Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

9. 10. 2019 8:45:19 otázka č.1 (Lenka)

Otázka č.1 1. Ak vložíte do finančnej inštitúcie 1 000 EUR na dva roky s ročnou úrokovou sadzbou 10% p.a. a úroky sú pripisované k pôvodnému vkladu raz ročne, koľko budete mať na účte po uplynutí dvoch rokov? (Neuvažujte so zdaňovaním úrokov)* ........ prečo je odpovedou 1210

Odpoveď:

8. 11. 2019 10:47:01 odpoveď na otázku č. 1 (Ing. Hasáková)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 21. februára 2019, Vám oznamujeme, že banky pri vkladových a sporiacich produktoch najčastejšie využívajú zložené úrokovanie, to sa týka aj uvedeného príkladu. Pri tomto úrokovaní sú úroky pravidelne pripisované k istine v stanovených časových intervaloch, pričom sa úročí nielen istina, ale aj úroky. Banky pripisujú úroky väčšinou na konci úrokového obdobia.

Vo Vami zadanom príklade banka postupuje tak, že vyráta úrokový výnos klienta za prvý rok, čo  v uvedenom prípade pri úrokovej sadzbe 10 % z 1 000 eur a bez zdanenia predstavuje 100 eur, ktorý sa pripočíta k istine, čiže výsledná suma za prvý rok je 1 100 eur. Za druhý rok vyráta úrokový výnos vo výške 10% zo sumy 1 100 eur, rovnako bez zdanenia, čo v uvedenom prípade predstavuje sumu 110 eur. Uvedená hodnota je následne pripísaná k sume 1 100 eur, tzn. po jej pripísaní je výsledná hodnota za dva roky 1 210 eur.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta