Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

14. 2. 2019 7:56:50 dovysvětlení (Marie Flekalová)

prosím vysvětlit otázku číslo 1) a 10) . Děkuji.

Odpoveď:

11. 3. 2019 13:29:41 Odpoveď na komentár vo veci vysvetlenia na otázky z testu finančnej gramotnosti (Ing. Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktoré ste nám zaslali  dňa 14. februára 2019, Vám oznamujeme nasledovné:

V prvom rade sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o test finančnej gramotnosti, ktorý sa nachádza na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR. Z Vášho podnetu vyplýva, že máte záujem o vysvetlenie otázky č. 1 a č. 10.

K otázke č. 1:  Ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 eur na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10 % p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov? (Neuvažujte so zdaňovaním úrokov).

Odpoveď: Čo sa týka výpočtu úrokov za dané obdobie p.a. (p.a. pochádza z latinského výrazu per annum a v preklade znamená ročne) za daných podmienok (úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne) uvádzame, že v tomto prípade sa úroky počítajú z pôvodnej istiny, tzn. za 1. rok sa ako základ pre výpočet úrokov berie do úvahy 10 % z 1 000 = 100 eur čo predstavuje úroky za 1. rok; za 2. rok sa pripočítajú úroky 1. roka k pôvodnej istine, tzn. 100 eur + 1 000 eur= 1 100 eur a z tohto základu sa opäť vypočítajú úroky za 2. rok, tzn. 10 % z 1 100 = 110 eur. Celkove môžeme z príkladu konštatovať, že ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 eur na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10 % p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, tak ak neuvažujeme so zdaňovaním úrokov, na účte budete mať po dvoch rokoch finančné prostriedky v celkovej výške 1 210 eur, tzn. Váš vklad a pripísané úroky za dva roky (1 000 eur + 210 eur).

K otázke č. 10:  Pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu zareaguje nasledovným spôsobom: nezmení sa; bude rásť; bude klesať; neviem posúdiť. 

Odpoveď: Čo sa týka danej otázky uvádzame, že cena dlhopisu sa odvodzuje z hodnoty budúcich hotovostných tokov, ktoré obdrží jeho majiteľ (t. j. úroky a splatenú nominálnu hodnotu dlhopisu). Vplyv na cenu majú i úrokové sadzby na peňažnom trhu (napr. BRIBOR, sadzby Národnej banky Slovenska), resp. zhodnotenie alternatívnych investícií (napríklad termínovaných vkladov). Výnosy dlhopisov veľmi úzko súvisia s úrokovými sadzbami. Ceny dlhopisov sú nepriamo úmerné výške úrokových sadzieb, resp. majú negatívnu koreláciu. Inými slovami, keď úrokové sadzby stúpajú, ceny dlhopisov klesajú a naopak. Prečo je to tak? Predstavme si americký vládny dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 USD, so splatnosťou 1 rok a s kupónom 5 %. Aktuálne úrokové sadzby sú 5 % a preto je jeho cena rovná nominálnej hodnote (výnos dlhopisu do splatnosti je 5 %). No ak v dnešný deň úrokové sadzby stúpnu na 6 %, nikto si ho nebude chcieť kúpiť za 1 000 USD, pretože by mal nižší než trhový výnos. Maximálna cena, ktorú budú investori ochotní zaplatiť, bude 990,57 USD, pretože iba pri takejto cene dosiahnu výnos 6 %. Ak by ale úrokové sadzby klesli na 4 %, cena tohto dlhopisu stúpne až na 1 009,62 USD, pretože vtedy investor získa výnos 4 %, na úrovni trhového. To znamená, že správna odpoveď k otázke č. 10 je, že pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu bude klesať.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta