Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Plánovanie osobných a rodinných financií

Pod pojmom osobné financie rozumieme súhrn všetkých príjmov, ľahko speňažiteľných hodnôt majetku finančného spotrebiteľa (jednotlivca alebo rodiny), či už pravidelných alebo nepravidelných, resp. či získaných za protihodnotu (práca) alebo za určitý finančný náklad (napríklad pôžička, kde finančný spotrebiteľ platí úrok). Príjmy osobných financií môžu byť získané aj bezodplatne, a to napríklad dedením alebo darovaním.

Čo by ste mali vedieť pred plánovaním svojich osobných financií

 • rozpočet osobných financií závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia. Pomáha ľuďom lepšie sa orientovať vo vlastných financiách
 • základným výstupom finančného plánovania je osobný finančný plán, ktorý by mal zahŕňať:
  • finančné ciele
   Určite si svoje krátkodobé ciele (napr. kúpa novej chladničky), strednodobé ciele (napr. kúpa nového auta) alebo dlhodobé ciele (napr. kúpa bytu alebo rodinného domu)
  • záznamy o príjmoch a výdavkoch
   Zosumarizujte si svoje výdavky a príjmy, aby ste si boli schopný vyčísliť, koľko prostriedkov vám zostane na naplnenie stanovených cieľov.
  • sporiaci a úverový plán
   Rozhodnite sa, koľko rokov budete sporiť a koľko rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatíte vaše stanovené ciele.
  • poistný plán
   Zabezpečte svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami.
  • rozpočet
   Pripravte si stručný rozpočet a riaďte sa ním.

Príklad:
Finančný cieľ: Do jedného roka by ste si radi kúpili auto formou lízingu. Predpokladaná obstarávacia cena formou lízingu je 12 000 eur. Máte úspory 2 000 eur. Lízingová spoločnosť vám dala prísľub na 8 000 eur.
Záznam o príjmoch a výdavkoch: Príjmy spolu 900 eur, výdavky 700 eur, zostatok 200 eur.
Sporiaci a úverový plán:

 • za 10 mesiacov si dokážete našetriť chýbajúcich 2 000 eur
 • treba zvážiť, kde budete prostriedky hromadiť, t.j. správne investovať prostriedky. Môžete využiť jednu z foriem vkladových produktov, kde vložíte vaše úspory vo výške 2 000 eur a mesačne naň budete vkladať ďalších 200 eur po dobu 10 mesiacov
 • následne si zoberiete lízing vo výške 8 000 eur na 48 mesiacov s mesačnou splátkou 166 eur

Poistný plán: Pre prípad nehody alebo havárie je v lízingovej splátke zahrnutá aj havarijná a zákonná poistka, to znamená že v prípade tejto udalosti, poisťovňa hradí všetky náklady s tým spojené.
Rozpočet: Na nasledovné mesiace si viete určiť koľko a za čo míňať a na najbližšie štyri roky máte stanovený peňažný tok.

Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Je to hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.

Finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Ak máte ciele a určitý zámer, finančné plánovanie vám ich pomôže dosiahnuť a pripraví vás na neočakávané udalosti v budúcnosti.

Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie (vzdelanie, bývanie, zabezpečenie), ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Finančný plán predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny.

Príjmy sú všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero spôsobov ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje:

 1. prácou (ako zamestnanci) – pracovné príjmy z pracovného pomeru
 2. podnikaním – príjmy z podnikania
 3. prenájmom nehnuteľnosti (dom, byt, pôda) – príjmy z prenájmu
 4. vlastníctvom cenných papierov (akcií, dlhopisov, podielových listov) – príjmy z kapitálového majetku
 5. sociálnou podporou - poberaním rodinných dávok a sociálnych dávok
 6. podporou v nezamestnanosti – poberaním podpory v nezamestnanosti
 7. podporou pre zdravotne ťažké postihnutie – poberaním invalidného dôchodku
 8. mimoriadnym príjmom - prevzatím daru alebo predajom majetku
 9. príležitostným príjmom – príjem z brigády, sezónnej práce, predaja plodín, atď.

Pred počítaním svojho príjmu nezabudnite na rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom. Suma, ktorú dostanete na účet, alebo vám je vyplatená v hotovosti, je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich máte.

 1. fixné (základné, pravidelné) výdavky
  • výdavky na bývanie (nájomné, energie, opravy)
  • výdavky na stravu
  • výdavky na dopravu
  • výdavky na automobil (pohonné hmoty, opravy, poistenie) splátky úverov
  • výdavky na štúdium/vzdelávanie
  • poplatky za komunikáciu (mobilné telefóny, pevná linka, internet),
  • poplatky za lieky
  • poplatky za TV a rozhlas
  • sporenie
 2. špecifické výdavky
  • náklady na kozmetiku, oblečenie, návštevu divadla, kina a iných spoločenských udalostí
  • náklady na koníčky, športovanie, návštevu športových udalostí
 3. neočakávané/náhle
  • ochorenie, úraz, návšteva lekára, pokazený spotrebič, strata zamestnania, havária, požiar, tragédia v rodine, zničená úroda

Odporúčania a rady

 • buďte si vedomý, koľko získate príjmov mesačne alebo za iné pravidelné obdobie a aké sú vaše pravidelné výdavky
 • robte si váš rozpočet na papier, nepotrebujete žiadny výpočtový vzorec ani počítač
 • ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) > ako suma výdavkov, vzniká prebytok zdrojov. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna)
 • ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) < ako suma výdavkov, vzniká deficit zdrojov. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť (financovať). Buď odstrániť/znížiť nepravidelné a špecifické výdavky (podľa možností aj fixné náklady), alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné....), čo však so sebou prináša dodatočné náklady (úrok, poplatky).

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta