Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Garantovaný vklad

Základná charakteristika

 • ide o druh produktu, ktorý je poskytovaný bankami a zvyčajne buď garantuje vrátenie vložených peňazí, alebo garantuje nejaký minimálny výnos,
 • pri predčasnom výbere investovaných prostriedkov by mal investor  počítať s tým, že sa jednak ukráti o potenciálny výnos a jednak takýto výber bude spojený s poplatkami,
 • je predávaný prostredníctvom bánk,

Všeobecný popis alebo ako vlastne fungujú garantované vklady

Tento produkt je zvyčajne postavený na princípe:

 • investovania časti vložených prostriedkov do relatívne bezpečného cenného papiera, napríklad štátneho dlhopisu, ktorý má splatnosť v období, kedy je splatný aj garantovaný vklad, t.j. výnos z tohto cenného papiera je teda vopred známy,
 • zvyšok vložených prostriedkov (podstatne menšia časť) sa investuje do vybranej rizikovej investície - akcií, opcií, alebo iných finančných nástrojov, ktoré môžu priniesť zaujímavý výnos, ktorý je podstatne vyšší ako výnos zo štátnych dlhopisov. Na druhej strane táto časť investície môže priniesť aj výraznú stratu, avšak táto strata je do značnej miery kompenzovaná práve výnosom zo štátneho dlhopisu, v dôsledku čoho investor dostáva naspať minimálne to, čo na začiatku vložil spolu s garantovaným minimálnym výnosom.

Garantovaný vklad je výhodný produkt najmä z pohľadu banky.

Výhodnosť garantovaného vkladu z pohľadu finančného spotrebiteľa je ťažké určiť keďže každá banka ponúka vklad s iným vnoreným derivátom, prípadne inými parametrami toho istého derivátu a vzhľadom k tomu je pre klienta v tomto prípade prakticky nemožné porovnávať výhodnosť produktov rozličných finančných inštitúcií. Finančný spotrebiteľ teda nedokáže spočítať cenu vloženého derivátu a nevie, či je kompenzovaný za riziko, ktoré podstupuje a preto v prípade, že sa bude akciám dariť, ani zďaleka nezarobí toľko, ako v prípade investície priamo do akcií. Na druhej strane, ale ak by chcel špekulovať sám, bolo by to v malých objemoch a tak by pravdepodobne na svojom kontrakte ani nedosiahol lepší výnos. Takisto by to bolo pre neho nebezpečnejšie, lebo v tom prípade by si musel ustrážiť to, aby neprerobil všetko.

Garantovaný vklad:

 • je vhodný produkt pre investorov, ktorí sú ochotní mierne zariskovať na to, aby dosiahli vyšší výnos ako na bežnom termínovanom vklade,
 • je vopred definovaná doba viazanosti a vopred definovaná výška garancie,
 • každá banková inštitúcia ponúka iný produkt, t.j. nie je možné porovnávať s produktom inej banky a nie je možné prepočítať jeho výhodnosť,

Náklady spojené s garantovaným vkladom

 • vedenie účtu garantovaného vkladu bez poplatkov,
 • výber peňazí pred skončením splatnosti je spojený s poplatkom,

Ochrana vkladov a fond ochrany vkladov

Garantované vklady spadajú pod Fond ochrany vkladov www.fovsr.sk, ktorý garantuje náhradu najviac však do výšky 100 000 eur, pokiaľ je banka, ktorá poskytla tento vklad účastníkom systému ochrany vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií nájdete v časti ochrana mojich vkladov a investícií.

Koho sa týka ochrana vkladov?

 • fyzických osôb,
 • nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združenie občanov, spoločenstiev vlastníkov bytov, alebo nebytových priestorov,
 • právnických osôb s výnimkou finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a štátnych inštitúcií.

Výška náhrad

 • v prípade nedostupnosti vkladov zabezpečuje Fond ochrany vkladov ich náhradu do výšky 100 000 eur, pričom chránené sú okrem všetkých vašich vkladov v danej banke aj úroky a iné majetkové výhody spojené s vkladmi,
 • výška samotnej náhrady závisí od vašich záväzkov voči danej banke, pretože tie sa takisto ako aj premlčané vklady odrátajú od súčtu vkladov a úrokov. Vyplatený je teda iba kladný rozdiel medzi vašimi pohľadávkami a záväzkami voči banke.

Dátum aktualizácie: 6. 9. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta