Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Leasingová kalkulačka

Podstatou lízingu je skutočnosť, že ako klient lízingovej spoločnosti využívate predmet lízingu po dobu trvania lízingovej zmluvy. Platíte pravidelné splátky, no tento predmet nie je vo vašom vlastníctve, ale vo vlastníctve lízingovej spoločnosti.

Nasledovný výpočet lízingovej splátky vám pomôže určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac.

Vstupné parametre

Vstupný parameter Popis parametra Príklad
Obstarávacia cena predmetu lízingu
 • cena, za ktorú je možné daný predmet lízingu obstarať
10 000 eur
Akontácia
 • "nultá“, resp. prvá splátka, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím majetku do užívania
 • určujete si ju sami podľa vašich disponibilných prostriedkov a na jej základe sa vypočítavajú mesačné splátky
 • výška je spravidla vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny, napr. 35%
35%
Doba lízingu
 • počet mesiacov, koľko trvá lízingový vzťah
36 mesiacov
Periodicita platieb
 • platby zvyčajne určuje lízingová spoločnosť - mesačne alebo štvrťročne
mesačne
Koeficient navýšenia
 • ide o obdobu úroku, ktorý musíte zaplatiť finančnej inštitúcií poskytujúcej lízing počas doby lízingu
 • v princípe sa počíta ako podiel celkovo zaplatených finančných prostriedkov počas doby lízingu a obstarávacej ceny predmetu lízingu
 • koeficient navýšenia sa dá použiť na orientačné porovnanie ponúk lízingových spoločností, ale treba si uvedomiť, že lízingové spoločnosti nepoužívajú rovnaký spôsob výpočtu koeficientu navýšenia - neexistuje záväzný vzorec a nie sú v ňom zahrnuté ani poplatky
 • najlepšie si porovnáte ponuky tak, že sčítate všetko, čo zaplatíte (súčet všetkých splátok, poplatkov a nezabudnite aj na odkupnú cenu)   
 • príklad: koeficient navýšenia 1,13 znamená minimálne 13% navýšenie obstarávacej ceny predmetu lízingu
1.13  násobok obstarávacej ceny predmetu lízingu
Odkupná cena
 • ide o konečnú odkupnú sumu po zaplatení všetkých splátok lízingu za prechod vlastníctva automobilu, ktorý sa platí na konci lízingovej zmluvy (spravidla symbolicky do 100 eur, ale môžete sa stretnúť aj s jej určením v percentách, napr. 5% z obstarávacej ceny)
 • odkupná cena niekedy nebýva zahrnutá v lízingovom navýšení, čím dochádza ku skresleniu, hlavne v prípadoch, ak je odkupná cena významnejšia
 • pri vypracovaní lízingovej ponuky sa preto informujte o spôsobe výpočtu lízingového navýšenia
30 eur
Spracovateľský poplatok 
 • lízingové spoločnosti ho účtujú za prípravu zmluvnej dokumentácie a zvyčajne sa počíta ako percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu (0,5% až 1,5% z obstarávacej ceny automobilu)
0.5%
Povinné havarijné poistenie 
 • je povinnou súčasťou každého lízingu (od 2,5% z ceny automobilu ročne)
2,5%

Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Základné parametre
Akontácia
 • „nultá“, resp. prvá splátka, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím majetku do užívania
 • akontácia z obstarávacej ceny => 0.35* 10 000 eur
 
3 500 eur
Lízingová  splátka 
 • pravidelná platba (mesačná, štvrťročná) lízingovej spoločnosti, ktorá zahŕňa splátku obstarávacej ceny predmetu lízingu zahŕňajúcu lízingové navýšenie, poistenie predmetu lízingu (povinné havarijné poistenie,...) a DPH
216.67  eur
Lízingová cena
 • súčet lízingových splátok plus akontácia plus zostatková cena
  (splátky 36 x 216.67 = 7 800 + akontácia 3 500 +  zostatková cena 30)
11 330 eur
Spracovateľský poplatok
 • poplatok za prípravu zmluvnej dokumentácie
0,5% z 10 000 eur
50 eur
Splátkový kalendár
 
 • lízingová spoločnosť vám navrhne harmonogram splátok, tak ako ste sa dohodli pri podpise lízingovej zmluvy 
 • splátkový kalendár obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.
úhrada splátky k 13. dňu mesiaca

Poznámka:

Ak nechcete preplatiť lízing, parametre, nad ktorými môžete uvažovať a vyjednávať s lízingovou spoločnosťou sú napríklad:

 • doba splácania (čím kratšiu dobu splácania si nastavíte, tým menej preplatíte na lízingu, pravdaže za podmienky, že pri kratšej dobe lízingu budete mesačne schopný splácať vyššiu splátku)
 • lízingové navýšenie (čím nižšie lízingové navýšenie vyjednáte pri rovnakých podmienkach, tým menej preplatíte za lízing)

Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.