Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 8. 2020 16:22:53 Vysvetlenie (Otto Diera)

V súvislosti z finančnou gramotnosťou obyvateľstva vás prosím o presný pojmový výklad zákona č.582/2004 Z.z.v § 78 Sadzba poplatku je pism. a) je stanovená sadzba poplatku najmenej 0,0033 a najviac 0,0531 eur za 1 liter odpadu alebo sadzba 0,0066 až 0,1659 eura za kg odpadu.atď. v bode b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a daň. Otázka teda znie pre koho resp. pre akú skupinu občanov je stanovená táto sadzba v bode b) zákona.

Odpoveď:

17. 9. 2020 11:36:13 Odpoveď na komentár vysvetlenie (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. augusta 2020, Vám oznamujeme nasledovné:

Podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) obec ustanovuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia všeobecne záväzným nariadením k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem iného aj sadzby poplatku v súlade s § 78     ods. 1 zákona o miestnych daniach. Zároveň s ustanovením sadzby miestneho poplatku obec určí, na ktorú skupinu poplatníkov podľa § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach sa sadzba miestneho poplatku vzťahuje, t. j. či len pre fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach alebo aj pre právnické osoby a podnikateľov podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že určenie, na koho sa vzťahuje sadzba miestneho poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach je plne v kompetencii príslušnej obce alebo mesta. S ohľadom na § 83  ods. 3 zákona o miestnych daniach, podľa ktorého môže obec zaviesť množstvový zber aj v časti obce alebo pre vybrané skupiny poplatníkov, sa sadzba poplatku podľa § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych daniach má vzťahovať pre reziduálnu skupinu poplatníkov. Ak sa sadzba poplatku vzťahuje aj na poplatníkov podľa § 77    ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestnych daniach, potom sa pri výpočte poplatku postupuje podľa § 79 ods. 2 písm. b) zákona o miestnych daniach, pri ktorom je podstatné určiť ukazovateľ dennej produkcie komunálnych odpadov v rozhodujúcom období.

Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že nakoľko Ministerstvo financií SR nie je oprávnené vykladať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, na to je oprávnený vecne príslušný súd, naše stanovisko k predmetnej veci nie je právne záväzné.

Bratislava, 8. septembra 2020

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta