Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Informačné zdroje

Bankovníctvo a spotrebiteľské úvery

Zoznam bánk (úverových inštitúcií)

Zoznam hypotekárnych bánk, hypotekárnych správcov a ich zástupcov

Slov-lex

Slovenská banková asociácia

Odplaty klientov bankám

Výmena slovenských bankoviek a mincí

Hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch

 

Kapitálový trh

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi

Zoznam tuzemských správcovských spoločností a ich podielových fondov

Zoznam zahraničných správcovských spoločností s pobočkou podľa § 148 ZKI

Zoznam schválených kótovacích prospektov a ponúk cenných papierov

Burza cenných papierov v Bratislave

Centrálny depozitár cenných papierov SR

Register záložných práv k cenným papierom

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Slovenská asociácia správcovských spoločností

 

Poisťovníctvo

Zoznam poisťovní a zaisťovní

Slovenská kancelária poisťovateľov

Slovenská asociácia poisťovní

Slovenská spoločnosť aktuárov

IAA (Medzinárodná spoločnosť aktuárov)

 

Doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier)

Zoznam dôchodkových správcovských spoločností

Asociácia dôchodcovských správcovských spoločností

 

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Register finančných agentov a finančných poradcov

Zoznam sprostredkovateľov FO investičných služieb

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

Najčastejšie otázky sprostredkovateľov na stránkach NBS

 

Regulácia a dohľad nad finančným trhom

Národná banka Slovenska

Ministerstvo financií SR

EBA (Európsky orgán pre bankovníctvo)

EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)

ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)

IAIS (Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom)

IOSCO (Medzinárodná asociácia orgánov dohľadu v oblasti cenných papierov)

 

Ochrana spotrebiteľa a mimosúdne riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Kontakty na spotrebiteľské združenia

Slovenská obchodná inšpekcia

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Direktoriát EK pre ochranu spotrebiteľa

Code of Conduct - hypotéky

Stály rozhodcovský súd SBA

Bankovy ombusman

 

Finančné vzdelávanie

Národný štandard finančnej gramotnosti

Vzdelávacie materiály ECB

DOLCETA – kurzy EÚ

Medzinárodný portál pre finančné vzdelávanie

 

Iné užitočné linky

Biela kniha finančných služieb EÚ 2005-2010

EUR-Lex - priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie

SOLVIT - riešenie problémov občanov na vnútornom trhu EÚ

Portál právnych predpisov

IASB (Rada pre medzinárodné účtovné štandardy)

Ústredný portál verenej správy

Podobné stránky v zahraničí


Dátum aktualizácie: 23. 11. 2017

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta