Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

16. 10. 2012 11:14:30 vzorec na výpočet RPMN (Simona Palkovičová)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či kalkulačka RPMN počíta RPMN podľa vzorca, v zmysle právnej úpravy platnej od roku 2010 alebo podľa vzorca, ktorý bol platný podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď:

7. 11. 2012 10:11:38 odpoveď na komentár - výpočet RPMN (Ing. Anna Bartíková)

Vzorec pre výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len „RPMN“) uvedený v prílohe č. 2 k zákonu č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je totožný so vzorcom uvedeným v prílohe č. 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 264/2006 Z. z. Hoci sú rovnice v týchto dvoch zákonoch na prvý pohľad odlišné, sú rovnaké avšak matematicky inak zapísané, pričom používajú pre tú istú veličinu iný symbol. Napríklad vo vzorci k zákonu č. 258/2001 Z. z. je RPMN označená ako i, vo vzorci k zákonu 129/2010 Z. z. je RPMN označená ako X atď. Takisto zlomok   A /(1+i)tK  sa dá matematickými úpravami zapísať ako AK (1+i)-tK .

Z uvedeného vyplýva, že kalkulačku RPMN uvedenú na portáli FINinfo je možné použiť na výpočet RPMN pre všetky spotrebiteľské úvery poskytnuté od 1. júla 2006 (v tento deň sa stal účinným zákon č. 264/2006 Z. z. – 1. novela zákona č. 258/2001 Z. z.), t.j. pre spotrebiteľské úvery poskytnuté podľa pôvodného i podľa nového zákona účinného od 11. júna 2010.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta