Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

30. 4. 2017 18:02:07 Záložné právo (Drahomir puklea )

Dá sa to aj keď mám záznam v registri neplatičov

Odpoveď:

15. 5. 2017 13:46:48 Odpoveď na komentár vo veci záložného práva (Ing. Kardošová)

Vzhľadom na to, že z Vášho podnetu nie sú zrejmé všetky potrebné fakty, vieme Vám poskytnúť len tieto všeobecné informácie:

Problematiku záložného práva upravujú ustanovenia § 151a až § 151me zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré patria z hľadiska vecnej pôsobnosti do gescie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o tzv. záznam v registri neplatičov, máme za to, že je potrebné sa u svojho budúceho veriteľa informovať o Vašich možnostiach, nakoľko Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) nie je oprávnené zasahovať do zmluvných vzťahov, postupov a rozhodnutí tretích strán, preto Vám odporúčame v predmetnej veci aktívne komunikovať s potencionálnym veriteľom a dohodnúť si s ním ďalší postup, resp. splatiť starý (prvotný) dlh. V súvislosti s uvedeným možno poznamenať, že MF SR nie je v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej  správy v znení neskorších predpisov oprávnené zasahovať do konkrétnej úverovej politiky jednotlivých subjektov finančného trhu.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta