Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Čo treba robiť s prebytkom financií

Prebytok financií a úspory

Každý človek by mal myslieť na budúcnosť a v čase prebytku financií šetriť viac, aby si nemusel v čase prechodného nedostatku požičiavať peniaze. Je dôležité zo svojich príjmov odkladať časť, ktorú budete zhodnocovať a držať ako rezervu do budúcna.

Čo by ste mali vedieť predtým, ako sa rozhodnete sporiť a investovať:

 • každé rozhodnutie sporiť má svoje náklady, ale aj príležitosti. Nákladom je to, že obmedzíte svoju dnešnú spotrebu. Za to získavate príležitosť kúpiť si viac v budúcnosti, ak vám sporenie prinesie požadovaný efekt, čiže výnos
 • sporenie znamená odložiť bokom časť príjmu pre prípad budúcej spotreby, naproti tomu investovanie znamená nechať peniaze zarábať ďalšie peniaze pre budúcnosť
 • investície sa navzájom líšia potenciálnou mierou výnosnosti, likvidity a stupňom rizika, t.j. investícia do bezrizikového aktíva vynáša do 3 % p.a. a investíciou do rizikových aktív je potenciálny výnos viacej ako 15 % p.a., avšak pravdepodobnosť dosiahnutia takéhoto výnosu nie je veľmi vysoká
 • vzťah medzi priemernou ročnou výnosnosťou investície a jej rizikom je zvyčajne pozitívny, t.j. čím väčšiu mieru návratnosti vám investícia ponúka, tým viac musíte byť pripravený aj na väčšie riziko s ňou spojené
 • inflácia znižuje návratnosť investície. V prípade, že ročný výnos investície je 3 % p.a. a inflácia (rast cien tovarov a služieb v ekonomike) 2 % p.a., tzv. reálny výnos z investície je 1% p.a. (reálny = upravený o infláciu)

Na trhu je veľa finančných produktov, ktoré lákajú ľudí vysokými výnosmi. Pri rozhodovaní sa o určitom type investovania buďte opatrní. Za vysokými výnosmi sa skrýva aj vyššie riziko, t.j. ako môžete rýchlo získať, tak môžete aj rýchlo stratiť.

Príklad:
Banky ponúkajú úrokovú sadzbu termínovaných vkladov s viazanosťou 12 mesiacov na úrovni od 1.15 % p.a. do 1.20 % p.a. V prípade, že jedna z bánk náhle zvýši úrokovú sadzbu výraznejšie na úroveň 2.2% p.a. a ostatné banky interval úrokovej sadzby ponechajú v uvedenom rozmedzí, je to signál, že táto banka potrebuje nahromadiť väčšie množstvo kapitálu, t.j. predikuje to, že táto banka môže mať problém z hotovosťou. Nezabúdajte však na to, že musíte porovnávať porovnateľné a je treba porovnávať sadzbu per annum (ročnú sadzbu). Finančné inštitúcie často propagujú finančné produkty napr. na 2 roky, pričom uvádzajú celkové, teda 2-ročné zhodnotenie a nie ročné zhodnotenie.

Pri výbere určitého typu investície sú dôležitými ukazovateľmi najmä:

 • poplatky spojené s investíciou. Venujte pozornosť, za čo všetko platíte (napr. poplatok za vedenie účtu, poplatok za predčasný výber, vstupný poplatok k danej investícii a iné poplatky), ak je to možné, porovnávajte aj tzv. balíčky služieb ponúkané jednotlivými finančnými inštitúciami
 • vlastnícka štruktúra finančnej inštitúcie ponúkajúcej jednotlivé produkty. Predovšetkým, či sú to skutočne silné subjekty s dobrým menom na trhu. Danej finančnej inštitúcii zverujete svoje peniaze, preto by ste mali byť presvedčený o jej sile a dôverovať jej (určitým indikátorom môže byť, či daná finančná inštitúcia patrí do silnej medzinárodnej siete, či sú akcie danej finančnej inštitúcie obchodované na burze a ako sa vyvíja ich cena, či daná inštitúcia je v systéme ochrany vkladov a investícií v danej krajine)
 • dĺžka investície (investičný horizont) alebo doba, na ktorú ste ochotný svoje prostriedky investovať, t.j. 1 mesiac, 12 mesiacov, 3 roky, alebo iný časový horizont
 • výnos - t.j. zhodnotenie vložených finančných prostriedkov za určité obdobie (v ročnom vyjadrení - per annum), čo u väčšiny produktov viete zistiť - Poznáte presne stanovenú úrokovú mieru, alebo výnos z cenného papiera alebo viete na základe historických údajov zistiť, aká bola priemerná výnosnosť daných aktív (nezabudnite, že minulá výnosnosť nie je zárukou budúcej)

Minulý vývoj investície nepredpokladá, že rovnaký výnos môžete očakávať aj v budúcnosti.

 • riziko, t. j. aké riziko ste ochotný podstupovať, aké sú možné očakávané cenové výkyvy aktíva, do ktorého chcete investovať, resp. aká je pravdepodobnosť, že môžete časť investovaných prostriedkov stratiť. Napríklad v prípade kúpy akcie za 50 eur sa môže stať, že akcia môže stúpnuť na hodnotu 55 eur, ale rovnako môže aj padnúť na úroveň 45 eur a nižšie - čiže táto investícia je vysoko riziková
 • likvidita - ako ľahko sa k daným prostriedkom v prípade potreby dostanete, t.j. ako rýchlo môžete svoju investíciu premeniť na hotové peniaze bez veľkých nákladov, resp. strát

Príklad:
Ak uložíte svoje finančné prostriedky na termínovaný vklad na dobu 12 mesiacov, znamená to, že ste investovali do nízko likvidného investičného nástroja. Ak by ste súrne potrebovali peniaze, môžete tento vklad aj predčasne vypovedať, avšak pravdepodobne za to zaplatíte vysoké poplatky. Ak investujete do akcií, obchodovaných na burze cenných papierov, viete takto viazané zdroje rýchlo "zlikvidniť " predajom akcií na kapitálovom trhu za ich aktuálnu trhovú hodnotu (pozor - tá však samozrejme nemusí byť rovnaká ako cena, za ktorú ste tieto akcie nakúpili).

Akými finančnými produktmi možno zhodnocovať peniaze (prehľad najznámejších foriem sporenia alebo investovania)

 • bežné a sporiace účty
 • niektoré druhy vysoko likvidných cenných papierov (akcie vysoko bonitných spoločností obchodované na významných svetových burzách, dlhopisy rozvinutých štátov, ...)
 • otvorené podielové fondy
 • termínované vklady
 • stavebné sporenie
 • uzavreté podielové fondy
 • garantované vklady
 • životné poistenie
 • ostatné cenné papiere

Bežné a sporiace účty

Komu sú určené: Sporiace účty sú ponúkané a vedené bezplatne a tvoria doplnkový produkt k bežnému účtu. Na rozdiel od bežného účtu sú tieto prostriedky zhodnocované vyššou úrokovou mierou.

Dĺžka investície: Bežné a sporiace účty sa zakladajú na dobu neurčitú.

Aké riziká podstupujete s touto investíciou: Veľmi nízke riziko, tieto vklady sú chránené fondom ochrany vkladov bez ohraničenia hornej sumy vkladu na účte.

Likvidita: V prípade potreby viete financie zo sporiaceho účtu bez poplatkov previesť na bežný účet a ihneď nimi disponovať.

Podrobnejšie informácie o bežných účtoch.

Termínované vklady

Komu sú určené: Sú určené na ukladanie peňazí, ktoré momentálne nepotrebujete. Väčšinou sa pomocou týchto vkladov zabezpečujete do budúcnosti.

Dĺžka investície: Viazanosť tohto vkladu je na dobu určitú. Termínované vklady nemajú zmysel na krátkodobé - niekoľkotýždenné až mesačné uloženie peňazí.

Aké riziká podstupujete s touto investíciou: Veľmi nízke riziko, tento vklad je chránený fondom ochrany vkladov.

Likvidita: Závisí od toho, na akú dlhú dobu si tieto prostriedky uložíte. V prípade predčasného výberu finančná inštitúcia účtuje poplatky za predčasný výber, čo pre vás znamená stratu časti úrokov.

Podrobnejšie informácie o termínovaných vkladoch.

Stavebné sporenie

Komu je určené: Je určené na financovanie potrieb spojených s bývaním. Pri sporení v horizonte okolo šiestich rokov sa ponúka ako alternatíva termínovaných vkladov.

Dĺžka investície: 6 a viac rokov.

Aké riziká postupujete s touto investíciou: Veľmi nízke riziko, tento vklad je chránený fondom ochrany vkladov. Táto forma je podporovaná aj štátom a pri vhodne nastavenej sume sporenia zvyšuje atraktivitu tohto produktu.

Likvidita: Nevýhodou stavebného sporenia je obmedzená možnosť vyberať peniaze pred uplynutím 6 ročného cyklu a takisto viazanie prostriedkov na zákonom určený účel v prípade, že chcete využiť stavebný úver v budúcnosti.

Podrobnejšie informácie o stavebnom sporení.

Podielové fondy

Komu sú určené: Sú určené menej skúseným investorom, ktorí nechcú svoje finančné prostriedky investovať samostatne do cenných papierov, alebo iných finančných nástrojov. Podielové fondy ponúkajú rôznorodú kombináciu troch parametrov - výnos, riziko a likvidita. Preto si vďaka širokej ponuke fondov v súčasnosti môže každý nájsť investíciu, ktorá mu najviac vyhovuje z hľadiska týchto parametrov.

Dĺžka investície: V závislosti od typu podielových fondov, zväčša od 6 mesiacov až po niekoľko rokov.

Aké riziká podstupujete s touto investíciou: Na trhu je v ponuke široká škála fondov s rôznou rizikovosťou - od fondov peňažného trhu s minimálnym rizikom až po agresívne akciové fondy, ktoré ponúkajú potenciálne vysoký výnos, ale i nebezpečenstvo, že investor môže časť vložených prostriedkov stratiť.

Likvidita: V prípade otvorených podielových fondov je správcovská spoločnosť povinná odkúpiť podielové listy kedykoľvek, treba si však dávať pozor na poplatky spojené s predajom podielových listov.

V prípade uzavretých podielových fondov podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy pred dohodnutým termínom splatnosti, nakoľko fond sa správa ako "terminovaný" vklad bez možnosti predčasného výberu financií. Vložené finančné prostriedky sa vyplácajú aj so zhodnotením v presne určený dátum v budúcnosti.

Väčšina podielových fondov bežne ponúkaných na Slovensku sú otvorené podielové fondy.

Podrobnejšie informácie o podielových fondoch.

Cenné papiere

Komu sú určené: Investovanie do cenných papierov je individuálne investovanie a predpokladá určitý stupeň finančnej gramotnosti finančného spotrebiteľa. Investície do cenných papierov rovnako ako podielové fondy ponúkajú veľmi zaujímavú kombináciu parametrov výnosu, rizika a likvidity. Na rozdiel od podielových fondov však nemusíte platiť poplatok za správu fondu, nakoľko si svoje portfólio cenných papierov riadite sami.

Dĺžka investície: Ľubovoľná a závisí od zvolenej stratégie obchodovania. Môžete:

 • nakúpiť cenné papiere a držať ich v portfóliu (buy and hold) aj niekoľko rokov, v prípade dlhových cenných papierov držanie do splatnosti (hold to maturity)
 • nakúpiť, keď si myslíte, že cena je nízko a predávať, keď dosiahnete zisk, resp., keď strata dosiahla úroveň, pod ktorú nie ste ochotní ísť (Trading)

Aké riziká podstupujete s touto investíciou: Korporátne cenné papiere vykazujú historicky vysoké výnosy, ale i nebezpečenstvo, že investor môže časť vložených prostriedkov investovaných do cenných papierov stratiť. Ak sa rozhodnete investovať do dlhových cenných papierov (štátnych dlhopisov), očakávajte výnosy rovné termínovaným vkladom, pričom s touto investíciou je spojené rovnako nízke riziko.

Likvidita: Cenné papiere obchodované na vyspelých kapitálových trhoch prinášajú veľkú rýchlosť premeny daného cenného papiera na peniaze, keďže sa na týchto trhoch spravidla obchoduje denne (platí to pre cenné papiere, ktoré sa obchodujú pravidelne a vo väčších objemoch). Existuje ale množstvo cenných papierov, ktoré sa na daných trhoch obchodujú sporadicky (emitent s nízkou bonitou). Likvidita závisí od konkrétneho cenného papiera, ktorý si vyberiete.

Podrobnejšie informácie o cenných papieroch.

Odporúčania a rady

 • vypracujte si váš osobný finančný plán (príjmy - výdavky), aby ste videli, o akom prebytku viete z krátkodobého alebo dlhodobého pohľadu rozmýšľať
 • čím konzervatívnejšie produkty využívate, tým je výnos nižší, ale investícia bezpečnejšia
 • čím rizikovejšie produkty využívate, tým je výnos vyšší, ale investícia viac riziková
 • ak očakávate plánovaný výdavok, zvoľte likvidnejšie produkty (termínované účty, podielové fondy, bežné a sporiace účty)
 • najlikvidnejšie sú vždy peniaze na účte a najmenej likvidné finančné prostriedky investované do nehnuteľností
 • požiadajte finančnú inštitúciu alebo finančného poradcu o odporučenie pri výbere správneho umiestnenia finančného prebytku
 • nechajte si vysvetliť prípadné otázky dedenia/pokračovania v úsporách a v investícii v prípade smrti alebo úrazu
 • nepodpisujte zmluvu pod časovým tlakom

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta