Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Výpočet úrokov na hypotekárnom úvere

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a poskytuje ich hypotekárna banka na zákonom stanovené účely. Takýto úver je poskytnutý do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v prípade hypotekárneho úveru môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Nasledovné informácie pre výpočet hypotekárnej splátky vám pomôžu určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac:

Vstupné parametre

 Základné vstupné parametre Popis parametra Príklad
Obstarávacia cena nehnuteľnosti
 • cena, za ktorú je možné nehnuteľnosť obstarať => na danú nehnuteľnosť banka poskytne % časť, zvyšnú časť žiadateľ zvyčajne musí dodať z vlastných zdrojov
 
100 000 eur
Výška hypotekárneho úveru
 • výška úveru určuje, koľko peňazí si požičiavate (istina úveru)
 
70 000 eur
Doba splácania
 • je to úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov, zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj k rozostavanej
 
20 rokov
úroková miera
 • úver môže byť úročený pohyblivou, tzv. variabilnou úrokovou sadzbou alebo fixnou:
  • variabilná - môže sa meniť počas doby trvania úverového vzťahu, spravidla sa  mení vo vopred definovaných časových intervaloch
  • fixná - počas doby fixácie sa úroková sadzba nemení, spravidla sa určuje na obdobie 3, 5 alebo 10 rokov
fixná úroková sadzba  obdobie fixácie 5 rokov úroková miera 5 %
Interval splátok
 • určuje počet splátok za jeden rok
  • mesačný interval – 12 splátok
  • štvrťročný interval – 4 splátky
  • ročný interval – 1 splátka
mesačný interval
Splácanie splátok
 • na začiatku intervalu (na začiatku mesiaca)
 • na konci intervalu (na konci mesiaca)
na začiatku intervalu

Ostatné vstupné parametre

Hypotekárne banky vo svojich kalkulačkách požadujú ďalšie vstupné parametre okrem parametrov spomínaných vyššie. Banky ich požadujú preto, aby si vás vedeli zaradiť do svojich bonitných tried a určiť, či ste schopný daný úver splácať alebo nie, a teda či vám úver poskytnú. Každá hypotekárna banka má svoje vlastné hodnotiace modely a kritériá, na základe ktorých posudzuje žiadateľa o úver.

Najčastejšie vstupné parametre:

 • mesačný príjem žiadateľa (spolužiadateľa)
 • pravidelné mesačné výdavky žiadateľov
 • vek žiadateľa (spolužiadateľa)
 • rodinný stav
 • počet detí

Prvé dva parametre napovedajú hypotekárnej banke, koľko ste schopný zo svojho príjmu platiť banke na splátku úveru.

Ďalšie tri parametre určujú riziko žiadateľa a zaraďujú ho do skupín, ktoré si určuje každá banka samostatne podľa jej modelu, pričom pre jednotlivé parametre má svoje váhy kritérií.

Hypotekárne banky často využívajú pre výpočet výšky splátky aj poistenie úveru. Pre niektoré banky to môže byť aj jedno z pomocných kritérií pri schvaľovaní úveru pre žiadateľa.

Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Základné parametre
Celkom splatená suma
 • celková suma peňazí, ktorú zaplatíte pri uvažovaných parametroch za hypotéku
(zahrňuje splatenú istinu plus úroky)
110 872.56 eur
z toho:
istina 70 000.00 eur
úrok 40 872.56 eur
Celkom zaplatené úroky
 • predstavuje sumu zaplatených úrokov
(celková zaplatená suma peňazí mínus istina úveru)  
40 872.56 eur
Pravidelná splátka
 • predstavuje pravidelné platby, ktoré zahŕňajú splátku istiny a úrok za daný interval (mesačne, štvrťročne, ročne )
 
461.97 eur (110 872.56/(20*12))
Spracovateľský poplatok  
 • predstavuje % z požadovanej a schválenej sumy úveru (stanovuje si ho každá banka osobitne)
0,5% z 70 000 eur 350 eur
Splátkový kalendár
 
 • hypotekárna banka vám navrhne harmonogram splátok, tak ako ste sa dohodli pri podpise úverovej zmluvy 
 • splátkový kalendár obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok
  • anuitných splátok (pravidelné rovnaké sumy splátok, ktoré zahŕňajú istinu aj úrok)
  • degresívne splátky sú vhodnejšie pre staršie vekové skupiny, ktoré chcú väčšiu časť istiny splácať v blízkej budúcnosti
  • progresívne splátky sú vhodnejšie pre mladších, kde sa predpokladá, že ich príjem bude časom rásť a budú si môcť dovoliť splácať v budúcnosti viac
  Príklad uvažuje najčastejšiu formu splátok, ktorá je prezentovaná v hypotekárnych kalkulačkách, t.j. anuitné splátky 
 

Výstupom je jednak oznámenie banky finančnému spotrebiteľovi, či dostal úver, v akej výške, aká bude splátka a aké budú poplatky spojené so získaním úveru.


Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.