Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Životné poistenie

Životné poistenie je upravené zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon definuje nasledovné odvetvia životného poistenia:

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí,
3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,
4. Poistenie spojené s investičným fondom,
5. Dôchodkové poistenie,
6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.

Podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve sa životné poistenie delí na šesť poistných odvetví. Päť z nich predstavuje krytie rizík smrti alebo dožitia a ich rôznych kombinácií. Poistné odvetvie pre prípad úrazu alebo choroby je odvetvím, v prípade ak kryje riziko úrazu alebo choroby, ktoré je pripoistením k hlavnému poisteniu. Až vtedy, keď je uzavretá zmluva poistenia na riziko smrti alebo dožitia a riziká kryjúce úraz alebo chorobu sú v uvedenom poistení pripoistené, až vtedy je zaradené toto odvetvie do poistného druhu životného poistenia.

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia

Poistenie pre prípad smrti – je na zabezpečenie pozostalých vyplatením poistnej sumy v prípade smrti poisteného počas dohodnutej doby trvania poistenia.

Môže byť dočasné alebo trvalé:
dočasné poistenie - poistka zaniká uplynutím doby, na akú bola uzatvorená a na akú ste boli poistený,
trvalé poistenie – poistné je vyplatené Vašim blízkym alebo osobám uvedených v zmluve v prípade úmrtia a to kedykoľvek.

Poistenie pre prípad dožitia – dohodnutá poistná suma bude vyplatená poistnej osobe pri dožití sa stanoveného veku v poistnej zmluve.
Prospech z uvedeného poistného plnenia má len poistená osoba, pretože je jeho príjemcom. V prípade, že poistený zomrie pred koncom poistnej doby, poistenie zanikne bez náhrady.

Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia – je kombináciou predchádzajúcich dvoch rizík životného poistenia, a to smrti a dožitia.
Uvedené poistenie vytvára kapitál pre budúce finančné potreby poisteného a slúži i na zabezpečenie pozostalých v prípade jeho predčasnej smrti.

2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí

Slúži na ochranu dieťaťa a rodiča proti rizikám, ktoré môžu ohroziť zabezpečenie finančnej budúcnosti dieťaťa.

Uvedené poistné sa delí na:
Poistenie vena,
Poistenie študijných nákladov.

Poistenie vena je smerované k svadbe a dôvodom na výplatu poistného plnenia je sobáš poisteného. V prípade smrti alebo invalidity rodiča alebo osoby, ktorá poistenie uzavrela, záväzok platenia poistného preberá poisťovňa.

Poistenie študijných nákladov slúži na krytie študijných nákladov dieťaťa bez finančného zaťaženia rodiny, pretože sa na tento účel využívajú finančné prostriedky z poistného plnenia.  

3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, nazývané aj ako „Kapitálové životné poistenie“

Kapitálové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti alebo dožitia s možnosťou pripoistenia ďalších rizík, ktoré ponúkajú jednotlivé poisťovne.
Kapitálové životné poistenie je dlhodobý produkt, pri ktorom sa môže poistený rozhodnúť aj pre ochranu pred infláciou, kedy sa prostredníctvom dynamiky každoročne aktualizuje hodnota poistenia.

Poistné krytie:

 • poistenie pre prípad smrti poisteného,
 • poistenie pre prípad dožitia poisteného,

Poistná doba:
Poistná doba je zvyčajne stanovená od 10 do 30 rokov.

Poistné, platenie poistného:
Celkové poistné predstavuje súčet poistného za kapitálové poistenie a jednotlivé pripoistenia.

Poistné je možné platiť ako:

 • jednorazové poistné - platí sa naraz za celú dobu poistenia,
 • bežné poistné - platí sa v dohodnutých splátkach počas celej poistnej doby (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne),
  V prípade ročnej, polročnej, prípadne štvrťročnej splátky môže poisťovňa naviac poskytnúť zľavy za frekvenciu platenia.

Poistná suma
Každá poisťovňa si individuálne môže stanoviť hranice minimálnej, ale aj maximálnej poistnej sumy a snaží sa prispôsobiť jednotlivé programy požiadavkám klienta.

Na začiatku poistenia si klient môže zvoliť:

 • výšku poistnej sumy – tá sa môže zmeniť v závislosti od:
  - toho či poistený súhlasil s každoročnou dynamizáciou poistenia,
  - od pripísaných podielov na prebytku poistenia, resp. dodatočných výnosov,
 • dĺžku poistenia (poistnú dobu),
 • spôsob platenia,
 • rôzne pripoistenia.

Poistná udalosť, poistné plnenie:

 • v prípade dožitia konca poistnej doby je vyplatená garantovaná poistná suma + pripísaný podiel na výnose,
 • v prípade úmrtia poisteného počas poistnej doby je vyplatená garantovaná poistná suma + dovtedy pripísaný podiel na výnose.

4. Poistenie spojené s investičným fondom nazývané aj ako „Investičné životné poistenie“

Investičné životné poistenie je kombináciou klasického životného poistenia a sporenia prostredníctvom kolektívneho investovania do vybraného finančného fondu podľa konštrukcie poistného produktu.

Podstata spočíva vtom, že poistné sa rozdelí na dve časti.
1. časť – investuje poisťovňa v mene poisteného do finančných aktív (akcie, dlhopisy, podielové listy a pod.),
2. časť – vynaloží na tvorbu technických rezerv na krytie poistného rizika v mene poistených, na náklady súvisiace s činnosťou poisťovne a správou poistky.
Pri tomto type poistenia nie sú garantované vložené finančné prostriedky. IŽP ponúka rôzne možnosti investovania úspor klienta pri rôznej miere rizika. Od málo rizikového investovania do konzervatívnych fondov až po investovanie do fondov s vyššou mierou rizika. Celkové zhodnotenie prostriedkov záleží na zvolenej investičnej stratégii klienta a vývoji na finančných trhoch. Klient sám rozhoduje o tom, kam investuje, koľko prostriedkov investuje a sám si volí mieru investičného rizika.
Pri investičnom životnom poistení sa nedojednáva poistná suma, ale klient si volí poistné, ktoré bude lehotne platiť za poistnú zmluvu.

Zložka klasického životného poistenia poskytuje:

 • poistenie pre prípad smrti poisteného alebo
 • poistenie pre prípad dožitia poisteného.

Investičná zložka poskytuje:
Investovanie je aktívne riadenie portfólia zloženého z podielových fondov. Fond predstavuje vopred definovaný spôsob umiestnenia finančných prostriedkov.
Výberom fondu si poistník určuje svoju finančnú stratégiu. Sám si volí tiež pomer výšky poistenia a investície. Z investovaných prostriedkov poisťovňa nakupuje podielové jednotky, ktoré ukladá na individuálny účet klienta. Podielové jednotky sú umiestňované do rôznych finančných fondov, pričom poistník si v rámci svojej finančnej stratégie sám volí pomer (alokačný pomer), akým budú jednotlivé podielové jednotky umiestňované. Cena podielových jednotiek podielových fondov nie je garantovaná.

Poistná doba
Poistná doba je väčšinou stanovená od 10 do 30 rokov.

Poistné, platenie poistného

Poistné je možné platiť ako:

 • jednorazové poistné – platí sa naraz za celú dobu poistenia,
 • bežné poistné - platí sa v dohodnutých splátkach počas celej poistnej doby (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne).

5. Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto poistenia je udržať životný štandard poisteného v starobe, resp. počas plnej invalidity a zabezpečiť pozostalých v prípade jeho predčasnej smrti.

Pre viac informácií o uvedenom poistení si môžete prečítať na – dôchodkové zabezpečenie.

6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5.

Pripoistenie úrazu alebo choroby je čisto rizikové poistenie, ktoré je dohodnuté k hlavnému životnému poisteniu. Riziká smrti a dožitia môžu byť doplnené pripoisteniami, ktoré poskytujú ochranu najmä pred rizikami v súvislosti s vysokou pravdepodobnosťou úrazu alebo choroby. Cieľom pripoistení je poskytovať finančné zabezpečenie na úhradu vzniknutých nákladov spojených s úrazom a chorobou.
Pri zmluvách sa uplatňuje princíp solidárnosti, t. z., že pri zmluvách, pri ktorých počas doby poistenia nedôjde k poistnej udalosti, zaniká poistenie na konci poistnej doby bez náhrady.
Poistenie taktiež možno vypovedať ku koncu poistného obdobia. Výpoveď poistenia musí byť doručená poisťovni aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

Poistenie životných poistení môže podľa ustanovení Občianskeho zákonníka do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy s osemdňovou výpovednou lehotou vypovedať každá zo zmluvných strán (poistený/poistník aj poisťovateľ).

Poistiteľ nemôže podľa Občianskeho zákonníka, ak má dojednané bežné poistné, ktoré zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia a výpoveď sa musí dať šesť týždňov pred jeho uplynutím, vypovedať poistenie osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu.

Druhy pripoistení sú napríklad:

 • pripoistenie závažných ochorení (kritických chorôb),
 • pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity,
 • úrazové pripoistenie dospelých aj detí,
 • pripoistenie denných dávok pri hospitalizácii,
 • pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
 • pripoistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu,
 • pripoistenie pre prípad chirurgického zákroku a hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • pripoistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby a úrazu,
 • pripoistenie dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • pripoistenie invalidného dôchodku,
 • pripoistenie dočasného dôchodku v invalidite,
 • pripoistenie v prospech detí,
 • pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti,
 • pripoistenie v nezamestnanosti a smrti následkom pracovného úrazu.

Jednotlivé druhy pripoistení môžu byť rôzne v jednotlivých poisťovniach.

Prerušenie platenia poistného

Poisťovňa sa môže dohodnúť s poistníkom na základe jeho žiadosti na prerušení platenia poistného. Počas doby prerušenia je možné platiť mimoriadne poistné, nesmú sa vykonávať technické zmeny v poistení, ani dynamizácia.
V prípade sťažených finančných podmienok poistníka je možné požiadať k výročnému dňu o prerušenie platenia poistného. Poistník je povinný po vyrovnaní sa s nečakanou životnou situáciou začať platiť poistné. Počas prerušenia platenia poistného sa poistná ochrana poisteného nemení.

Redukcia poistenia

Právo na redukciu poistnej sumy sa môže uplatniť po zaplatení bežného poistného minimálne za dva roky.

Dynamizácia poistenia

Poisťovateľ môže každoročne ponúknuť k životným poisteniam s bežným platením poistného dynamizáciu poistenia, t. j. zvýšenie poistného, a tým i jemu zodpovedajúcej poistnej sumy. Dynamika (dynamizácia) poistenia umožňuje zachovať reálnu hodnotu vložených finančných prostriedkov v závislosti od inflácie. Dynamika nie je povinná a ak poistník nemá o dynamiku záujem nemusí k nej pristúpiť. V prípade oslobodenia od platenia poistného nedochádza k zvýšeniu poistného a poistných súm dynamikou.

Odkup poistenia

Právo na odkup poistenia je najskôr po dvoch rokoch poistenia. Táto hranica môže byť stanovená aj vyššie a závisí od jednotlivých produktov a poisťovne.
Odkup poistenia je možný iba k výročiu poistenia, žiadosť o odkup poistenia musí byť podaná písomne najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom.
Poistníkovi je vyplatená príslušná odkupná hodnota v zmysle pravidiel priložených k poistnej zmluve, zvýšená o podiely na výnose, dodatkovú hodnotu dynamiky (ak bola dojednaná) a znížená o prípadné pohľadávky poisťovne.

Zmeny poistenia

Počas doby trvania poistenia môže poistník požiadať poisťovňu o zmenu rozsahu poistenia:

 • pripoistenie alebo odpoistenie voliteľného poistenia,
 • zmenu výšky poistnej sumy (zníženie, zvýšenie),
 • zmenu výšky bežne plateného poistného (zníženie, zvýšenie),
 • mimoriadny výber z kapitálovej hodnoty tvorenej mimoriadnym poistným alebo tvorenej bežným poistným za podmienok stanovených poisťovňou,
 • redukcia poistenia (redukcia doby poistenia, redukcia pripoistení).

Zánik poistenia

 • smrťou poisteného,
 • dožitím konca poistenia,
 • zrušenie poistenia s výplatou odkupnej hodnoty,
 • v dôsledku neplatenia poistného,
 • výpoveďou 6 týždňov pred koncom poistného obdobia zo strany poistníka,
 • výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka do 2 mesiacov od uzatvorenia poistenia s osemdennou výpovednou lehotou,
 • odmietnutím plnenia poisťovateľom,
 • odstúpením od zmluvy. 

Pre viac viď:


Dátum aktualizácie: 6. 9. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta