Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

1. 4. 2019 19:17:33 Vytlačování malého akcionáře, (Jozef Kováč)

Dobrý deň, Neviem na koho sa obrátiť. Pred lety som bol dotlačený kúpiť podiel na spoločnosti (s.r.o.) na Slovensku. Tuto ovládli ľudia z Prahy, navýšili imanie, že mi zostalo okolo 0,9% a teraz som dostal doporučený list do vlastných rúk, že mám uhradiť stratu za 2018, ako rozhodlo valné zhromaždenie – len jedna pražská firma. Nikdy mi neposlali ani 1 EUR a pritom, podľa informácií, vyvádzali veľmi veľké peniaze do Prahy a určitým osobám. Dali mi lehotu uhradiť to, čo napísali, inak s poukazom na §121 ods. 1, §113 ods. 4 a §149 Obchodného zákonníka prispieť na stratu podľa rozhodnutia valného zhromaždenia najneskôr do 30.4.2019 inak môže valné zhromaždenie rozhodnúť o vylúčení zo spoločnosti s.r.o. (som posledným drobným majiteľom krom pražskej spoločnosti, keď ma vytlačia, zostáva im 100.00%). Vyzval som ich, aby doložili, že skutočne bola strata a pýtal som sa, prečo k nej došlo, ale neodpovedali mi. Na koho by ste mi prosím odporučili sa obrátiť a ako túto situáciu riešiť? Ďakujem Vám za láskavú ochotu poradiť najlepšie, čo urobiť a nebo na koho sa obrátiť. S pozdravom Jozef Kováč

Odpoveď:

17. 4. 2019 10:37:08 Odpoveď na komentár vo veci postupu malého akcionára (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 1.apríla 2019 si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) nie je oprávnené vstupovať do zmluvných vzťahov medzi spoločníkmi v spoločnosti, ako aj zasahovať do postupov a rozhodnutí konkrétnych obchodných spoločností. Kompetencie MF SR sú upravené zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej  správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“), v rámci ktorého je MF SR ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného a vládneho auditu a okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky pre oblasť financií a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, čo v praxi znamená, že  najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach.

Vami popisovaná žiadosť sa týka obchodných spoločností, konkrétne spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých problematiku podľa  kompetenčného zákona rieši Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
 
Z vyššie uvedeného dôvodu Vám preto odporúčame sa obrátiť na uvedený rezort, ktorý vystupuje z hľadiska vecnej pôsobnosti ako gestor danej problematiky.
 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta