Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

6. 12. 2016 9:14:27 dom v meste (Pavol Jandura )

Dobrý deň chcem sa opýtať mám záložné právo v banke na dom pohladavka je vo výške 13 000€ chcem to celé vyplatiť a zrušiť to záložné právo aby som dom mohol predať ako mám postupovať keď to vyplatim?

Odpoveď:

16. 12. 2016 10:56:47 Odpoveď na komentár vo veci záložného práva (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 6. decembra 2016, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť sa týka záložného práva, ktoré upravujú ustanovenia § 151a až § 151me zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o postup pri predčasnom splatení úveru, na ktorom je zriadené záložné právo banky, máme za to, že je potrebné sa u svojho veriteľa (Vašej banky) informovať najmä o vyčíslení zostatku istiny úveru, poplatkoch súvisiacich s predčasným splatením úveru, výmaze záložného práva a pod., preto Vám odporúčame v predmetnej veci aktívne komunikovať s veriteľom a dohodnúť si s ním ďalší postup.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta