Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Dôchodkové zabezpečenie

Každý jednotlivec by mal začať myslieť na finančné zabezpečenie na starobu už od začiatku aktívneho veku. Sporiť na dôchodok po päťdesiatke je neskoro, začnite preto nad tým uvažovať čím skôr, najneskôr však od tridsiateho roku života.

Súčasný dôchodkový systém na Slovensku je založený na troch pilieroch:

I. pilier => je povinnou časťou dôchodkového systému. Je povinný pre všetky fyzické osoby, ktorým vzniká povinnosť byť dôchodkovo poistenými. Reprezentuje ho Sociálna poisťovňa, ktorá vyzbierané finančné prostriedky používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Tento pilier sa označuje aj ako priebežný dôchodkový pilier. Pre ďalšie informácie, treba pozrieť I. pilier.

Fungovanie I. piliera upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

II. pilier => je postavený na princípe dobrovoľnosti. Predstavuje starobné dôchodkové sporenie v dôchodkových správcovských spoločnostiach („DSS“). Platenie príspevkov do II. Piliera je možné iba vtedy, ak sú uhrádzané odvody na dôchodkové poistenie do I. piliera. Tento pilier sa označuje aj ako kapitalizačný dôchodkový pilier. Pre ďalšie informácie, treba pozrieť II. pilier.

Fungovanie II. piliera upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak má finančný spotrebiteľ záujem si zachovať životný štandard dosiahnutý v aktívnom veku aj počas dôchodku, je na mieste otázka, ako to dosiahnuť. Okrem povinných zákonom stanovených foriem sporenia na dôchodok, jednou z možností je v súčasnosti doplnkové dôchodkové sporenie, alebo tzv. III. pilier.

III. pilier => je založený na princípe zhromažďovania finančných prostriedkov účastníkov a vo väčšine prípadov aj od ich zamestnávateľov na osobných dôchodkových účtoch a hospodárení s týmito príspevkami. Predstavuje možnosť získať ďalší doplnkový príjem. Je postavený na princípe dobrovoľnosti. Označuje sa ako doplnkové dôchodkové sporenie v doplnkových dôchodkových sporiteľniach („DDS“). Pre ďalšie informácie, treba pozrieť III. pilier.

Fungovanie III. piliera upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


Dátum aktualizácie: 17. 6. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta