Preskočiť na obsah

Vybrané dokumenty

Vážení návštevníci portálu FINinfo.sk. Keďže sa niektorí ľudia nevedia v 21. storočí správať a namiesto serióznych otázok používajú vulgarizmy a urážlivé texty bola služba pre „Vylepšenie portálu“ a taktiež pre zasielanie dotazov a otázok, ktorá slúži aj na spätnú väzbu pre občanov a to „Komentáre“ dočasne pozastavená. Uvedené služby budú znovu obnovené pre potreby občanov po odstránení vzniknutých problémov.

 

 

Nájdite si 2 minúty čas a vyplňte dotazník spokojnosti s portálom. Pre uľahčenie Vám ponúkame, zaslanie pripomienok k webovému sídlu prostred-níctvom pripraveného dotazníka spokojnosti s portálom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese www.finance.gov.sk v časti Informačný servis / Poskytovanie informácií

 

   

Komentáre

13. 6. 2015 21:35:10 rada,pomoc, (kerekešová monika)

Dobrý deň....mám niekoľko pôžičiek, ktoré som pravidelne splácala ale už to nedokážem,lebo moje finančné možnosti sú nízke na vysoké splátky..Všetky pôžičky sú z nebankoviek, ktorým som z dôvodu nedostatku financii na lieky, stravu pre seba a deti naletela....Teraz neviem čo mám robiť kto mi pomôže a akú oddlžovaciu spoločnosť , ktorá je spoľahlivá a vedená v registri mi poradíte...Z credione som už dostala upomienku...Všetkým nebankovým spoločnostiam som už napísala a oznámila, že nedokážem už splácať vysoké splátky a žiadala som zníženie splátok,lebo platiť chcem..čo mi radíte???

Odpoveď:

7. 7. 2015 8:46:14 odpoveď na komentár - rada, pomoc (Ing. Jana Kardošová)

V súvislosti s Vašim podnetom, ktorý ste nám zaslali dňa 13. júna 2015, týkajúcim sa žiadosti o pomoc vo veci nesplácania úverov, Vám oznamujeme nasledovné:

Kompetencie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“)  upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii činnosti vlády“), podľa ktorého MF SR okrem iného zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, výkonu štátnej správy a výkonu štátneho dozoru. V praxi to znamená, že MF SR najmä vypracúva legislatívne návrhy zákonov a vykonávacích predpisov v uvedených oblastiach.

Vo svojej žiadosti uvádzate, že máte niekoľko úverov z rôznych nebankových subjektov. Všeobecne platí, že s poskytovaním úverov, či už od bankového alebo nebankového subjektu, súvisí aj povinnosť potenciálneho dlžníka prehodnotiť svoje vlastné finančné možnosti a dlhodobú platobnú schopnosť resp. platobnú neschopnosť.

MF SR nie je v zmysle zákona o organizácii činnosti vlády oprávnené odporúčať konkrétne inštitúcie, ktoré by Vám pomohli vo Vašej zložitej finančnej situácii.

Na základe uvedeného Vám preto v prvom rade odporúčame obrátiť sa a včas aktívne komunikovať s veriteľom resp. veriteľmi, ktorých oboznámite so svojou reálnou finančnou situáciou a pokúsite sa dohodnúť   na konkrétnom riešení, napr. dohodou na splátkovom kalendári znížením sumy k úhrade, dočasným pozastavením jednotlivých splátok alebo refinancovaním všetkých svojich úverov jedným úverom.

Vyššie uvedené stanovisko MFSR vychádza z Vami uvedených skutkových okolností a nie je právne záväzné.

Nižšia úroveň hlavnej navigácie

Dolceta kurzy

Knihy

Vyskúšajte 6 kurzov rozde-lených do 67 tréningových sekcií a naučte sa, ako fungujú finančné služby v SR a v Európskej únii.

Môžete si vybrať tréningovú sekciu podľa témy vášho záujmu:

Viac v kurzoch Dolceta