Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Čo je hrubá a čistá mzda

Rozdiely medzi hrubou a čistou mzdou

Suma, ktorú dostane zamestnanec na účet alebo mu je vyplatená "na ruku", je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich zamestnanec má.

Pri dohadovaní výšky mzdy so zamestnávateľom sa vyjadrujte presne, akú mzdu máte na mysli a aké chcete mať mesačné príjmy, lebo rozdiely sú značné.

Čo by ste ako zamestnanci mali vedieť:

 • zamestnanci môžu dosiahnuť zvýšenie platu dodatočným tréningom a zvyšovaním kvalifikácie
 • inflácia redukuje kúpnu silu zarobených peňazí (znehodnocuje čisté príjmy => za rovnakú sumu si viete kúpiť menej tovaru, služieb)
 • ľudia s vyšším vzdelaním vo všeobecnosti zarábajú viac ako je priemerný zárobok v hospodárstve
 • výška mzdy závisí nielen od znalostí a schopností zamestnanca, ale aj od ponuky a dopytu na trhu práce

Výplatná páska

Výplatná páska informuje o tom, koľko z celkovej odmeny odvádzate štátu vo forme odvodov a daní. Podľa Zákonníka práce musia firmy a zamestnávatelia výplatnú pásku vyhotovovať písomne.

Na základe paragrafu 130 článok 5, Zákonníka práce:
Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.

Ako správne čítať výplatnú pásku a o čom hovoria údaje na výplatnej páske?

údaj na výplatnej páskePopis
PDS s.r.o.   Názov a právna forma spoločnosti, pre ktorú zamestnanec pracuje
Peter EURíK   Meno zamestnanca
Osobné číslo: 008 údaj, pod ktorým je zamestnanec vedený na personálnom oddelení spoločnosti
Obdobie: 09-2009 Mesiac a rok, za ktorý je mzda vyplácaná
úväzok: 37.5 údaje o počte hodín v týždni, ktoré by mal zamestnanec odpracovať
     
Zdravotná poisťovňa: Nová ZP Zdravotná poisťovňa zamestnanca
     
Počet pracovných dní: 17 Počet pracovných dní v danom mesiaci
Počet odpracovaných dní: 22 Počet dní, ktoré strávil zamestnanec v práci
Počet neodpracovaných dní: 5 Počet dní, ktoré strávil zamestnanec na dovolenke, PN alebo dní voľna
Čerpaná dovolenka: 5 Počet dní na dovolenke
Zostatok dovolenky: 17 Počet zostávajúcich dní dovolenky. Tento počet je na začiatku roka 25 dní dovolenky (ak má zamestnanec odpracovaných viac ako 12 rokov, inak je tento počet 20 dní) plus nevyčerpaná dovolenka z predchádzajúceho roka mínus čerpané dni v danom roku
Dovolenkový priemer: 7.15 Počíta sa z priemernej mzdy za predchádzajúci štvrťrok (t.j. ako priemerná hodinová mzda za posledné 3 mesiace). Po odmenách sa priemerná hodinová mzda zvyšuje vplyvom vyplatených odmien
Tarifná mzda: 1162.00 Mzda, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve
Základná mzda: 897.90 Tarifná mzda x počet odpracovaných dní, vydelené počtom pracovných dní v mesiaci 
Mesačná odmena: 0 Pohyblivá zložka mzdy, ktorú si môže zamestnanec so zamestnávateľom  dohodnúť nad úroveň pravidelnej mesačnej mzdy
Náhrada za dovolenku: 268.10 Náhrada mzdy za dni dovolenky, ktoré zamestnávateľ vypočíta násobením čerpaných hodín dovolenky s dovolenkovým priemerom
Hrubá mzda: 1 166.00 Je to základná mzda plus pohyblivá zložka, plus mesačná odmena a náhrada za dovolenku
Vymeriavací základ: 1)   Vymeriavacie náklady pre odvody poistného:
Zdravotné poistenie 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
Starobné poistenie 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
Nemocenské poistenie 1 084.55 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ 
Invalidné poistenie 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
Poistenie v nezamestnanosti 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
úrazové poistenie 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
Garančné poistenie 1 084.55 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
Rezervný fond solidarity 1 166.00 Vymeriavací základ  je rovný hrubej mzde, pokiaľ nie je prevýšený maximálny VZ
     
Zdravotné poistenie - zamestnanec 46.40 Odvod zamestnanca do zdravotnej poisťovne rovný 4% z vymeriavacieho základu
Nemocenské poistenie - zamestnanec 15.10 Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 1,4% z vymeriavacieho základu
Starobné poistenie - zamestnanec 46.40 Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný  4% z vymeriavacieho základu
Invalidné poistenie - zamestnanec 34.90 Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 3% z vymeriavacieho základu
PvN - zamestnanec 11.60 Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 1% z vymeriavacieho základu na poistenie v nezamestnanosti
Spolu poistenie – zamestnanec 154.40 Súčet odvodov zamestnanca zaplatených do Sociálnej a zdravotnej poisťovni
DDP – zamestnanec 0 Odvod zamestnanca do doplnkového dôchodkového poistenia (závisí od toho, či má zamestnanec zmluvu s DDS – doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou )
     
Zdravotné poistenie – organizácia 116.60 Odvod zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne rovný 10% z vymeriavacieho základu
Nemocenské poistenie - organizácia 15.10 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 1.4% z vymeriavacieho základu
Starobné poistenie - organizácia 163.20 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný  14% z vymeriavacieho základu
Invalidné poistenie - organizácia 34.90 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 3% z vymeriavacieho základu
PvN - organizácia 11.60 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 1% z vymeriavacieho základu na poistenie v nezamestnanosti
úrazové poistenie –organizácia 9.30 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 0.8% z vymeriavacieho základu
Garančné poistenie – organizácia 2.70 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 0.25% z vymeriavacieho základu
Rezervný fond solidarity – organizácia 55.30 Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 4.75% z vymeriavacieho základu
DDP – organizácia 0 Odvod zamestnávateľa do doplnkového dôchodkového poistenia, ak zamestnávateľ na toto poistenie prispieva (závisí od toho, či má zamestnanec zmluvu Z DDS – doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
     
Celková cena práce 1 574.70 Je suma hrubej mzdy a odvodov, ktoré hradí zamestnávateľ
Čiastkový základ dane 1 011.60 Od hrubej mzdy odpočítané všetky odvody poistného plateného zamestnancom
Odpočítateľná položka 335.47 Časť mzdy oslobodenej od dane. Uplatníte si ju podpísaním vyhlásenia na zdanenie príjmu:
- v januári  a vo februári 2009 zamestnávateľ odpočítal 286,27 eur
- od marca 2009 je to 335,47 eur
V roku 2009 činí odpočítateľná položka vo výške 4 025,70 eur
     
Zdaniteľný základ 676.13 Túto sumu dostanete, ak od čiastkového základu dane odpočítate odpočítateľnú položku
     
Daň mesačná zálohová: 128.46 Daň je 19% zo zdaniteľného základu
Daňový bonus: 0 Ak máte dieťa, na ktoré sa bonus vzťahuje, je štátna podpora vo forme úľav na dani. Bonus na dieťa je od januára do júna 19,32 eur. Od júla do konca roka je 20 eur.
Dane spolu: 128.46 Všetky dane, ktoré sú platené z príjmu do štátneho rozpočtu
Čistá mzda: 883.14 Čistá mzda, ktorá je vypočítaná z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov platených zamestnancov a odpočítaní dane zaplatenej štátu
     
Stravné lístky: 17.40 Suma, ktorú si platíte za stravné lístky
Mzda na účet: 865.74 Posledný údaj na páske - mzda, ktorá vám je vyplatená na váš účet od zamestnávateľa 

Poznámka:

1 Maximálne a minimálne vymeriavacie základy platné pre rok 2009 :

 • maximálny vymeriavací základ na starobné, invalidné, poistenie nezamestnanosti a rezervný fond je 2 892,12 eur
 • maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 006,17 eur
 • maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné postenie je 1 804,55 eur
 • minimálne vymeriavacie základy pri všetkých druhoch poistenia sú 295,50 eur

Tieto vymeriavacie základy platia pre výpočet odvodov zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy.

V prípade pracovno-právneho vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce odvádza zamestnávateľ za zamestnancov príspevok na úrazové a garančné poistenie, kde vymeriavací základ je hrubá mzda.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa na jednotlivé druhy sociálneho poistenia:

  ZhmestnanecZamestnávateľVymeriavací základ pre 2009 v eur
Zdravotné poistenie : 4,0% 10,0% 2 006,17
Nemocenské poistenie : 1,4% 1,4% 1 804,55
Sociálne poistenie:  4,0% 14,0% 2 892,12
Poistenie v nezamestnanosti :  1,0% 1,0% 2 892,12
Invalidné poistenie :  3,0% 3,0% 2 892,12
Úrazové poistenie:   0,8% 295,50
Garančné poistenie:   0,3% 1 804,55
Rezervný fond:   4,8% 2 892,12

Pre viac viď

Odporúčania a rady

 • dobre si prečítajte pracovnú zmluvu, resp. zmluvu so zamestnávateľom, firmou ohľadom pracovných podmienok a podmienok odmeňovania
 • každý mesiac si skontrolujte súlad vyplatenej sumy s výplatnou páskou
 • ak nie ste zamestnanec na trvalý pracovný pomer, ale napr. živnostník alebo SZČO => priebežne sledujte aktualizácie odvodového systému (zmeny v %)

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta