Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Leasing

podstatou lízingu je skutočnosť, že ako klient lízingovej spoločnosti využívate predmet lízingu po dobu trvania lízingovej zmluvy. Lízing je teda prenájom tovaru dlhodobej spotreby, ide napr. o (auto, stroje, zariadenia ...).Platíte pravidelné splátky, no tento predmet nie je vo vašom vlastníctve, ale vo vlastníctve lízingovej spoločnosti,

 • po ukončení doby lízingu sa mení vlastníctvo predmetu lízingu v závislosti od druhu lízingu. Spravidla sa vlastníkom stáva osoba, ktorá predmet lízingu užívala počas trvania lízingovej zmluvy,

 

Hlavné druhy lízingu

Ako si vybrať medzi finančným a operatívnym lízingom?

Ak je zámerom obstaranie predmetu lízingu, spravidla zvolíme finančný lízing. Ak máte záujem iba užívať predmet lízingu, je vhodnejší operatívny lízing.

 

Lízingové splátky a kalendár

Po podpise lízingovej zmluvy splatíte akontáciu a následne platíte pravidelné lízingové splátky podľa lízingového splátkového kalendára. Celková výška splátok je daná predovšetkým obstarávacou cenou predmetu lízingu a koeficientom navýšenia. Vysvetlenie samotných pojmov:

 • akontácia – „nultá“, resp. prvá splátka, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím majetku do užívania. Určujete si ju sami podľa vašich disponibilných prostriedkov a na jej základe sa vypočítavajú mesačné splátky. Môže mať formu zálohy alebo prvej splátky navýšenej o určitú sumu (v prípade ak potrebujete odpočítať DPH). Spravidla 20% až 60% z obstarávacej ceny,
 • lízingová splátka – pravidelná splátka (mesačná, štvrťročná) alebo nepravidelne (sezónne) lízingovej spoločnosti, ktorá zahŕňa splátku obstarávacej ceny predmetu nehnuteľnosti zahŕňajúcu lízingové navýšenie, poistenie predmetu nehnuteľnosti a DPH,
 • koeficient navýšenia (lízingové navýšenie) alebo aj nájomný faktor – jedná sa v podstate o obdobu úroku, ktorý musíte zaplatiť finančnej inštitúcií poskytujúcej lízing počas doby lízingu. V princípe sa počíta ako podiel celkovo zaplatených finančných prostriedkov počas doby lízingu a obstarávacej ceny predmetu lízingu. - neexistuje záväzný vzorec na výpočet koeficientu a nie sú v ňom zahrnuté ani poplatky. splátkový kalendár – harmonogram splátok, tak ako ste sa dohodli pri podpise lízingovej zmluvy.

 

Náklady spojené s lízingom,

 • lízingové navýšenie - jedná sa v podstate o obdobu úroku, ktorý musíte zaplatiť finančnej inštitúcií poskytujúcej lízing počas doby lízingu,
 • odkupná  hodnota - jedná sa o konečnú odkupnú sumu po zaplatení všetkých splátok lízingu za prechod vlastníctva obstarávanej veci, ktorá sa platí na konci lízingovej zmluvy (spravidla symbolicky do 100 eur, no môžete sa stretnúť aj s jej určením v percentách, napr. 5% z obstarávacej ceny).
 • spracovateľský poplatok - lízingové spoločnosti ho účtujú za prípravu zmluvnej dokumentácie a zvyčajne sa počíta ako percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu (0,5% až 1,5% z obstarávacej ceny obstarávanej veci),
 • povinné havarijné poistenie - je povinnou súčasťou každého lízingu poskytnuté pri lízingu vozidla.

 

Dokumenty potrebné k lízingu

Na uzavretie lízingovej zmluvy potrebujete:

 • 2 doklady totožnosti, prípadne aj doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska (napríklad občiansky preukaz, rodný list a pod.),
 • potvrdenie od zamestnávateľa o výške čistého príjmu a o výške zrážok zo mzdy.

 

Porovnanie lízingu s úverom

Bankový úver

Ak využijete úver, môžete ťažiť z nasledujúcich výhod:

 • vlastníctvo  k obstaranej veci - stávate sa majiteľom okamžite,
 • takmer všetky banky žiadajú vinkuláciu poistenia vo svoj prospech (vinkulácia znamená prevod vyplatenia poistky na banku alebo lízingovú spoločnosť). Opäť záleží od banky a typu úveru.
 • doba splácania je prevažne 6 až 72 mesiacov, možnosť predčasného splatenia úveru  v súlade s bankovými podmienkami, DPH - v prípade, že ste podnikateľ a máte nárok na odpočet DPH pri obstaraní veci, môžete odpočítať celú sumu DPH jednorazovo, na rozdiel od lízingu, kde sa odpočítava postupne s lízingovými splátkami.

Nevýhody úveru

 • vyššie nároky na bonitu klienta

 - posudzuje sa celková finančná situácia klienta vrátane jeho existujúcich úverov,

 - záujemca, ktorý má nízke príjmy vzhľadom na požadovanú výšku úveru alebo už spláca iný úver, nemusí dostať tento úver,

 • zabezpečenie úveru
  banka požaduje spravidla zabezpečenie úveru,
  - nezabezpečený úver je zvyčajne drahší ako lízing - nezabezpečený úver má vyššiu úrokovú sadzbu v porovnaní so zabezpečeným úverom 
 •  čas
  - vybavenie úveru trvá spravidla dlhšie ako vybavenie lízingu, no v súčasnosti sa táto doba stále skracuje,
  - spotrebný úver dostanete rýchlejšie ako úver zabezpečený nehnuteľnosťou, na ktorý je potrebné ešte vypracovať aj znalecký posudok – stanovenie jej hodnoty.

Náklady spojené s úverom

 • úroky
  - výšku úrokovej sadzby ovplyvňuje predovšetkým bonita klienta, druh úveru a rozsah ručenia klienta za úver,
  - bonitný klient s vyššími príjmami, ktorý požiada o úver, pričom ručí svojou nehnuteľnosťou, získa úrokovú sadzbu nižšiu ako klient, ktorý bol klasifikovaný ako rizikový, má nižšie príjmy a neposkytol banke ručenie, 
 • poplatok za poskytnutie úveru alebo spracovateľský poplatok,
 • poplatky za vedenie úverového účtu - mesačne, 

 

Lízing

Výhody lízingu

 • rýchlosť - vybavenie lízingu je spravidla rýchlejšie ako vybavenie úveru, často je možné uzatvoriť zmluvu priamo u predajcu,
 • možná nižšia obstarávacia cena - možnosť nižšej obstarávacej ceny vďaka dohodám lízingových spoločnosti s autobazármi a predajcami, prípadne ak nakupujete priamo u koncernovej lízingovej spoločnosti,
 • lacnejšie poistenie - vďaka objemovým zľavám lízingových spoločnosti môžete získať zvýhodnené poistné sadzby ,
 • skrátenie odpisovania - pre podnikateľov možnosť skrátenia odpisovania na 36, resp. 44 mesiacov v závislosti od toho, do ktorej odpisovej skupiny patrí,
 • dostupnosť - v zásade nevyžaduje ručiteľa ani iné zábezpeky okrem vinkulácie poistenia, pretože po dobu lízingu je vlastníkom obstaranej veci lízingová spoločnosť,
 • menej administratívy - v jednej lízingovej splátke platíte aj splátku za obstaranú vec aj poistné, ktoré tak nemusíte platiť osobitne ako v prípade úveru,
 • garancia nemennosti výšky splátok vrátane poistného počas doby lízingu – môže sa však stať aj nevýhodou, ak by klientovi za normálnych okolností prináležala nižšia poistná sadzba (napr. klient nemal ani jednu poistnú udalosť a mohol by mať nárok na nižšiu sadzbu).

Nevýhody lízingu

 • akontácia - potrebujete vlastné finančné prostriedky vo výške spravidla od 20% z kúpnej ceny  obstarávanej veci,
 • nutné poistenie - poistenie obstarávanej veci je nutnou podmienkou lízingovej zmluvy,
 • pre podnikateľov - v prípade, že sa uchádzate o štátne dotácie a podmienkou je vlastníctvo kúpeného predmetu, nemáte nárok na dotáciu. Vlastníkom sa stávate až po ukončení doby lízingu,
 • poistná udalosť - v prípade krádeže alebo škody si lízingová spoločnosť uplatní svoje nároky ako prvá a vy až v druhom rade – vôbec nemusíte dostať späť všetko, čo ste už zaplatili (to však záleží od vašej poistnej zmluvy). Je to z toho dôvodu, že štandardne je poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti.

 

Pre viac viď

  

 


Dátum aktualizácie: 17. 2. 2014

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta