Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

9. 2. 2015 7:37:47 Zdanenie výnosu z PL (Silvia)

Investovala som do kúpy PL, kedy mi bol z investovanej sumy stiahnutý 2,5% poplatok. V obdržanom výpise je uvedený nasledovný odsek:"V zmysle paragrafu 43 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v zení nesk. Predpisov je správc.spol. Povinná pri vyplatení /vrátení/ PL vykonávať zrážku dane z kladného rozdielu /výnosu/ medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika, ktorým je predajná cena PL pri jeho vydaní / aktuálna cena PL+vstupný poplatok/." Nerozumiem prečo do zdanenia vstupuje vst.poplatok, keď mi zaň neboli predane PL a teda táto časť mi nevyprodukovala žiadny výnos, navyše sú to peniaze, ktoré mi už v minulosti boli raz zdanené. Chápem ich ako príjem banky a tá by mala platiť z nich daň. Prosím o vysvetlenie. Ďakujem P.S. Táto časť transakcie mi zo strany banky bola zamlčaná. Silvia

Odpoveď:

24. 2. 2015 13:26:51 odpoveď na komentár - zdaňovanie výnosu z podielových listov (Mgr. Uherová)

V zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa príjem z podielových listov dosiahnutý z ich vyplatenia (vrátenia) považuje za príjem z kapitálového majetku, z ktorého sa podľa § 43 ods. 3 písm. b) ZDP daň vyberá zrážkou. Zrážku dane je podľa § 43 ods. 10 ZDP povinný vykonať platiteľ dane (správcovská spoločnosť) a to pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka.

Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou (nákupnou cenou, za ktorú správcovská spoločnosť spätne odkúpi podielový list) a vkladom podielnika (jeho výdavkom), ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní (predajnou cenou sa rozumie aktuálna cena podielového listu k rozhodujúcemu dňu nákupu podielového listu a vstupný poplatok, čo je uvedené v štatúte príslušného podielového fondu).

V zmysle § 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, musí mať každý podielový fond štatút, ktorý obsahuje vybrané informácie aj o forme a podobe podielových listov, počiatočnej hodnote podielu, postupe a podmienkach vydávania podielových listov a uplatnenie práva na vyplatenie podielových listov. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu podielového fondu.

Z uvedeného vyplýva, že vyplatenou nezdanenou sumou je suma, ktorú správcovská spoločnosť vyplatí podielnikovi zato, že od neho spätne odkúpi podielový list (t.j. hodnotu podielového listu v čase spätného predaja správcovskej spoločnosti) a túto sumu správcovská spoločnosť zníži o vklad podielnika (výdavok, ktorý podielnik vynaložil na nákup podielového listu vrátane vstupného poplatku, ktorý zaplatil), aby sa zdanil len čistý výnos podielnika (t.j. príjem – výdavok).

Vybraním dane zrážkou z tohto kladného rozdielu môže daňovník považovať daň za vysporiadanú. Ak sa daňovník takto vybranú daň zrážkou rozhodne považovať za preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a čiastkovým základom dane (§ 7 ZDP) sa v prípade takéhoto príjmu rozumie suma, o ktorú úhrn príjmov pri vyplatení (vrátení) podielových listov v rámci daného kalendárneho roka prevyšuje úhrn vkladov podielnika.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta