Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Podielové fondy

Ak máte prebytok voľných peňažných prostriedkov, existujú viaceré možnosti na finančnom trhu, ako investovať tieto voľné peňažné prostriedky:

1) formou individuálneho – priameho investovania – finančný spotrebiteľ sa sám stará o svoje investície a priamo investuje do určitých produktov na finančnom trhu, ktoré si sám vyberá, na ako dlho, aký chce mať výnos a aké riziko.
2) formou kolektívneho – nepriameho investovania – je to spôsob investovania, kedy skupina investorov spojí svoj majetok a zverí ho do správy finančnej inštitúcie za stanovený poplatok. Všetky povinnosti spojené s nákupom a predajom cenných papierov má potom správca fondu - to znamená, že ako jednotlivec neinvestujete samostatne, ale vyberiete si konkrétny typ fondu, do ktorého vložíte finančné prostriedky, ktoré chcete investovať. Následne daný fond investuje vaše peniaze. Vy sa tak stávate spolu s ostatnými investormi fondu spoločným vlastníkom majetku podielového fondu.

 

Základné charakteristiky podielového fondu

 • podielový fond tvorí spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku s cieľom priniesť podielnikovi výnos (percentuálne zhodnotenie vložených peňazí),
 • podielový fond je subjektom kolektívneho investovania, nie je právnickou osobou, je spravovaný správcovskou spoločnosťou,
 • podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov,
 • finančné prostriedky fondu sú investované do cenných papierov, ktorými sú napr. akcie, dlhopisy, hypotekárne záložné listy, pokladničné poukážky a iné finančné nástroje,
 • každý podielový fond musí mať štatút,

Štatút podielového fondu obsahuje:

a) názov podielového fondu, rok jeho vyhotovenia a dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený,
b) obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a hornú hranicu výšky odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej politiky správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde,
e) zásady hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
f) pravidlá oceňovania majetku v podielovom fonde a záväzok v podielovom fonde,
g) spôsob zverejňovania správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok a správy o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka a informáciu o tom, kde možno tieto správy získať,
h) hornú hranicu výšky odplaty za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu,
i) informáciu o tom, kde je sprístupnený opis stratégie uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde, a akým spôsobom podielnik môže získať podrobné informácie o opatreniach prijatých na základe tejto stratégie,
j) formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov,
k) hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi  a spôsob ich určovania,
l) postup pri zmene štatútu podielového fondu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
m) postup pri zmene predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,
n) informáciu o tom, či správcovská spoločnosť môže nadobúdať do vlastného majetku podielové listy ňou spravovaných podielových fondov,
o) vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte podielového fondu sú aktuálne, úplné a pravdivé,

 • podielnik investuje do podielových fondov formou kúpy tzv. podielových listov za aktuálnu hodnotu týchto podielových listov, ktoré predstavujú jeho podiel na majetku v danom fonde,

Výnosy fondov je možné nájsť na stránkach správcovských spoločností alebo v periodickej tlači.

Existujú 4 druhy podielových fondov v závislosti od možnosti výberu vložených zdrojov, resp. viazanosti vkladu na určitú dobu:

 • otvorený podielový fond – finančné prostriedky vo fonde nie sú časovo viazané, tzn., že ich viete v prípade potreby vybrať a to predajom vašich podielov naspäť fondu, taktiež neobmedzuje počet vydaných podielových listov. Výhodou je rýchla dostupnosť investovaných peňazí pre podielnika, t. j. vysoká likvidita.
 • uzatvorený podielový fond – je vytváraný na dobu určitú, vydávanie podielových listov je dopredu obmedzené buď celkovým počtom podielových listov, alebo dobou, počas ktorej môžu byť podielové listy vydávané. V priebehu životnosti fondu, správcovská spoločnosť neodkupuje podielové listy od podielnikov. Fond hospodári iba s uzavretým počtom podielových listov. Fond sa správa ako „termínovaný“ vklad bez možnosti predčasného výberu financií. Vložené finančné prostriedky sa vyplácajú aj so zhodnotením v presne určený dátum v budúcnosti.
 • štandardný podielový fond – fond do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Štandardný podielový fond môže mať len formu otvoreného podielového fondu.
 • špeciálny podielový fond – je v podstate otvorený podielový fond, avšak podielové listy nie sú ponúkané širokej verejnosti. Je vytváraný na dobu určitú. Podielové listy sú iba na meno. Sú to najmä súkromné fondy. 

Podielový list

 • cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose  z tohto majetku,
 • na každom podielovom liste je informácia, koľko podielov nadobúda vlastník (jeden podielový list môže byť vystavený na 1 a viac podielov na majetku vo fonde),
 • podielový list môže byť vydaný len na meno alebo na doručiteľa,
 • môže byť vydávaný buď v listinnej podobe alebo tzv. zaknihovanej, t.j. existujú formou zápisu v evidencii zaknihovaných podielových listov,
 • podielnik dosahuje výnos z podielového fondu ako rozdiel medzi hodnotou, za ktorú nakúpil podielové listy tohto fondu a hodnotou, za ktorú ich odpredal,
 • podielový fond dosahuje výnosy z vlastníctva cenných papierov a iných finančných nástrojov, z ktorých sa vyplácajú dividendy, úroky, kupóny a tieto výnosy sa znovu investujú vo fonde,
 • hodnota podielových listov rastie nielen v dôsledku inkasovaných úrokov, dividend a kupónov, ale i na základe rastu hodnoty jednotlivých finančných nástrojov, ktoré má fond vo svojom majetku (cenné papiere, komodity, deriváty).

Cena podielového listu a výnos podielového listu

Možno ju určiť ako súčin počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu.

 • aby sme vypočítali skutočný dosiahnutý hrubý výnos, musíme zohľadniť aj všetky poplatky spojené so vstupom do fondu a s výstupom z fondu,
 • takto dosiahnutý výnos je však potrebné zdaniť. Pre výpočet čistého výnosu teda musíme odpočítať daň. 

Hodnota majetku vo fonde

Hodnota CP a iných aktív vo fonde je určovaná na základe Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13 z 8. novembra 2011 o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisíí, ktorá určuje akými postupmi a akým spôsobom sa majú oceňovať tieto aktíva. Oceňovanie potom kontroluje depozitár a v pravidelných intervaloch aj Národná banka Slovenska.

Zdaňovanie výnosov z podielových fondov

Výnosy z podielových fondov podliehajú dani z príjmov vo forme zrážkovej dane, to znamená, že daň z výnosu vám automaticky strhne správcovská spoločnosť pri výbere z fondu. Výnosy sú podľa zákona o dani z príjmov zdaňované  19% sadzbou.

Poplatky

S investovaním do fondov sú spojené aj poplatky, a tie sa značne líšia aj medzi spoločnosťami, aj navzájom medzi fondmi.

Poplatky, na ktoré má správcovská spoločnosť nárok sú:

 • vstupný poplatok
  - platí klient pri nákupe podielov,
  - výška vstupného poplatku býva stanovená buď ako percento z celkovej hodnoty investície, alebo ako  percentuálna prirážka k aktuálnej cene podielu,
  - na výšku vstupného poplatku má často vplyv objem peňazí, ktoré chce spotrebiteľ vložiť do fondu, čím viac peňazí vložíte, tým menší poplatok v % z investovanej sumy si môžete dohodnúť so správcom,
 • poplatok za správu fondu
  -  poplatok sa uvádza v percentách p.a.,
  -  je to poplatok, ktorý sa platí každý rok z celkového objemu peňazí vo fonde,
  - poplatok za správu je  zohľadnený v cene podielu,- určuje si ho každá správcovská spoločnosť samostatne a závisí od typu fondu a aktív, do ktorých fond investujete,
  -  výška odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu sa uvádza v štatúte tohto fondu, ktorý obsahuje taktiež hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných podielnikovi a spôsob ich určovania.
 • výstupný poplatok
  -  platí klient pri spätnom predaji podielov,
  - na výšku výstupného poplatku má zväčša vplyv obdobie, počas ktorého podielnik nechá vo fonde svoje finančné prostriedky,
  - v prípade, že svoje investované prostriedky necháte vo fonde dlhšie obdobie, spravidla nemusíte platiť výstupný poplatok vôbec,
  - výška poplatku môže byť takisto stanovená ako určité percento z celkovej vyplácanej hodnoty plynúcej z predaja podielov alebo ako percentuálna zrážka z aktuálnej ceny podielu,

Väčšina ostatných poplatkov je už zahrnutých v poplatku za správu fondu. Poplatky, ktoré v ňom nie sú zahrnuté sú:

 • poplatok depozitárovi,
 • poplatok subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov,
 • poplatok realitným kanceláriám (v prípade realitných fondov),
 • poplatok audítorovi za overenie účtovnej uzávierky fondu.

Všetky tieto poplatky bývajú zahrnuté v premennej TER (total expence ratio), čo vyjadruje celkové náklady fondu v percentách z celkového objemu majetku vo fonde. Tieto náklady sú už zahrnuté v hodnote podielu.

Poplatky pre konkrétny fond sa dajú nájsť v štatúte daného fondu, ktorý je na internetovej stránke správcovskej spoločnosti.

Typy fondov

 • Peňažný fond
  o určený najmä pre konzervatívnych investorov, ktorí neradi podstupujú riziko,
  o zväčša investuje do štátnych dlhopisov s krátkou splatnosťou (väčšinou do jedného roka), štátnych pokladničných poukážok a termínovaných vkladov,
  o fond je vhodný pre investorov, ktorí majú voľné finančné prostriedky na jeden rok,
  o priemerný výnos fondu je porovnateľný s výnosmi z termínovaných vkladov,
 • Dlhopisový fond
  o prináša potenciálne vyšší výnos ako peňažné fondy a termínované vklady, je ale spojený s vyšším rizikom,
  o zväčša investuje do štátnych a firemných dlhopisov s dlhšou splatnosťou – t.j. splatnosťou nad 1 rok,
  o fond je vhodný pre investorov, ktorí majú voľné finančné prostriedky na dlhšiu dobu,
  o vkladajú svoje prostriedky predovšetkým do dlhopisov,
  o priemerný výnos býva vyšší ako v prípade peňažných fondov, môže však dôjsť aj k výraznejším poklesom hodnoty v prípade nárastu úrokových sadzieb na trhu alebo v prípade bankrotu spoločnosti, ktorej dlhopisy boli vo fonde. Objemy a druhy cenných papierov, ktoré môže fond nakúpiť, sú obmedzované zákonnými limitmi a každá správcovská spoločnosť má oddelenie riadenia rizík, ktoré sleduje a meria riziko fondu a v prípade potreby zasahuje do nákupov a predajov vo fonde a stanovuje obmedzenia pre investičné rozhodnutia manažérov fondu.
 • Akciový fond
  o prináša potenciálne vysoké zhodnotenie spojené s vysokým rizikom kolísania hodnoty majetku,
  o investori, ktorí vstupujú do tohto typu fondov, by mali počítať aj s dočasným výraznejším poklesom hodnoty,
  o fondy zväčša investujú do akcií európskych, amerických spoločností a časť aj do dlhopisov,
  o investičný horizont by mal byť dlhší ako 4 roky,
  o priemerný výnos z dlhodobého hľadiska je vyšší ako pri dlhopisových fondoch, treba však byť pripravený na výkyvy v hodnote fondu - preto je optimálne zostať vo fonde dlhšie ako 4 roky,
  o investor, ktorý investuje v zahraničí, nesie menové riziko,
 • Zmiešaný fond
  o je fond, ktorý investuje do všetkých hore uvedených aktív (dlhopisy, akcie, pokladničné poukážky, termínované vklady a iné) a jeho výnos a riziko značne závisia od toho, aká časť investícií je investovaná do akcií, aká do dlhopisov a aká do peňažných nástrojov. Podľa toho sa odvíja aj investičný horizont, riziko a aj výnos fondu. Je vhodné sa poradiť s predajcom fondu o vhodnosti daného fondu a zložení fondu,.
 • Zaistený fond
  o je druh fondu, ktorý garantuje vrátenie vložených peňazí, príp. minimálny výnos po ukončení vopred definovaného investičného horizontu s možnosťou, že výnos môže byť vyšší ako stanovený minimálny výnos – t.j. podielnik má istotu, že na investovaných finančných prostriedkoch nebude mať stratu,
  o garantuje minimálne návrat vložených prostriedkov,
  o fond vloží časť finančných prostriedkov do relatívne bezpečných cenných papierov - napríklad štátnych alebo iných dlhopisov, ktoré majú splatnosť v období, kedy končí aj obdobie zaisteného fondu a teda je známy jeho výnos,
  o zvyšok peňazí sa investuje do nejakej rizikovej investície - napr. finančných derivátov, ktoré môžu priniesť veľmi zaujímavý výnos,
  o táto riziková investícia môže priniesť aj výraznú stratu, avšak táto strata je pokrytá výnosom z dlhopisov,
  o investičný horizont býva väčšinou vopred stanovený a v prípade skoršieho výberu prostriedkov z tohto fondu je potrebné počítať s poplatkom za výstup, investičný horizont takéhoto fondu je dopredu vymedzená doba investície,
  o sú nelikvidné,
 • Fondy fondov
  o fondy, ktoré investujú prevažne do ďalších fondov,
  o ak správcovská spoločnosť, ktorá spravuje fond fondov, investuje pritom do vlastných fondov, väčšinou vracia niektoré poplatky súvisiace so správou nakúpeného fondu (aby sa správcovská spoločnosť vyhla dvojnásobnému plateniu vstupného, výstupného poplatku a poplatku za správu raz vo fonde fondov a raz pri investovaní prostriedkov vo fonde do iných fondov),
  o vo všeobecnosti je ťažké zhodnotiť riziko, výnos a investičný horizont takéhoto fondu bez znalosti fondov, do ktorých takýto fond investuje (od peňažných až po akciové),
  o ponúkajú aktívne riadené portfólia výberom a nakupovaním kvalitných fondov,
 • Realitné fondy
  o patria do kategórie špeciálnych fondov,
  o dosahujú vyšší výnos ako dlhopisové fondy,
  investujú prevažne do aktív úzko prepojených s trhom  nehnuteľností alebo do nákupu akcií spoločností, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami ako developerské spoločnosti a realitné kancelárie,
 • ETF (Exchange-Traded funds) – verejne obchodovaný fond
  o na rozdiel od ostatných fondov, ETF sú fondy obchodované na burze,
  o ETF sa väčšinou snaží kopírovať cenu a dividendový výnos akciových indexov (napr. S&P 500, Dow Jones, NASDAQ), alebo investuje len do nejakej geografickej oblasti (napr. východná Európa), alebo do nejakého odvetvia (napr. farmaceutické firmy),
  o vysoká likvidita,
  o nízke poplatky za správu, presný popis do čoho fond investuje, vysoká miera diverzifikácie,
  o  investičná stratégia fondu je vždy detailne popísaná v jeho základných dokumentoch,

Čo treba zohľadniť pri investovaní do fondov, aby váš výnos zodpovedal riziku

 • pri všetkých typoch fondov je dôležité si všímať, či je fond vystavený menovému riziku:
  o ak je výkonnosť fondu meraná v cudzej mene, alebo značnú časť majetku investuje do cenných papierov denominovaných v cudzej mene (napríklad USD), je fond pre investora rizikovejší, pretože je závislý aj na vývoji menového kurzu (napríklad EUR/USD),
  o proti menovému riziku je možné sa pomocou iných finančných nástrojov zabezpečiť a potom riziko z vývoja menového kurzu nehrozí. Preto je vhodné si informáciu o forme zabezpečenia vyžiadať, ak je dostupná,
 • je dôležité vedieť, či fond investuje viac do štátnych alebo do firemných dlhopisov:
  o firemné dlhopisy vo všeobecnosti prinášajú výrazne vyššie riziko (a s tým spojený vyšší výnos),
  o štátne dlhopisy vždy garantujú splatenie a riziko bankrotu ich emitenta je výrazne nižšie,
 • dôležitý faktor je aj rating spoločností, do ktorých investuje daný fond:
  o vo všeobecnosti - čím vyšší rating, tým nižšie riziko,
  o vyspelé štáty a veľké medzinárodné spoločnosti majú vysoké ratingy,
  o pri ratingu sa jedná o systematické hodnotenie stavu, kvality a vývoja podniku alebo štátu,
  o rating určujú nezávislé raitingové agentúry, pričom merajú platobnú schopnosť podnikov - či sú podniky zdravé alebo nie,
  o pri štátoch raiting meria kredibilitu štátu na zahraničných trhoch (schopnosť štátu požičať peniaze na zahraničnom trhu a platiť z toho vyplývajúce záväzky),

Každý investor by si mal premyslieť nasledovné:

 • na akú dlhú dobu má voľné finančné prostriedky (investičný horizont),
 • aké riziko je ochotný podstúpiť pri investovaní (typ fondu),
 • porovnajte si historické výnosy s výnosmi fondov s rovnakým zameraním. V prípade odchýlok by vám mal predajca fondu vysvetliť tieto odchýlky,
 • keď sa už rozhodnete pre typ fondu, je dobré porovnať si poplatky jednotlivých správcovských spoločností a zistiť si podrobnosti o fonde v predajnom prospekte a štatúte fondu (všetky tieto dokumenty môžete nájsť na internetových stránkach správcovských spoločností),

Ochrana investora

 • dohľad nad správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska (www.nbs.sk),
 • ďalšou ochranou pre investora je, že každá správcovská spoločnosť musí mať svojho depozitára, t.j. obchodnú banku so sídlom v Slovenskej republike, kde je vedená kontrola a hospodárenie s podielovými listami. Všetky predaje a nákupy prechádzajú cez depozitára, u ktorého si správcovská spoločnosť vedie účty a cenné papiere,
 • zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zriadený Garančný fond investícií, ktorý vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR.

Pre viac viď


Dátum aktualizácie: 6. 9. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta