Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

19. 2. 2015 9:57:47 Mzda (Silvia Pacigová)

Dobrý deň mám dotaz,pracujem ako vodič MKD a tteda robím turnusovú prácu,zaujímalo by ma ak mám v danom mesiaci odrobené tri týždne a týždeň náhradné volno ,koľko mi prislúcha hrubá mzda na mesiac keď podľa zmluvy mám hrubý základ 616eur,z ktorého by sa mali odratavať odvody ak tomu rozumiem,bez ohľadu na to či v danom mesiaci mam odrobený celý mesiac alebo len tri tyždne?a nie aby mi vypočitali rubý základ len z troch týždňov,ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

26. 2. 2015 10:41:00 odpoveď na komentár - mzda (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 19. februára 2015, Vám oznamujeme nasledovné:

Vami popisovaná žiadosť sa týka odmeňovania práce zamestnancov, ktoré upravuje štvrtá časť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

Na základe uvedeného si Vám dovoľujeme dať do pozornosti ustanovenie § 15 ods.1 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, podľa ktorého Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre pracovnoprávne vzťahy.

Z vyššie uvedeného dôvodu patrí predmetná problematika z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a preto Vám odporúčame sa v uvedenej veci obrátiť na tento rezort.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta