný servis – neponúka poradenstvo, analýzy, v princípe umožňuje len realizáciu nákupov a predajov cez svojich pracovníkov
 • online obchodovanie – umožňuje obchodovanie s CP a spravovanie prostriedkov pomocou internetu, sledovanie situácie na finančnom trhu v reálnom čase

Pri porovnávaní obchodníkov s CP si všímame najmä

 • aké služby poskytuje obchodník s CP – poradenstvo, finančné analýzy, správu aktív, riadenie portfólií, dane
 • aké poplatky a v akej výške si účtuje za jednotlivé služby
 • minimálny objem peňazí na investovanie

Buy and hold versus trading

Pri investovaní vo všeobecnosti existujú dva spôsoby ako dosiahnuť výnos:

 • nakúpiť CP a držať ich v portfóliu (buy and hold) aj niekoľko rokov, v prípade dlhových cenných papierov držanie do splatnosti (hold to maturity)
 • nakúpiť, keď si myslíte, že cena je nízko a predávať, keď dosiahnete zisk, resp., keď strata dosiahla úroveň, pod ktorú nie ste ochotní ísť (Trading)

V súčasnej dobe sa stáva veľmi rozšíreným obchodovanie cez internet.

 • v prípade, že sa rozhodnete obchodovať cez obchodníka s CP, ktorý poskytuje tieto služby, dostávate po uzatvorení zmluvy užívateľské meno a heslo
 • následne sa môžete pomocou svojho mena a hesla prihlásiť zvyčajne cez internet na svoj účet a podľa rozsahu služieb toho - ktorého obchodníka a jeho obchodných podmienok môžete:
  • sledovať aktuálne ceny CP, resp. ceny s miernym časovým oneskorením
  • uzatvárať obchody v reálnom čase
  • vyhľadávať informácie o emitentoch cenných papierov a správy o finančnom trhu a jeho účastníkoch

Poplatky

Pre obchodovanie s CP je potrebné mať vedený majetkový účet u člena centrálneho depozitára CP. Obchodník s cennými papiermi, na vašu žiadosť nakúpi vami požadované CP. Údaje potrebné na zriadenie majetkového účtu sú také isté ako v prípade, že si chcete zriadiť bežný účet v banke. S majetkovým účtom a s nadobúdaním, resp. predajom CP súvisia viaceré poplatky:

 • poplatok za vedenie majetkového účtu pre slovenské CP
  • väčšinou závisí od hodnoty majetku na účte
  • výška poplatku je v priemere 0.05% z hodnoty majetku alebo od 0 – 80 eur ročne, ak je poplatok určený fixne
 • poplatok za nákup a predaj CP
  • poplatok je uvádzaný v percentách z celkového objemu obchodu alebo fixne
  • výška poplatku závisí od typu CP, objemu, pôvodu CP a od obchodníka, príp. burzy, cez ktorú sa tento obchod realizuje
  • poplatok sa pohybuje od 0.5% - 1% z objemu obchodu
 • poplatok za správu zahraničných CP
  • poplatok sa pohybuje 0.4% - 0.5% z hodnoty CP

Výšky poplatkov sa medzi finančnými inštitúciami značne líšia. Pred konkrétnou investíciou sa preto dobre oboznámte s cenníkom služieb finančnej inštitúcie.

Správa CP

Ak si chcete len nechať evidovať už nakúpené CP, je možné využiť inštitúciu Centrálneho depozitára cenných papierov, ďalej len „CDCP“, a to prostredníctvom člena CDCP. Medzi hlavné činnosti CDCP patrí:

 • evidencia CP a ich majiteľov
 • prideľovanie, zmena a rušenie ISIN pre CP
 • zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi
 • zriadenie a vedenie účtov

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na www.cdcp.sk

Ochrana spotrebiteľa pri individuálnom investovaní do CP

MiFID II - „Markets in Financial Instruments Directive II" (Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2014/65/EU o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorá nahradila smernicu MiFID 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi) je európska smernica, ktorá upravuje investovanie na trhoch s finančných nástrojmi. Do právneho poriadku SR bola implementovaná zákonom č. 237/2017 Z.z.

Hlavné ciele MiFIDu sú:

 • vytvoriť rovnaké podmienky v oblasti investovania vo všetkých členských štátoch EÚ
 • zvýšiť ochranu investorov
 • zvýšiť transparentnosť na trhu, tak predobchodnú, ako aj poobchodnú transparentnosť
 • vytvoriť efektívnejší a likvidnejší trh

MiFID kategorizuje klientov do troch skupín podľa ich znalostí a skúseností

 • neprofesionálni klienti, väčšinou fyzické osoby
 • profesionálni klienti, väčšinou obchodníci s CP
 • oprávnené protistrany, väčšinou finančné inštitúcie ako banky

Na základe tejto klasifikácie smernica prideľuje klientom stupeň ochrany, kde neprofesionálni investori majú najvyššiu mieru ochrany. V zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) sú potom presne definované informácie, ktoré je finančná inštitúcia povinná poskytnúť takémuto klientovi.

Hlavné usmernenia:

 • pri predaji finančného produktu klientovi je potrebné, aby klient prešiel testom, na základe ktorého sa posúdi vhodnosť finančného produktu pre daného klienta
 • tento test vám predložia v banke alebo finančnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej chcete CP kupovať
 • jedná sa o jednoduchý sumár otázok, ktoré pomôžu zadefinovať váš investičný profil (či máte rád riziko alebo sa mu skôr vyhýbate a iné ...)

Pod MiFID nespadajú produkty ako:

 • sporiace a termínované účty
 • dôchodkové fondy
 • obchody s cudzími menami
 • investičné životné poistenie

V súvislosti s týmito produktmi žiaden dotazník vypĺňať nebudete.

Zdaňovanie výnosov

Jednou z povinností pri individuálnom investovaní (t.j. netýka sa to investovania do podielových fondov) je povinnosť podávať daňové priznanie v prípade, ak za daňový rok vám bol vyplatený výnos z investícií do CP (štandardne podlieha 19% dani, pričom by ste mali daný príjem zahrnúť do daňového priznania za príslušný rok, v ktorom vám bol tento výnos vyplatený). Podrobnejšie informácie nájdete v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pre viac informácií viď

Odporúčania a rady

 • v porovnaní s termínovanými vkladmi ponúkajú CP omnoho zaujímavejší výnos – pozor však na riziko kolísania hodnoty CP
 • na rozdiel od termínovaných vkladov, vklad do CP nie je garantovaný emitentom CP a výnos z investovania do CP podlieha trhovému a kreditnému riziku
 • vyberte si služby, ktoré chcete využívať u vášho obchodníka (len realizácia obchodov alebo aj poradenstvo, analýzy, správa portfólia, zdaňovanie)
 • obchodovanie cez internet umožňuje obchodovanie s dlhopismi, pokladničnými poukážkami a HZL
 • zistite si všetky poplatky spojené s obchodovaním a ich výšku
 • porovnajte si rôznych obchodníkov s CP, aké služby poskytujú, aké poplatky a v akej výške si účtujú, aká je minimálna investícia pri obchodovaní
 • obchodujte len s peniazmi, ktoré v blízkej dobe nebudete potrebovať
 • určite si investičný horizont, aký chcete dosiahnuť výnos a aké riziko ste ochotný podstúpiť a podľa toho nakupujte CP
 • poraďte sa s obchodníkom s CP o typoch CP, do ktorých chcete investovať, ktoré sú pre vás vhodné a ktorým by ste sa mali na začiatku vyhnúť
 • nezabudnite zdaniť výnos z CP

Dátum aktualizácie: 6. 2. 2018

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta