Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Kalkulačka čistej mzdy

Výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy (vypočíta výšku stiahnutých odvodov a dane z príjmu).

Vstupné parametre

Vstupný parameter Popis parametra Príklad
Hrubá mzda Základná mzda plus pohyblivá zložka plus mesačná odmena a náhrada za dovolenku 1 000.00
Počet detí Počet vyživovaných nezaopatrených detí, na ktoré sa vzťahuje štátna podpora vo forme úľav na dani 0

Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Odvody
Zdravotné poistenie Odvod zamestnanca do zdravotnej poisťovne rovný 4% z vymeriavacieho základu 1) 40.00
Odvod zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne rovný 10% z vymeriavacieho základu 1) 100.00
Nemocenské poistenie Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 1,4% z vymeriavacieho základu 1) 14.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 1,4% z vymeriavacieho základu 1) 14.00
Starobné poistenie Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 4% z vymeriavacieho základu 1) 40.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 14% z vymeriavacieho základu 1) 140.00
Invalidné poistenie Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 3% z vymeriavacieho základu 1) 30.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 3% z vymeriavacieho základu 1) 30.00
Poistenie v nezamestnanosti Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 1% z vymeriavacieho základu 1) 10.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 1% z vymeriavacieho základu 1) 10.00
Garančný fond Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 0% z vymeriavacieho základu 1) 0.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 0.25% z vymeriavacieho základu 1) 2.50
Rezervný fond Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 0% z vymeriavacieho základu 1) 0.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 4.75% z vymeriavacieho základu 1) 47.50
Úrazové poistenie Odvod zamestnanca do Sociálnej poisťovne rovný 0% z vymeriavacieho základu 1) 0.00
Odvod zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne rovný 0.8% z vymeriavacieho základu 1) 8.00
Spolu odvody Súčet odvodov zamestnanca zaplatených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 134.00
Súčet odvodov zamestnávateľa zaplatených do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 352.00

Daň z príjmu
Čiastkový základ dane Od hrubej mzdy odpočítané všetky odvody poistného platené zamestnancom 866.00
Odpočítateľná položka Časť mzdy oslobodenej od dane, ktorú si uplatňujete podpísaním vyhlásenia na zdanenie príjmu: - v januári a vo februári 2009 zamestnávateľ odpočítal 286.27 eur /mesačne - od marca 2009 je to 335.47 eur/mesačne V roku 2009 činí odpočítateľná položka 4 025.70 eur/ročne 335.47
Zdaniteľný základ Túto sumu dostanete, ak od čiastkového základu dane odpočítate odpočítateľnú položku 530.53
Daň z príjmu Všetky dane, ktoré sú platené zo zdaniteľného základu príjmu do štátneho rozpočtu (19% z zdaniteľného základu) 100.80

Bonus
Daňový bonus na dieťa Ak máte vyživované nezaopatrené dieťa, na ktoré sa vzťahuje bonus, je štátna podpora vo forme úľav na dani. Bonus na dieťa je od januára 2009 do júna 19.32 eur. Od júla do konca roka je 20 eur. V prípade, že sa chcete dozvedieť konkrétnu výšku platnú pre dané obdobie, pozrite Ústredný portál verejnej správy SR. 0
Čistá mzda: Čistá mzda, ktorá je vypočítaná z hrubej mzdy po odpočítaní odvodov platených zamestnancom a odpočítaní dane zaplatenej štátu 765.20

Mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca
Celková cena práce Suma hrubej mzdy a odvodov, ktoré hradí zamestnávateľ 1 352.00


Poznámka:

 1. Maximálne a minimálne vymeriavacie základy platné pre rok 2009 :
  • maximálny vymeriavací základ na starobné, invalidné, poistenie nezamestnanosti a rezervný fond je 2 892,12 eur
  • maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je 2 006,17 eur
  • maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné postenie je 1 804,55 eur
  • minimálne vymeriavacie základy pri všetkých druhoch poistenia sú 295,50 eur
  Tieto vymeriavacie základy platia pre výpočet odvodov zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy.

Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.