Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Výpočet úrokov pri spotrebnom úvere

Spotrebný úver je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb. Na rozdiel napríklad od investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, kreditnej karty, splátkového úveru, americkej hypotéky).

Nasledovné informácie pre výpočet splátky spotrebných úverov vám pomôžu určiť splátku, ktorú je potrebné splácať každý mesiac:

Vstupné parametre

Vstupný parameter Popis parametra Príklad
Výška spotrebného úveru
 • výška spotrebného úveru určuje, koľko peňazí si požičiavate (istina úveru)
7 000 eur
Doba splácania
 • štandardná splatnosť 1 až 5 rokov (v niektorých bankách až do 10 rokov)
5 rokov
úroková miera
 • sadzba, ktorou je úročený úver počas obdobia, kedy čerpáte dané prostriedky z banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá vám poskytla spotrebný úver 
fixná 9.5 %
Interval splátok
 • určuje počet splátok za jeden rok
 •  
  • mesačný interval – 12 splátok
  • štvrťročný interval – 4 splátky
  • ročný interval – 1 splátka
mesačný interval
Splácanie splátok
 • na začiatku intervalu (na začiatku mesiaca)
 • na konci intervalu (na konci mesiaca)
na začiatku mesiaca
Poplatok za poskytnutie
 • jednorazový poplatok za poskytnutie spotrebného úveru (spravidla vo výške 2% z požičanej sumy)
2%

Poznámka:
Pri spotrebných úveroch ide zväčša o anuitné splátky (pravidelné rovnaké sumy splátok, ktoré zahŕňajú istinu, úrok a ostatné poplatky).

Výstupné parametre

Výstupné parametre Popis parametra Príklad
Základné parametre
Celkom splatená suma
 • celková suma peňazí, ktorú ste zaplatili za spotrebný úver (zahrňuje splatenú istinu plus úroky, teda istina 7 000 eur + úrok 1 820.78 eur)
8 820.78 eur
Celkom zaplatené úroky
 • predstavuje sumu zaplatených úrokov
celková zaplatená suma peňazí mínus istina úveru)
1 820.78 eur
Pravidelná splátka
 • predstavuje pravidelné platby, ktoré zahŕňajú splátku istiny a úrok za daný interval (mesačne, štvrťročne, ročne )
mesačne 147.01  eur (8 820.78/(12*5)) 
Poplatok za poskytnutie
 • 2% z 7 000 eur splatný v deň poskytnutia prostriedkov
140 eur
RPMN
 • RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. spotrebiteľským) alebo pôžičkou (úroky, poplatky, akontácia)
 • RPMN vyjadrená vo forme ročného percentuálneho podielu z hodnoty poskytnutého úveru
10,87% p.a.
Splátkový kalendár
 
 • banka vám navrhne harmonogram splátok, tak ako ste sa dohodli pri podpise úverovej zmluvy 
 • splátkový kalendár obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok
  • pri spotrebných úveroch ide zväčša o anuitné splátky (pravidelné rovnaké sumy splátok, ktoré zahŕňajú istinu, úrok a ostatné poplatky)
deň splatnosti splátky je nastavený na 10. deň v mesiaci

Poznámka:

Ak nechcete preplatiť spotrebný úver, parametre, nad ktorými môžete uvažovať a vyjednávať s bankou sú napríklad:

 • doba splácania (čím kratšiu dobu splácania si nastavíte, tým menej preplatíte na spotrebnom úvere, avšak za podmienky, že pri kratšej dobe splatnosti úveru budete mesačne schopný splácať vyššiu splátku)
 • úroková miera (čím nižšia úroková miera, tým menej zaplatíte za poskytnutie úveru)

Ak nedokážete platiť stanovenú výšku splátky spotrebného úveru, parametre, nad ktorými môžete uvažovať a vyjednávať s bankou sú napríklad doba splácania (čím dlhšia doba splácania, tým je síce doba splácania úrokov dlhšia, ale výška splátky je nižšia v porovnaní s kratšou dobou splácania) alebo odklad splátok, čiže určité obdobie nebudete splácať úver (zvyčajne 6 mesiacov). Banka vám však následne splátky zvýši o nesplácaný úrok.

Finančné inštitúcie vo svojich kalkulačkách požadujú ďalšie vstupné parametre okrem parametrov spomínaných vyššie. Banky ich požadujú preto, aby si vás vedeli zaradiť do svojich bonitných tried a určiť, či ste schopný daný úver splácať alebo nie, a teda či sú ochotné vám úver poskytnúť.

Vstupné parametre:

 • mesačný príjem žiadateľa
 • mesačný príjem spolužiadateľa
 • pravidelné mesačné výdavky žiadateľov
 • vek
 • rodinný stav
 • počet detí
 • poistenie úveru

Prvé tri parametre povedia banke, koľko ste schopný zo svojho príjmu platiť banke na splátku úveru.

Ďalšie tri parametre určujú riziko žiadateľa a zaraďujú ho do skupín, ktoré si určuje každá banka samostatne podľa jej modelu, pričom pre jednotlivé parametre má svoje váhy kritérií. Na základe týchto parametrov banka určí pre žiadateľa úrokovú sadzbu. Čím rizikovejší klient, tým vyššia úroková sadzba.


Dátum aktualizácie: 10. 4. 2013

Váš komentár k obsahu

Máte otázku, komentár, alebo potrebujete dovysvetliť obsah? Napíšte nám.