Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Finančný slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Zabezpečenie úveru

V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Zábezpeka

Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.

Základná úroková sadzba

Sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre hlavné refinančné obchody, vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Záloh

Môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné. Záloh môže byť aj súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, alebo iná hromadná vec.

Záložca

Je dlžník, ktorý dá veriteľovi určitú cennosť do zástavy. Po splatení dlhu sa zástava vráti pôvodnému majiteľovi.

Záložňa

Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpečené osobným majetkom, ako napr. šperkmi.

Zamestnanecký benefit

Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy.

Záruka

Písomná záruka, vystavená výrobcom alebo distribútorom, ktorá uvádza podmienky, za akých je možné výrobok vrátiť, vymeniť alebo dostať zaň vrátené peniaze.

Záväzok

Existujúca povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa dá spoľahlivo oceniť a v budúcnosti bude znamenať zníženie (úbytok) peňažných prostriedkov alebo ich ekvivalentov.

Závet

Právne záväzné vyjadrenie želaní osoby, týkajúce sa nakladania s jej majetkom po jej smrti.

Zberateľské predmety

Fyzické objekty, umelecké diela, známky a starožitnosti, ktoré investor kupuje s nádejou, že sa časom zvýši ich hodnota.

Zisk

Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.

Zložené úročenie

Je najčastejšia forma úročenia, používaná v bankách. Napr. v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Zmluva

Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.

Znalecký posudok

Posudok vyhotovený súdnym znalcom z odboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Zrážky zo mzdy

Sumy, ktoré zamestnávateľ odpočíta zamestnancovi z čistej mzdy (napr. exekúcia alebo dobrovoľné splátky úverov).

Životná úroveň

Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva, meraná množstvom tovarov a služieb, ktoré títo spotrebúvajú.

Životné minimum

(pozri pojem Sociálne minimum).

Životné poistenie

Samostatný druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkupnú hodnotu v prípade skoršieho zániku, a na rizikové, pri ktorom sa odkupná hodnota netvorí.

Počet záznamov: 19
Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta