Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

14. 2. 2019 7:47:10 Kalkulačka výpočet valorizácie životného poistenia (Marie Fle)

Dobrý den, potřebuji kalkulačku pro výpočet valorizace životního pojištění, cítím se podvedena a nemám možnost si výpočet 1 000 EUR valorizace přepočíst... co považuji za jednání v rozpory s právy občana

Odpoveď:

11. 3. 2019 13:54:00 Odpoveď na komentár vo veci valorizácie životného poistenia (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašimi podnetmi, ktoré ste nám zaslali v priebehu dňa 14. februára 2019, Vám oznamujeme nasledovné:

Predpokladáme, že pod pojmom „valorizácia životného poistenia“ máte na mysli tzv. indexáciu životného poistenia. Indexácia životného poistenia je v podstate ochrana vašich úspor pred infláciou. Poisťovňa vám zvýši každý rok poistnú sumu, ktorú by ste mali našetriť na konci poistenia a vy za to zaplatíte vyšším poistným.

Zvyšovanie poistnej sumy a tým aj poistného nie je automatické. Ak máte životné poistenie, indexácia sa vám nezvýši automaticky každý rok. V niektorých poisťovniach o ňu musíte písomne požiadať, v iných poisťovniach si indexáciu môžete zvoliť už pri uzatvorení zmluvy na poistnom návrhu alebo neskôr počas poistnej doby prostredníctvom žiadosti o zmenu poistnej zmluvy. Indexácia prebieha automaticky každý rok až do jej písomného odvolania.

Ak si indexáciu neprajete, môžete ju písomne, telefonicky, alebo prostredníctvom svojho finančného agenta odmietnuť.

Výška indexácie závisí od výšky aktuálnej inflácie za posledný rok. Poisťovne však môžu mať aj dolné limity zvyšovania poistnej sumy, kedy pri inflácii nižšej ako si poisťovňa stanovila, indexáciu robiť nebude. Môže sa teda stať, že vám poisťovňa nebude robiť indexáciu aj niekoľko rokov po sebe.

Z Vami poskytnutých informácií nie je jasné o aký typ životného poistenia ide, ani ako je upravená indexácia v prípade Vašej poistnej zmluvy, keďže by to mali upravovať všeobecné poistné podmienky, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Odporúčame Vám obrátiť sa ešte raz s Vašou požiadavkou na poisťovňu. Ak nebudete s postupom poisťovne spokojný, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá ako orgán dohľadu, plní aj úlohy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Na záver uvádzame, že vyššie uvedené stanovisko MF SR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné, nakoľko MF SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta