Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Výpočet RPMN

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek v predzmluvnej fáze. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

Nasledovné informácie výpočtu RPMN pri spotrebných úveroch vám pomôžu rýchlejšie určiť celkovú ročnú výšku nákladov na úver:


Vstupné parametre

Vstupný parameter Popis parametra Príklad
Výška spotrebného úveru
 • výška spotrebného úveru určuje, koľko peňazí si požičiavate (istina úveru)
7 000 eur
Doba splácania
 • štandardná splatnosť 1 až 5 rokov (v niektorých finančných inštitúciách až do 10 rokov)
2 roky
Úroková miera
 • sadzba, ktorou je úročený úver počas obdobia, kedy čerpáte dané prostriedky z banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá vám poskytla spotrebný úver
fixná 18.15%
Pravidelná splátka úveru
 • splátka obsahuje výšku úrokov a istiny za dané obdobie, ktorú nájdete vyčíslenú v splátkovom kalendári
350 eur
Interval splátok
 • určuje počet splátok za jeden rok:
  • mesačný interval – 12 splátok
  • štvrťročný interval – 4 splátky
  • ročný interval – 1 splátka
mesačný interval
Dodatočné počiatočné náklady
 • výška poplatkov, ktoré zväčša platíte raz na začiatku úverového obdobia:
  • poskytnutie spotrebného úveru - jednorazový poplatok spravidla vo výške 2% z požičanej sumy
  • poplatok za uzavretie zmluvy
  • poplatok za posúdenie žiadosti o úver
poplatok za poskytnutie 2% z 7 000 = 140 eur
Počet dní
 • počet dní, dokedy treba daný poplatok uhradiť od poskytnutia pôžičky
30 dní


Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Základné parametre
Celkom splatená suma
 • celková suma peňazí, ktorú ste zaplatili za spotrebný úver
(zahrňuje sumu splátok plus dodatočné náklady)
8 540.00 eur z toho splátka 24 x 350 = 8 400 eur + poplatok 140 eur
Celkom zaplatené úroky
 • predstavuje sumu zaplatených úrokov
(celková zaplatená suma peňazí mínus istina úveru mínus poplatky)
1 400.00 eur (8 540 - 7 000 - 140)
RPMN
 • RPMN vyjadrená vo forme ročného percentuálneho podielu z hodnoty poskytnutého úveru
22.20% p.a.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je definovaná v zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS.

Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je v prílohe uvedeného zákona. Ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady úveru pre klienta, ktoré obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich nákladov. Pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne.

Vzorec pre výpočet RPMN:

Vzorec pre výpočet RPMN

Význam symbolov:

K - je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m},
K´ - je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´},
AK - je výška K-teho spotrebiteľského úveru,
A´K´ - je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
Σ - je suma,
m - je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
m´ - je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru,
tK - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
tK´ - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru,
i - je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom


Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.