Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

22. 2. 2021 13:38:56 K otázke č. 10 (Pavol Slovík)

Otázka č. 10 nie je úplne jednoznačná pretože ak ide o už existujúce dlhopisy, ktorých splácaný úrok je dohodnutý dopredu a je nižší ako súčasný stav a rast úrokových sadzieb tak v tomto dôsledku by hodnota už emitovaného dlhopisu bola nižšía v porovnaní s aktuálnymi dlhopismi, ktorých úroková politika zodpovedá vyššiemu úrokovému štandartu.

Odpoveď:

10. 3. 2021 13:35:58 Opodveď na komentár vo veci otázky č.10 z testu finančnej gramotnosti (Odbor ochrany finančných spotrebiteľov)

V súvislosti s Vašim podnetom zaslaným dňa 22. februára 2021 si Vám dovoľujeme odpovedať nasledovné:

Úvodom si Vám dovoľujeme veľmi pekne poďakovať za zaslanie Vášho podnetu ako námetu na ďalšiu diskusiu možného precizovania testu finančnej gramotnosti. Zároveň oceňujeme Váš prejavený záujem o tento test nachádzajúci sa na Portáli finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR, ktorý slúži aj ako prostriedok zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva cestou finančnej osvety.

Z Vášho podnetu vyplýva, že ste vyjadrili svoj názor k otázke č. 10. Uvedená otázka sa týkala zadania, ako zareaguje cena dlhopisu pri raste referenčných úrokových sadzieb. Na výber odpovede boli štyri možné spôsoby riešenia, a to nezmení sa, bude rásť, bude klesať a neviem posúdiť. Správna odpoveď k otázke č. 10 je, že pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu bude klesať. Podľa nášho názoru dôvodom je, že cena dlhopisu sa odvodzuje z hodnoty budúcich hotovostných tokov, ktoré obdrží jeho majiteľ (t. j. úroky a splatenú nominálnu hodnotu dlhopisu). Vplyv na cenu majú i úrokové sadzby na peňažnom trhu (napr. EURIBOR, sadzby Národnej banky Slovenska), resp. zhodnotenie alternatívnych investícií (napríklad termínovaných vkladov). Výnosy dlhopisov veľmi úzko súvisia s úrokovými sadzbami. Ceny dlhopisov sú nepriamo úmerné výške úrokových sadzieb, resp. majú negatívnu koreláciu. Inými slovami, keď úrokové sadzby stúpajú, ceny dlhopisov klesajú a naopak. Prečo je to tak? Predstavme si americký vládny dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 USD, so splatnosťou 1 rok a s kupónom 5 %. Aktuálne úrokové sadzby sú 5 % a preto je jeho cena rovná nominálnej hodnote (výnos dlhopisu do splatnosti je 5 %). No ak v dnešný deň úrokové sadzby stúpnu na 6 %, nikto si ho nebude chcieť kúpiť za 1 000 USD, pretože by mal nižší než trhový výnos. Maximálna cena, ktorú budú investori ochotní zaplatiť, bude 990,57 USD, pretože iba pri takejto cene dosiahnu výnos 6 %. Ak by ale úrokové sadzby klesli na 4 %, cena tohto dlhopisu stúpne až na 1 009,62 USD, pretože vtedy investor získa výnos 4 %, na úrovni trhového. To znamená, že správna odpoveď k otázke č. 10 je, že pri raste referenčných úrokových sadzieb cena dlhopisu bude klesať.

Záverom uvádzame, že zvážime do budúcna možnosť úpravy otázok tak, aby pre respondentov bol ich obsah jednoznačný, aj keď zmienená otázka je iba v teoretickej rovine, ktorá vychádza zo všeobecných rámcov platných na finančnom trhu.

 

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta