Preskočiť na obsah
Navigácia druhej úrovne

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Ročná percentuálna miera nákladov

Koncept RPMN ako základný koncept ochrany spotrebiteľa

V prípade, že chcete financovať predmet dlhodobej spotreby, ktorý je finančne náročný alebo potrebujete iba prefinancovať krátkodobý deficit medzi vašimi príjmami a výdavkami, môžete sa obrátiť na bankové alebo nebankové finančné inštitúcie so žiadosťou o úver.

Vzhľadom na skutočnosť, že o úver často žiada finančný spotrebiteľ v situácii, kedy dané prostriedky súrne potrebuje, nevenuje veľa času porovnaniu produktov jednotlivých finančných inštitúcií či detailnému štúdiu zmluvných podmienok. Navyše nie je jednoduché odhadnúť skutočné náklady na úver vzhľadom na to, že sa ukrývajú nielen v úrokovej sadzbe, deklarovanej danou finančnou inštitúciou, ale i v rozličných poplatkoch spojených s úverom. Z tohoto dôvodu bol na ochranu spotrebiteľa v rámci Európskej únie zavedený pojem RPMN - tzv. ročná percentuálna miera nákladov, ktorý je definovaný v zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje:

 • podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru
 • náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru
 • ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k subjektom, ktoré nespadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska (nebankové inštitúcie)
 • povinnosť uvedenia ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) v každej zmluve o spotrebiteľskom úvere

Ročná percentuálna miera nákladov RPMN

Predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver (t.j. všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru) vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru.

Príklad:
Pre bezúčelový úver vo výške 2 000 eur s počtom splátok 24 a s fixnou mesačnou platbou 130 eur, t. j. priemerná úroková sadzba (47% p.a.) pri poplatku za poskytnutie 40 eur je RPMN vo výške 62% p.a.

 • spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek s rovnakou splatnosťou a v rovnakej výške
 • pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru a doba, na ktorú je poskytnutá)

Príklad:
Porovnaním bezúčelového bankového úveru na sumu 2 000 eur so splatnosťou 24 mesiacov s RPMN 13,5% p.a. a bezúčelovej pôžičky nebankovej inštitúcie na sumu 2 000 eur so splatnosťou 24 mesiacov s RPMN 62% p.a. je zrejmé, že bezúčelový bankový úver je pre vás výhodnejší.

 • RPMN musí byť vyjadrená vo forme ročného percentuálneho podielu z hodnoty poskytnutého úveru
 • RPMN musí byť vyjadrená v % a vypočítaná zákonným spôsobom, preto inštitúcie nemôžu cez tento ukazovateľ zavádzať finančného spotrebiteľa
 • RPMN musí byť zverejnené na prístupnom a viditeľnom mieste a na miestach, kde sa ponúka úver. Zároveň musí byť súčasťou zmlúv o spotrebiteľskom úvere
 • RPMN je uvedené v zmluve - vo väčšine prípadov v obchodných podmienkach úverovej zmluvy alebo zmluvy o pôžičke.

V prípade, ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný, t.j. splácate len požičanú sumu bez zvýšenia o úroky a poplatky.

Zákon pripúšťa aj zmluvu bez udania RPMN, ak ju „nemožno určiť“ a niektoré bankové a nebankové inštitúcie túto možnosť využívajú. Spotrebiteľ však v takomto prípade musí byť pred uzavretím zmluvy informovaný o:

 • úverovom limite
 • nákladoch spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom
 • spôsobe výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov
 • podmienkach, za ktorých môže byť zmluva zmenená
 • spôsobe a termíne skončenia zmluvného vzťahu

RPMN zahŕňa:

 • výšku úrokovej sadzby určenú v percentách napr. 15% p.a.
 • poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou, ktoré sú zvyčajne:
  • jednorazové, ktoré sa platia na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie úveru, administratívny poplatok, poplatok za posúdenie žiadosti o úver). Tento poplatok závisí od konkrétnej inštitúcie, ktorá úver poskytla; väčšinou sa pohybuje vo výške 13 eur až 20 eur ročne
  • pravidelné, ktoré sa platia spolu so splátkou úveru v mesačnej/štvrťročnej periodicite (poplatok za úverový účet a pod.)

Výpočet RPMN by nemal obsahovať:

 • sankcie v prípade nesplácania úveru
 • poplatky, ktoré ste povinný zaplatiť pri kúpe tovaru, ktorý týmto úverom financujete
 • poplatky za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru
 • poplatky za udržiavanie účtu, ktorý bol zriadený na prijímanie vašich platieb
 • poplatky za poistenie alebo záruky

Výhodnejší je ten úver, ktorý má nižšiu hodnotu RPMN. Pri porovnávaní RPMN úverov si dajte pozor na to, aby ste porovnávali úvery s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou výškou spotrebiteľského úveru. Rozhodovať sa medzi úverom vo výške 2 000 eur požičaným na 24 mesiacov a úverom vo výške 5 000 eur požičaným na 36 mesiacov podľa RPMN nemá zmysel, pretože vstupné parametre nie sú rovnaké.

Pre viac viď:

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho novelizácie (č. 264/2006 Z.z., č. 568/2007 Z.z., č. 659/2007 Z.z., č. 70/2008 Z.z., č. 270/2008 Z.z., č. 186/2009 Z.z. a č. 492/2009 Z.z.)

Odporúčania a rady

 • RPMN musí banka alebo splátková spoločnosť poskytnúť spotrebiteľovi už pri písomnej ponuke úveru alebo pôžičky prostredníctvom predzmluvného formulára
 • RPMN je použiteľná na porovnávanie úverov alebo pôžičiek s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou výškou spotrebiteľského úveru
 • cenovo najvýhodnejší je ten úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN, pričom vaše rozhodnutie môže byť aj iné na základe parametrov, ktoré sa do výpočtu RPMN nezahŕňajú
 • ak nájdete finančnú inštitúciu, ktorá vám ponúka produkt s vyššou RPMN, ale zároveň vám umožňuje splatiť úver kedykoľvek a bez poplatku, tak ak máte záujem úver predčasne splatiť, môžete rozhodnúť aj pre tento úver
 • nechajte si vypracovať písomné ponuky úveru u viacerých finančných inštitúcií, pričom ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa priamo pracovníka inštitúcie, ktorý vám úver ponúka
 • RPMN musí byť uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere, pýtajte sa preto na jeho umiestnenie v zmluve
 • ak RPMN nie je uvedená v zmluve, môžete považovať daný úver (v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za bezúročný a teda neplatíte úroky ani poplatky spojené s takýmto úverom
 • zisťovať podmienky úveru až potom, keď je už zmluva podpísaná, je neskoro

Dátum aktualizácie: 9. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta