Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Fond ochrany vkladov

Ochrana vkladov

 • systém ochrany vkladov v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vzniknutý na základe zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám poskytuje garanciu, že peňažné prostriedky, ktoré ste zverili bankám, prípadne sporiteľniam, ktoré sú zapojené do tohto systému, budú v prípade ich nedostupnosti nahradené, najviac však do výšky 100 000 eur,
 • systém ochrany vkladov v SR sa týka tak vkladov v tuzemských bankách, ako aj v pobočkách zahraničných bánk na našom území zapojených do tohto systému,
 • zapojenie tuzemských bánk v systéme je povinné a podstata spočíva v povinných príspevkoch všetkých bánk do Fondu ochrany vkladov (ďalej len „FOV“), ktorý bol zriadený zákonnom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zahraničné banky a pobočky zahraničných bánk na našom území, nemusia byť vďaka výnimke zapojené do nášho systému ochrany vkladov, no ich ochranu zabezpečuje krajina, kde má príslušná banka sídlo,
 • dajte si pozor pod akú ochranu vkladov patrí vaša banka v prípade, že je to iná krajina, zistite si do akej výšky sú chránené vklady tejto banky.

Príklad: Vklady klientov mBank sú chránené podľa poľského systému ochrany vkladov. Nevýhodou je, že nemusia byť chránené v plnej výške, a môžu byť vyplatené aj v inej mene ako v EUR (napr. v prípade mBank poľský zlotý). Ale vždy do 100 000 EUR.

Ochrana vkladov sa vzťahuje hlavne na tieto vklady:

 • vklady na bežných účtoch, vkladových aj termínovaných účtoch,
 • vklady vo forme cenných papierov na meno (vkladové listy, vkladné knižky),
 • notárske úschovy uložené v banke (ak je príjemcom úschovy osoba, na ktorú sa zákon o ochrane vkladov vzťahuje).

Naopak z ochrany vkladov sú vyňaté:

 • vklady, ktoré nie sú vedené pre vkladateľa,
 • vklady na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa,
 • podielové listy, vklad potvrdený cennými papiermi a iné cenné papiere a finančné nástroje, (verejne obchodovateľné cenné papiere a iné investičné nástroje ochraňuje Garančný fond investícií),
 • dlhopisy, zmenky a šeky,
 • pokiaľ nie sú splnené špecifické zákonné podmienky, tak aj notárske úschovy a spoločné vklady a samozrejme vklady, ktoré sú vlastným zdrojom financovania bánk.

Koho sa týka ochrana vkladov?

 • fyzických osôb,
 • nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo správcov bytového domu za vklady na účtoch bytových domov,
 • právnických osôb s výnimkou finančných inštitúcií, obchodných spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom a štátnych inštitúcií.


Fond na ochranu vkladov

 • FOV sa využije v prípade, ak banka nie je schopná vyplácať svoje vklady počas 48 hodín aj napriek tomu, že použila všetky svoje likvidné prostriedky. V takomto prípade musí banka oznámiť túto skutočnosť FOV a Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“), ktorá vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia,
 • od tohto okamihu sú pozastavené všetky transakcie týkajúce sa existujúcich vkladov v danej banke (týka sa aj operácií cez platobné karty), transakcie ohľadom pohľadávok a záväzkov banky ako takej, ale aj uzatváranie nových zmlúv,
 • výnimku má len prijímanie splátok na úvery, ktoré už banka poskytla, tento stav trvá až do skončenia vyplácania náhrad.

Výška náhrad

 • v prípade nedostupnosti vkladov zabezpečuje FOV náhradu jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe, najviac však do výšky 100 000 eur, pričom chránené sú okrem všetkých vašich vkladov v danej banke aj úroky a iné majetkové výhody spojené s vkladmi,
 • výška samotnej náhrady závisí od záväzkov vkladateľa voči banke, pretože tie sa takisto, ako aj premlčané vklady, najmä nesplatené úvery, poplatky a iné záväzky ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupné, odrátajú od súčtu vkladov a úrokov. Vyplatený je teda iba kladný rozdiel medzi vašimi pohľadávkami a záväzkami voči banke.

Čas, spôsob a miesto

 • vyplácania náhrad určuje FOV, pričom tieto informácie sa zverejnia okrem médií aj v samotnej banke,
 • v bežných prípadoch sa vyplácanie náhrad deje jednorázovo, prostredníctvom určenej vyplácajúcej banky.

Postup

 • ak máte záujem o vyplatenie náhrad za nedostupný vklad, musíte postupovať podľa informácií zverejnených FOV,
 • je potrebné preukázať svoju totožnosť a právo na výplatu vkladu,
 • na potvrdenie práva na výplatu sú potrebné originály listín o vklade, ktoré vydala banka, sú nimi napríklad:
 1. vkladná knižka,
 2. preukazný lístok alebo zmluvy o založení účtu s výpisom z účtu,
 3. vkladové listy na meno vydané bankou – avšak len tie neobchodovateľné,
 4. súdne rozhodnutia a osvedčenia,

 

 • samozrejme, že v prípade zastupovania vkladateľa, je potrebné odovzdať aj právoplatný doklad o práve na zastupovanie, overené splnomocnenie alebo notársky overený doklad, ktorý vám určil vlastníctvo k danému vkladu na základe dedičského konania,
 • keď vkladateľ dostane za svoj nedostupný vklad v banke náhradu od FOV, jeho pohľadávka voči banke zanikne,
 • ak ste presvedčený, že postup banky pri vyplácaní náhrad za vklady nebol správny, môžete sa obrátiť na samotný Fond ochrany vkladov - http://www.fovsr.sk/,

Pre viac viď


Odporúčania a rady

 • pri každom vkladovom produkte u akejkoľvek finančnej inštitúcie sa pýtajte, či spadá pod ochranu vkladov podľa zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • požadujte informácie o finančných produktoch od vašej finančnej inštitúcie, či daný produkt spadá do systému ochrany vkladov alebo nie.

 


Dátum aktualizácie: 10. 1. 2018

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta